Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0062-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/4.1-03/2010/054-01
Наименование: Подобряване на енергийна ефективност на общински образователни институции - ЦДГ "д-р Стайко Стайков" и НУ "П.Хилендарски", община Стрелча
Бенефициент: Община Стрелча
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 29.02.2012
Дата на приключване: 26.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Стрелча
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да да подпомогне местното развитие, като подкрепи реализацията на инвестиции в подобряване на качеството на образователната инфрастуктура в Община Стрелча. Това ще бъде постигнато чрез реализиране на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфрастуктура, които са от изключително значение за повишаването на качеството на живот и и подобряване на демографските характеристики на Ощината. Постигнато е съответствие с националния план за развитие, както и припокритие с целите на Европейския съюз определени в стратегическите насоки за сближаване на общността за периода 2007-2013 г.
Дейности: дейност 1 Подготовка за изпълнение на проекта
дейност 2 Провеждане на информационна кампания
дейност 3 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 4 Преустройство и ремонт на топлоснабдителната система и отоплителната инсталация с внедряване на ВЕИ на ЦДГ „д-р Стайко Стайков” и соларна инсталация за НУ „Паисий Хилендарски”гр. Стрелча подмяна на амортизирани отоплителни котли на твърдо гориво с нови котли с алтернативни енергоизточници.
дейност 5 Пресконференция за закриване на проекта
дейност 6 Одит Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 615 870 BGN
Общ бюджет: 538 518 BGN
БФП: 538 518 BGN
Общо изплатени средства: 457 741 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 538 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 183 221 BGN
2014 117 781 BGN
2015 156 739 BGN
457 741 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 457 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 183 221 BGN
2014 117 781 BGN
2015 156 739 BGN
457 741 BGN
В т.ч. Национално финансиране 80 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз