Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0092-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/060-01
Наименование: Подобряване състоянието на образователната инфраструктура чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в три основни училища в селата Ябланово, Тича и Градец
Бенефициент: Община Котел
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 27.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Котел
Описание
Описание на проекта: Да осигури подходяща образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в община Котел, в съответствие с бъдещите потребности на ползвателите на предлаганата образователна услуга. В тази връзка е изведен и конкретния подход за постигане на целта, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на три училища на територията на с. Тича, с. Ябланово и с. Градец. Предвидените дейности трайно ще подобрят условията за предоставяне на образователни услуги на територията на Община Котел, които в дългосрочен аспект ще подпомогнат местното развитие чрез, реализацията на важни дребномащабни инвстиции водещи до подобряване на условията за развитие на човешките ресурси, и не на последно място, намаляване на емисиите от CO2. Горепосочената цел е в пълно съответствие и с основната идея, залегнала в Операция 4.1 на Приоритетна ос 4 от Оперативна програма „Регионално развитие”, а именно „Да подпомогне местното развитие като подкрепи реализацията на важни и полезни дребно
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта) Организация и управление на проекта
дейност 2 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури) Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 (Извършване на СМР) Извършване на СМР
дейност 4 (Извършване на строителен надзор) Извършване на строителен надзор
дейност 5 (Извършване на авторски надзор) Извършване на авторски надзор
дейност 6 (Одит на проекта) Одит на проекта
дейност 7 (Въвеждане на обектите в експлоатация) Въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 8 (Осигуряване на публичност и визуализация на проекта) Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 760 019 BGN
Общ бюджет: 560 025 BGN
БФП: 521 652 BGN
Общо изплатени средства: 443 404 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 521 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 161 504 BGN
2014 281 900 BGN
2015 0 BGN
443 404 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 443 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 161 504 BGN
2014 281 900 BGN
2015 0 BGN
443 404 BGN
В т.ч. Национално финансиране 78 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 38 373 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз