Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0005-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/056
Наименование: Устойчиво развитие на община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура - СОУ "Народни Будители", НУ "Васил Петлешков" и ОДЗ "Божура Фурнаджева"
Бенефициент: Община Брацигово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 27.02.2012
Дата на приключване: 13.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Брацигово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се осигури общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчивото местно развитие на Община Брацигово
Дейности: дейност 1 Управление на проекта
дейност 2 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на строително-ремонтни дейности за внедряване на мерки за енергийна ефективност
дейност 3 СМР на училищните сгради за внедряване на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ
дейност 4 Строителен и авторски надзор
дейност 5 Осигуряване на информация и публичност, печатни материали и публикации
дейност 6 Одит
дейност 7 Mониторинг и вътрешен контрол върху изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 029 226 BGN
Общ бюджет: 949 564 BGN
БФП: 949 564 BGN
Общо изплатени средства: 807 130 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 949 564 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 568 645 BGN
2014 238 485 BGN
2015 0 BGN
807 130 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 807 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 568 645 BGN
2014 238 485 BGN
2015 0 BGN
807 130 BGN
В т.ч. Национално финансиране 142 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз