Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0074-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Насърчаване на заетостта чрез съвместяване на професионалния и личния живот”
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 20.03.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: • Да се проучат и анализират добри национални и европейски практики и инициативи в подкрепа на Съвместяването, реализирани от местни власти, бизнес, неправителствени организации и др. • Да се осъществи обмен на опит и добри практики при разработването на нормативни документи и организирането на инициативи в подкрепа на Съвместяването между община Форли, Италия и община Димитровград, България. • Да се разработи общинска стратегия за насърчаване на заетостта чрез осигуряване на „висококачествени работни места”, включително възможности за съчетаване на професионалния и личен живот на жителите на Димитровград и да се идентифицират потенциални изотчници за финансиране на планираните в нея мерки. • Да се създаде партньорска мрежа от градове, провеждащи активна политика за създаването на подходяща среда, в която гражданите да разполагат с достъчно възможности за установяване на баланс между личния, професионален и семеен живот. • Да се повиши информираността на оптимален брой местни з
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта В рамките на настоящата дейност ще бъде назначен екипа по проекта, който да осъществят координирано и ефективно изпълнение на проекта, съобразно спецификата на планираните дейности. Екипът, предложен в проектното предложени, се състои от служители на община Димитровград, които има опит в изпълнението на други общински проекти и ще могат да реагират адекватно на всички ситуации. В допълнение, счетоводителят на проекта владее италиански едик и ще подпомага ежедневното общуване с италианските партньори. Дейности включва следните задачи: • Назначаване на екип на проекта; • Разпределение на задачите и отговорностите, както и установяване на принципите на комуникация и координация между членовете на екипа и партньора по проекта; • Актуализиране на план - графика на дейностите; • Организиране на регулярни срещи на екипа по проекта за осъществяване на контрол по техническия и финансов напредък на проекта и разрешаване на проблеми, възникнали в процеса на изпълнение • Поддържане на постоянна комуникация с община Форли – партньор по проекта за съгласуване на графика на дейностите и неговото изпълнение; • Поддържане на постоянна комуникация с УО на ОПРЧР с цел осигуряване на прозрачност на проекта и разрешаване на проблеми, изискващи намесата на финансиращият орган. • Подготовка на междинни и финален съдържателни и финансови отчети;
Дейност 2: Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнител В тази дейност ще се осъществи подготовката и провеждането на необходимите процедури за възлагане на поръчки на външни изпълнители. Мярката включва: изготвяне на тръжна документация, предварителен контрол от страна на УО на ОПРЧР; подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури.
Дейност 3: Осъществяване на мерки по информация и публичност на проекта Дейностите свързани с осигуряването на публичност и информираност целят постигането на прозрачност на полученото финансиране и разпространяването на информация сред максимален брой хора относно целите и дейностите на проекта, финансирани в рамките на ОПРЧР.
Дейност 4: Проучване и анализ на добри практики Целта на дейността е да се извърши проучване на добри практики в България и ЕС при провеждането на политики и организирането на инициативи, допринасящи за постигането на баланс между професионалния, личния и семеен живот на гражданите.
Дейност 5: Организиране на обучително посещение за представители на целевата група от община Димитровград в община Форли, Италия Целта на настоящата дейност е да се предостави възможност на представителите на общинска администрация, местния бизнес, НПО и социално-икономически партньори да се запознаят отблизо с дейността на свои колеги от Италия в сферата на предоставяне възможности за съвместяване на професионалния, семейния и личен живот на граждани и служители.
Дейност 6: Разработване на Общинска стратегия за насърчаване на заетостта Основната цел на дейността е разработването на общинска стратегия за насърчаване на заетостта, която да служи като отправна точка за последващото реализиране на конкретни мерки в сферата на Съвместяването.
Дейност 7: Подготовка и отпечатване на наръчник с добри практики Целта на настоящата дейност е да бъде разработен наръчник с добри практики за местни власти за насърчаване на заетостта чрез промотиране на баланса между професионалния, семейния и личен живот, в който да се отразят резултатите от проведените в рамките на проекта дейности – проучване, обучително посещение, разработване на стратегия и международна конференция.
Дейност 8: Организиране на международна конференция в Димитровград Целта на дейността е да се организира международна конференция, на която представители на кандидата и партньора, целевите групи, експерти и др. да могат да споделят опита и знанията, натрупани в проекта и да обсъдят евентуални последващи дейности.
Партньори
Партньори:
Община Форли
Изпълнители:
"ВАКАНЦИЯ" ООД
"Рила Консулт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 183 260 BGN
Общ бюджет: 107 535 BGN
БФП: 107 535 BGN
Общо изплатени средства: 107 508 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 652 BGN
2013 0 BGN
2014 70 856 BGN
2015 0 BGN
107 508 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 154 BGN
2013 0 BGN
2014 60 227 BGN
2015 0 BGN
91 381 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 498 BGN
2013 0 BGN
2014 10 628 BGN
2015 0 BGN
16 126 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Проведени проучвания по проект 0074
Индикатор 4 Брой разработени анализи/доклади от проучване по проект 0074
Индикатор 5 Брой проучени добри практики в помощ на Съвместяването по проект 0074
Индикатор 6 Брой проведени обучителни посещения по проект 0074
Индикатор 7 Брой разработени стратегии за развитие/планови документи по проект 0074
Индикатор 8 Брой разработени практически наръчници по проект 0074
Индикатор 9 Брой мрежи за неформално партньорство по проект 0074
Индикатор 10 Брой международни конференции по проект 0074
Индикатор 11 Брой информационни събития по проект 0074
Индикатор 12 Брой публикации в местни, регионални и национални медии
Индикатор 13 Брой информационни брошури по проект 0074


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз