Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0057-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: EXIT. Пилотна система за последващи грижи за младежи в конфликт със закона
Бенефициент: Фондация "Фонд за превенция на престъпността - Инициативи и гражданска активност" - гр. Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 20.03.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез създаване на мрежа за подобряване социалното включване на младежи в конфликт със закона между България и Холандия. Специфичната цел на проекта е да се трансферира, адаптира и внедри в България иновативния модел на мрежата WorkWise – изградена и развивана в Холандия в рамките на програма EQUAL с акцент върху постинституционалната грижа на младежи в конфликт със закона.
Дейности: Дейност 1. „Анализ на практиките в последващите грижи за младежи в конфликт със закона” Описание: След старта на проекта двама експерти проучване, един от Холандия и един от България, ще осъществят проучване на възможностите и практиките по предоставяне на услуги за младежи, напускащи институциите за деца в конфликт със закона. Те ще бъдат подпомагани от по един асистент проучване. Ще бъде направен сравнителен анализ на законодателството в тази област, институционалните структури в Холандия и у нас, доказаните добри практики. Двамата експерти ще работят общо 160 часа по проучването и доклада, като последният ще бъде разработен на английски и български език. Обосновка: Тази дейност цели да анализира добрите практики по предоставяне на последващи грижи за младежи, напускащи институциите за деца в конфликт със закона, да сравни съответната законова и институционална конюнктура в Холандия и България, и да даде насоки за стъпките и необходимите дейности за пилотиране в практиката у нас на модерна система за предоставяне на последващи грижи.
Дейност 2. „Кръгли маси в целевите региони” Описание: Дейността ще се реализира през четвъртия месец на проекта. Функционален експерт на кандидата ще организира три еднодневни кръгли маси в София, Пловдив и Пазарджик, където системата за последващи грижи ще се пилотира. Ще бъдат проведени процедури за избор на доставчик на зала, презентационна техника и кетъринг за участниците. Участие във всяка кръгла маса ще вземат по 15 души, сред тях директори на институциите за младежи в конфликт със закона и други представители на целевите групи. В рамките на кръглите маси ще бъдат обсъдени очакванията на стратегическите партньори относно системата за последващи грижи, необходимите стъпки в споделянето на информация и насочването на младежите към базирани в общността услуги след напускане на институцията, координационния механизъм, по който системата следва да функционира. База за обсъжданията ще бъде изготвения в рамките на Дейност 1 аналитичен доклад. Във кръглите маси ще участва един експерт анализи на кандидата. Обосновка: Преди пристъпване към пилотирането на системата е необходимо да се вземат предвид предложенията и очакванията на стратегическите партньори. Те ще бъдат документирани, анализирани, и предоставени на експертите, които ще разработват практическата методология за предоставяне на последващи грижи.
Дейност 3. „Посещение на делегация в Холандия” Описание: През петия месец на проекта Функционален експерт на партньор 1 ще организира посещение на 10-членна делегация, включваща 5 експерти от кандидата и 10 представители на целевите групи в Холандия. В рамките на 5 дни членовете на делегацията ще се запознаят с всички практически аспекти на холандската система за последващи грижи за младежи в конфликт със закона. Ще бъдат посетени младежки съд, институция за деца в конфликт със закона, центрове за осигуряване на последващи грижи, центрове за обучение и квалификация, както и централата на партньорската организация. Обосновка: За внедряването на комплексна система за оказване на последващи грижи за младежи, напускащи институциите за деца в конфликт със закона е необходимо да се проучи в максимална степен опитът на страните с развити услуги в тази насока. Това проучване следва да се фокусира не само върху теорията, но и върху практическите аспекти на предоставянето на последващи грижи, включително и на ресурсното, кадровото и материално-техническото обезпечаване. Това ще позволи максимално ефикасно и координирано мобилизиране на наличните ресурси в България в посока изграждането на ефективна система за постинституционална грижа за младежи в конфликт със закона.
Дейност 4. „Разработване на методика по реализиране на система за последващи грижи за младежи, напускащи институциите за деца в конфликт със закона” Описание: След кръглите маси и проучвателната визита в Холандия експерт методик на „180” и експерт методик на ИГА ще пристъпят към изготвяне на методика за предоставяне на последващи грижи на младежи, напускащи институциите за деца в конфликт със закона. Методиката ще осигури практическите правила и регламент по предоставяне на последващите грижи: споделяне на информация, насочване, планиране и управление на случаите, оценка на ефективността и пр. Тя ще се базира на съвременни научни разработки, доказани добри практики от Холандия и други европейски страни, както и на огромния опит на двете организации в работата с младежи в конфликт със закона. Методиката ще бъде разработена в рамките на 160 часа и предоставена на екипа за управление на проекта. Обосновка: Проектът предвижда чрез ползване на общия опит на двете партньорски организации да се внедри иновативна комплексна услуга по оказване на последващи грижи за младежи, напускащи институциите за деца в конфликт със закона, каквато услуга към момента не се прилага в България. Това налага разработването на качествено нова методика и правила за обезпечаването на тази дейност, които ще бъдат съвместен труд на двете организации.
Дейност 5. „Внедряване на методиката” Описание: През 8-ия месец на проекта ще се пристъпи към внедряване на изготвената методика за предоставяне на последващи грижи. Функционален експерт на кандидата ще роботи по сформиране на група от 30 обучаеми от НПО (ще се използва Националната мрежа за децата и организациите, които имат социални услуги), образователни институции (ВУИ и СПИ) и общини. Обучението ще бъде изнесено и ще се проведе в рамките на 5 дни от двамата експерти, разработили методиката. Основните елементи на обучението ще включват теоретична част, представяне на методиката и свързаните с нея правила и процедури, и практическа част, ползваща интерактивни методи, работа казуси и ролеви игри. Ще бъдат изяснени индикаторите за наблюдение на ефективността на изградената система за последващи грижи и процедурите по тяхното проследяване. Ще се обмени пълна контактна информация между участниците. Веднага след приключването на обучението ще бъде проведен подбор на 6 приложни специалисти от различни институции и организации, които ще работят в рамките на 6 месеца по общо 80 часа на месец по пилотиране на елементи от методиката. Обосновка: Съвместното обучение на едно място на всички лица, които впоследствие ще изградят отделните звена на пилотната система в градовете София, Пловдив и Пазарджик, ще подпомогне изграждането на взаимно доверие и ще се отрази позитивно на тяхната комуникация при стартирането на дейността. Наемнето на приложни специалисти ще позволи да се внедри и тества модела в практиката.
Дейност 6. „Проследяване функционирането на пилотната система в рамките на 6 месеца и изготвяне на доклад и план за развитие” Описание: Методиката ще предвижда набор от количествени и качествени индикатори, които ще се проследяват и анализират. Без списъкът да е изчерпателен, сред ключовите такива индикатори следва да бъдат брой и дял на младежите, напускащи институциите за деца в конфликт със закона, обхванати от системата за последващи грижи, брой, вид и качество на предоставените социални, образователни, квалификационни и други услуги, брой младежи реализирали се успешно в образователна или трудова среда, брой младежи реинтегрирани успешно в обществото. Извън базовите индикатори следва да се проследят и интензитета и характера на комуникацията между релевантните институции и организации в системата, скоростта на приемане и обработване на постъпилите насочвания на клиенти, степента на активност на отделните звена и прочие. Проследяването на индикаторите ще става по предварително разработен модел, като освен електронна и телекомуникация, ангажираният експерт ще направи по 7 двудневни посещения в звената, реализиращи системата във всеки от градовете София, Пазарджик и Пловдив, където ще проследи документирането на дейността на системата и ще се интервюират ангажираните приложни специалисти. С проследяването и анализирането на данните от индикаторите ще се заеме експерт анализатор от ИГА, а с наблюдението и методическото консултиране на приложните специалисти ще работи експерт методик от ИГА. Двамата експерти ще работят в рамките на по 32 часа месечно в продължение на 8 месеца. След изтичането на първата пилотна фаза, всеки от експертите ще изготви и предостави на екипа за управление на проекта и участниците в мрежата аналитичен доклад за ефективността на така пилотираната система за последващи грижи. Обосновка: При пилотиране на системата е ключово още в началните етапи на нейното функциониране да се проследява качеството и ефективността на дейностите по координация, насочване и предоставяне на услуги и подкрепа на младежите, напускащи институции, от ангажираните звена. Това ще позволи още на ранен етап по време на реализацията на настоящия проект, да се оцени работата на мрежата и да се направят евентуални корекции в методиката, ако това е необходимо.
Дейност 7. „Изграждане на мрежа от релевантни институции и организации по модела на мрежата на WorkWise” Описание: Дейността е насочена да трансферира модела на мрежата WorkWise, която функционира успешно в Холандия от много години и към която има огромен интерес от различни европейски държави. Фондация 180 е наследник на тази мрежа и продължава да развива модела. Дейността ще се реализира в следната последователност: - работно посещение в Холандия на експерти на ИГА и представители на целевата група – 4-ма експерти на ИГА и 6-ма представители на целевата група в рамките на 5 дни ще проведат работно посещение в Холандия за запознаване с целия модел на мрежата WorkWise. - разработване на организационната и методическа структура на мрежата Work Wise за ситуацията в България – 2-ма експерт анализи на кандидата и партньора ще разработят цялостния процес по изграждане на организационна и методическата структура на мрежата. Ще се разработи концепция за функциониране на мрежата, примерни правила за участие в мрежата и други релевантни елементи по преценка на експертите и участниците. Ще се извърши обсъждане на тези документи със всички участници в проекта от целевите групи и заинтересованите страни. Ще бъдат включени основните елементи от процеса по внедряване и цялата мрежа ще се съобрази със съществуващите условия в България. Ще се използва опита на Националната мрежа за децата; - функциониране на мрежата – важен елемент от проекта е възможността мрежата да може да функционира и след приключването на проекта. За тази цел ще се използват структурите на Националната мрежа за децата, съществуващите социални услуги към фонд ИГА (всички специализирани за деца с проблемно поведение), както и другите институции и организации. Ще се изгради постоянна връзка с фондация „180”. Обосновка: Тази дейност цели да стимулира обмена на опит и интензивното сътрудничество между институциите и организациите, работещи по прилагане на системата за последващи грижи по места. Мрежата ще бъде неформална, и ще се фокусира върху сътрудничеството по конкретни случаи или обмена на информации по конкретни теми. По този начин ще се стимулира уеднаквяване на практиките от една страна, и тяхното подобряване от друга. Дейността е изключителна важна за осигуряване устойчивост на проекта.
Дейност 8. „Информиране и публичност” Описание: Тази дейност ще протича през целия период на реализация на проекта. Освен стандартните процедури по визуализация на помощта на ЕС и българското правителство в печатни и рекламни материали, проектът ще реализира следните дейности: 1. Пресконференции По време на реализирането на Дейност 2 (кръгли маси) се предвижда обявяването на пресконференции за местни и национални медии, които ще започват до 45 минути преди старта на самото събитие. За тази дейност ще бъде отговорен водещият кандидат, чийто ПиАр ще изготвя съответните прессъобщения и покани. 2. Публикация През последните два месеца на проекта ще бъде подготвена и издадена в 450 бр. основната публикация по проекта. Тя ще съдържа всички основни аналитични и методични разработки, изготвени в рамките на този проект: аналитичния сравнителен доклад по Дейност 1, методиката за изграждане и функциониране на система за последващи грижи за младежи в конфликт със закона по Дейност 4, анализа на ефективността системата от нейната пилотна фаза – Дейност 6, както и продуктите по Дейност 7 за функциониране на мрежата. Публикацията ще бъде във формат А4, мека корица, цветна, 100 страници. Освен това по проекта ще бъдат подготвени и публикувани 2 бр.диплени по 500 екз., един плакат на проекта в 200 екз. и 2 бр. информационни табели. 3. Финална конференция През 20-я месец на проекта ще се проведе национална заключителна конференция по проекта. Тя ще се състои в гр. София. Участници ще бъдат представители на целевите групи и представители на основните заинтересовани страни. От страна на българското правителство поканени ще бъдат високопоставени официални лица и експерти от Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието. Участие ще вземат и неправителствени организации, работещи по проблемите на младите хора и децата в риск (главно от НМД), както и медии. На конференцията ще бъдат презентирани дейностите по проекта, постигнатите резултати, и ще бъдат обсъдени стъпките към поетапно внедряване на системата за последващи грижи за младежи в конфликт със закона в цялата страна. Предвижда се в конференцията да се включат около 45 участника, от които половината са базирани извън столицата. Самата конференция ще се проведе в рамките на един ден. За участниците ще бъдат осигурени обяд и две кафе паузи. За участниците извън София ще бъде осигурена нощувка.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 952 BGN
Общ бюджет: 165 992 BGN
БФП: 165 992 BGN
Общо изплатени средства: 165 969 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 990 BGN
2013 0 BGN
2014 125 979 BGN
2015 0 BGN
165 969 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 992 BGN
2013 0 BGN
2014 107 082 BGN
2015 0 BGN
141 074 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 999 BGN
2013 0 BGN
2014 18 897 BGN
2015 0 BGN
24 895 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 брой конкретни добр практики
Индикатор 5 брой представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 6 брой създадени партньорства
Индикатор 7 брой представители на целевите групи, участвали в работните посещения
Индикатор 8 брой представители на целевите групи, участвали в обучения
Индикатор 9 брой разработени анализи 0057
Индикатор 10 брой на представители на целевите групи, участвали в учебна практика
Индикатор 11 брой проведени проучвания 0057
Индикатор 12 брой на представители на целевите групи, участвали в кръгли маси и заключителна конференция
Индикатор 13 брой проведени съвместни консултации 0057
Индикатор 14 брой проведени работни посещения 0057
Индикатор 15 брой на експерти, участвали в посещенията
Индикатор 16 брой разработени публикации
Индикатор 17 брой разработени документи на мрежата
Индикатор 18 брой организирани кръгли маси 0057
Индикатор 19 брой проведени конференции и пресконференции
Индикатор 20 брой публикации за проекта в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз