Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.07-0068-C0001
Номер на проект: ESF-1107-07-13002
Наименование: Конкурентни на пазара на труда
Бенефициент: Професионална гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" - Русе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.01.2012
Начална дата: 07.03.2012
Дата на приключване: 07.06.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на общата цел на настоящата операция - с обединените усилия на партньорите /образователна институция, НПО и работодател/ и заинтересовани страни да бъдат мотивирани и подкрепени лица от целевата група – уязвими групи /вкл.роми/ на регионалния пазар на труда и извън него – с цел социалната и трудовата им интеграция чрез придобиване на професионална квалификация, развитие на ключови компетентности и осигуряване на условия за стажуване и заетост.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта, провеждане и отчитане на процедури за избор на доставчик на материали, консумативи, външни услуги Дейността, насочена към техническото и финансово осигуряване на изпълнението на проектните дейности, стартира с първа работна среща на екипа, партньорите и привлечените заинтересовани за конкретизиране изпълнението по Плана за действие, отговорностите и ангажиментите, съгласно подписаните споразумения. Срещите на екипа са ежемесечни, при необходимост и по-често. С цел оценка на удовлетвореността на преките бенефициенти по време на обучението ще бъдат проведени 3 анкети - при стартирането, в хода и след приключване на обучението по ПК и КК, както и 1 анкета при приключването на стажа. За доставката на материалите и консумативите за обучението и за нуждите на екипа на проекта ще бъде приложен ЗОП, както и за застраховане на обучаемите, разработване на материали за информация и визуализация, отпечатване на сведетелсгтва за завършване на курса по ПК и сертификат за завършено обучение по КК и др. външни услуги.
Дейност 2. Идентифициране на 10 обезкуражени лица сред маргинализираните общности (вкл. в районите с компактно ромско население) в общините Русе, Сливо поле и Иваново. Дейността се извършва от Партньор 2 НПО – Сдружение “Партньорство”. За информирането на целевата група ще бъдат разпространени 10 постера и 500 информационни листовки на ключови места /ДБТ-Русе, ДСП-Русе, ромски квартали/. За изпълнение на дейността Сдружение “Партньорство” ще разработи адекватна на целите на дейността методология за проучването, анкетни карти, които ще улеснят идентифицирането на неактивни те лица. Дейността ще се извърши на територията на целевия регион, вкл. кварталите, компактно обитавани от ромската общност. След направеното проучване и анкетиране, резултатите ще бъдат обобщени и анализирани в доклад и на база приложените критерии за подбор ще бъдат определени най-подходящите крайни бенефициенти за включване в последващите проектни дейности. В изпълнението на дейността ще бъдат ангажирани 2 експерт-анализатори, които ще разработят методологията, работните документи /анкетни карти, интервюта/, по проучването и идентифицирането, ще обобщят резултатите. Двама оперативни асистенти /единият от които от ромски произход/ за оперативното изпълнение на идентифицирането на неактивни те лица ще извършат анкетирането, след което от 50-те анкетирани лица от целевата група представители на Сдружение ще бъде извършен подбора на 10 крайни бенефициенти.
Дейност 3. Мотивационно обучение на 10 обезкуражени лица за регистриране в ДБТ-Русе, за включване в програми за обучение, осигуряване на заетост, вкл. и по проекта Дейността се извършва от експертите в ДБТ в целевия район на проекта, на които ще бъдат представени подбраните 10 идентифицирани икономически неактивни лица.
Дейност 4. Подбор на 30 трайно безработни и безработни с ниска степен на образование /ІV кл./ лица от целевия регион по критерии, съответстващи на проектните цели и очаквани резултати Подборът се извършва със съдействието на специалистите от ДБТ -Русе. Кандидатът, съвместно с Партньор 1, изработват система от критерии за подбор на потенциалните бенефициенти от тази група и я предоставят на посредниците от ДБТ, които ще определят подходящите лица, с които ще бъде проведено интервю. Интервюто се провежда от представители на Кандидата, Партньор 1 и на ДБТ. В рамките на интервюто трайно безработни и безработни с ниска степен на образование /ІV кл./те лица се запознават със съдържанието и целите на проекта, мотивират се за участие в него. Представителите на целевата група, които ще бъдат включени в проектните дейности за обучение по ПК ще отговарят на изискуемото то ЗПОО и ЗНЗ минимално входящо образователно равнище за специалността “Шивачество”, професия “Шивач”. При подбора те ще бъдат проверени за участие в дейности, финансирани от ОП “РЧР”, държавния бюджет или друг публичен източник.
Дейност 5. Разработване на специални обучителни курсове и програми за ПК, съобразно ДОИ, и КК; адаптиране на програмите към специфичните потребности на целевата група С цел повишаване ефективността на обучението по КК и ПК Кандидатът, подпомогнат от Партньор 1, работодател, извършва разработване и адаптиране на обучителни курсове и програми, съобразно специфичните потребности на целевата група /ниско равнище на образование/. Кандидатът е с голям опит в прилагането на образователни и обучителни програми, а партньорът-работодател ще има възможност да повлияе със своите конкретни изисквания върху програмирането на обучението по КК и ПК в рамките на ДОИ по специалност „Шивачество”. В изпълнението на дейността ще бъде включена и привлечената заинтересована организация - Браншови съюз на производителите от леката промишленост-Русе.
Дейност 6. Предоставяне на обучение от организацията-кандадат: 6.1. на 40 лица /10 неактивни и 30 трайно безработни и безработни с ниска степен на образование /ІV кл./ по “Дигитална компетентност” /60 учебни часа/. 6.2. на 40 лица /10 За постигане на по-висока ефективност на обучението, преките бенефициенти се разпределят в 2 групи по 15 и 1 група от 10 обучаеми. Дейността ще се извърши в следната последователност – обучение по КК, последвано от обучение по ПК, защото обучението по ключови компетентности допълнително ще мотивира преките бенефициенти и ще улесни обучението им за професионална квалификация. Съгласно условията на операцията, обучението по КК съответства по брой часове на учебната програма на разпоредбите на чл.5, ал.2 от ПМС 251/2009 г. – 60 уч.часа, а обучението за ПК на изискванията за придобиване на І квалификационна степен – 360 часа. Обученията завършват с изпит, проведен от Кандидата-обучаваща организация, Партньора-работодател и привлечената заинтересована страна - Браншовият съюз на производителите от леката промишленост-Русе. Успешно завършилите двата вида обучение ще бъдат сертифицирани със съответния документ за завършено обучение – сертификат за завършено дигитално обучение и свидетелство за професионална квалификация І-ва степен . Съгласно условията на грантовата схема, обучаемите ще получават стипендии за всеки присъствен ден /минимум 6 уч.часа/ в размер на 8,00 лв.
Дейност 7. Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа по проекта на идентифицираната група от 10 обузкуражени лица и 30 безработни, преминали обучение за КК и ПК Дейността е необходима за включване в стажуване на обезкуражените лица, успешно преминали обучението по ключови компетентности и обучението за професионална квалификация. Предоставянето на посреднически услуги от страна на ДБТ-Русе като публична служба по заетостта ще подпомогне екипа на проекта в постигането на планираните цели, задачи и индикатори за ефективност. Те са свързани с включването в заетост чрез стажуване на преките бенефициенти по проекта. Това действие ще има позитивен ефект върху поведението на работодателите партньори при създаването на условия за стажуване и бърза адаптация на обучинети лица в работна среда
Дейност 8 Осигуряване на условия за 3-месечно стажуване на минимум 32 лица /80%/, успешно завършили курсовете по ПК и КК в шивашка фирма-партньор 1 Стажуването ще се проведе в шивашката фирма “Топ мен” ЕООД – Партньор 1 по проекта. То ще се извърши за 3 месеца, съгласно условията на схемата, постъпателно по график, като всяка една от 3-те групи бенефициенти ще започва стажа си непосредствено след завършване на обучението по ПК, както следва: І гр. и ІІ гр. – от ІХ - ХІ проектен месец; ІІІ гр. – от ХІ - ХІІІ проектен месец. Съгласно условията на схемата, крайните бенефициенти ще получават тр. възнаграждение в размер на МРЗ и предвидените осигуровки по КТ и КСО на тази база.
Дейност 9. Осигуряване на последваща заетост във фирмата-партньор “Топ мен” ЕООД на 10% от успешно завършилите обучението за ПК, КК и стажуването С цел постигане устойчивост на проектните резултати, партньорите по проекта се ангажират с осигуряването на последваща заетост на 10% от успешно преминалите през стажа крайни бенефициенти. По време на неговото провеждане, за което е отговорен Партньор 1 – фирмата-партньор “Топ мен” ЕООД, крайните бенефициенти ще бъдат наблюдавани и възоснова на тяхното представяне, ще бъдат избрани лица, на които ще бъда предложена заетост извън рамките на проекта. За изпълнение на дейността ще бъде привлечена и заинтересованата страна - Браншови съюз на производителите от леката промишленост-Русе.
Дейност 10. Информиране и публичност: Предвиденото извършване на 2 типа дейности – по изработване на материали по визуализация и публичност и по информиране на целевата група и заинтересованите страни – налага и ангажирането 2 типа изпълнители. Изработването на материалите по визуализация и публичност /2 информационни табели, 500 бр. информационни листовки, 10 бр. постери, 300 бр. проектни брошури, 40 тениски и ралотни престилки с логото на проекта и 50 рекламни чанти/ ще бъде възложено на изпълнител по ЗОП, а мерките по информиране на обществеността и заинтересованите страни за проектните резултати и добри практики ще бъдат приложени от партньорите по проекта и привлечените заинтересовани страни. На предвидената заключителна работна среща на екипа със заинтересовани страни и с участието на преки бенефициенти ще бъдат представени резултатите от проекта пред работодатели от шивашката индустрия в целевия район, обучаващи организации и НПО. На тази среща ще бъде популяризиран опита и ще бъде представена възможността крайните бенефициенти по проекта да бъдат наети на съществуващите свободни работни места в бранша. Опитът по проекта ще насърчи създаването и на други проекти за квалификация на трайно безработни и безработни с ниска степен на образование и лица от етнически уязвими групи /вкл.роми/. Проектът предвижда провеждането на стартова и финална пресконференция за регионалните средства за масова информация. Предвид характера на мерките по визуализацията, публичността и информацията, те ще бъдат прилагани през целия период на изпълнение на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 162 165 BGN
Общ бюджет: 88 449 BGN
БФП: 88 449 BGN
Общо изплатени средства: 84 610 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 64 449 BGN
2013 16 942 BGN
2014 3 219 BGN
2015 0 BGN
84 610 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 54 782 BGN
2013 14 401 BGN
2014 2 736 BGN
2015 0 BGN
71 918 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 667 BGN
2013 2 541 BGN
2014 483 BGN
2015 0 BGN
12 691 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 3 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз