Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.01-0069-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ
Бенефициент: Сдружение “Център за приобщаващо образование” - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.01.2012
Начална дата: 29.02.2012
Дата на приключване: 29.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Да покажем на широката общественост и на пряко заинтересованите страни как на практика българските училища могат да бъдат място за успешно обучение, професионално развитие и социално приобщаване, както на всички деца, така и на целият училищен персонал.
Дейности: 1. Управление на екипа и дейностите по проекта Да осигури навременното и ефективно изпълнение на дейностите по проекта; да реализира всички плащания по дейностите и сключването на договори с експерти и изпълнители; да осигури прозрачност и отчетност при изпълнението на проекта.
2. Превод на третата редакция на Индекс за приобщаване Да бъде преведена от английски на български език третата редакция на Индекс за приобщаване
3. Учебна визита на двама български експерти в Център за изследване на приобщаващото образование, Великобритания, и в британски училища, работещи по Индекса за приобщаване с цел наблюдение на добри практики Българските експерти да се запознаят на място с британски опит при прилагането на Индекс за приобщаване в училищата
4. Изграждане и поддържане на публична он-лайн платформа за публикуване на резултатите от тестването на Индекса в 10 български училища Да предостави работещите по проекта инструмент за комуникация с и информация на заинтересованите страни и широката общественост за напредъка и предизвикателствата при тестовото въвеждане на Индекса за приобщаване в 10 български училища.
5. Промотиране на Индекса за приобщаване и избор на 10 училища, които да тестват методологията и инструментариума му Информацията за тестовото въвеждане на Идекса за приобщаване да стигне до повече училища – да събуди техния интерес и да им даде базова информация за философията на Индекса и целите на проекта и да им предложим да се включат като едно от пилотните училища. Най-мотивираните 10 училища ще бъдат включени пряко в проекта. Останалите ще имат възможност да следят процеса в он-лайн платформата и също да получават съвет от нашите експерти
6. Експертна подкрепа за тестването на методологията и инструментариума на Индекс за приобщаване в 10 български училища от страна на ЦПО и ЦИПО под формата на обучения, мониторинг, оценка и даване на препоръки Да бъдат подпомогнати експертно българските учители от училищата тестващи Индекса за приобщаване при прилагане на неговата методология и инструменти
7. Цялостен анализ на резултатите от тестването на Индекса в България Да даде обобщена информация, след анализ, за резултатите от тестването на Индекса за приобщаване в българските училища. На база на която той да бъде адаптиран и качен на сайта в готов за употреба и масово въвеждане вид.
8. Адаптиране на Индекса за българските условия и качването му за свободен достъп в он-лайн платформата Да адаптира Индекса за приобщаване за употреба в български контекст
9. Организиране на конференция в началото на проекта за представянето на проекта, промотирането на методологията и принципите на Индекса за приобщаване Да представи на целевите групи и заинтересованите страни методология на Индекса за приобщаване и целите и фазите на проекта, както и публичната он-лайн платформа за следене на напредъка и обмяна на опит.
10. Организиране на заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта и промотиране на он-лайн платформата и свободно достъпната адаптирана и успешно пробирана методология на Индекса. Да представи резултатите от проекта и тестването на методологията и инструментариума на Индекса за приобщаване; да представи платформата за обмяна на опит в сферата на приобщаващото образование и прилагането на Индекса за приобщаване.
11. Осигуряване на публичност, вкл. участие на екипа в ТВ и радио предавания и публикации в пресата и електронните медии за промотиране на Индекса и неговите принципи пред широк кръг от хора Идеите, методологията и резултатите от проекта да стигнат до широк кръг от хора и заинтересовани страни
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 157 622 BGN
Общ бюджет: 113 109 BGN
БФП: 113 109 BGN
Общо изплатени средства: 113 109 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 113 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 524 BGN
2013 59 456 BGN
2014 22 129 BGN
2015 0 BGN
113 109 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 796 BGN
2013 50 537 BGN
2014 18 810 BGN
2015 0 BGN
96 143 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 729 BGN
2013 8 918 BGN
2014 3 319 BGN
2015 0 BGN
16 966 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой институции (училища) участващи в разработена мрежа за обмяна на опит
Индикатор 5 Брой публикации в мрежата за обмяна на опит (он-лайн платформа)
Индикатор 6 Брой регистрирани потребители в мрежата за обмяна на опит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз