Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.2.01-0042-C0001
Номер на проект: н/п
Наименование: "Създаване и развитие на бизнес инкубатор Кърджали - ключов фактор за насърчаване на предприятията и подобряване на бизнес средствата в област Кърджали"
Бенефициент: ДЗЗД "Бизнес инкубатор-Кърджали"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.12.2011
Начална дата: 02.02.2012
Дата на приключване: 02.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на конкурентноспособността на икономиката в регион Кърджали
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 7. Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3. Доставка на оборудване за дейността на БИ
Подготовка и изпълнение на Дейност 8. Одит на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Извършване на СМР и изграждане на БИ
Подготовка и изпълнение на Дейност 4. Създаване на интернет страница на БИ
Подготовка и изпълнение на Дейност 6. Стартиране дейността на БИ и предоставяне на услуги за малки и средни предприятия
Принос в натура
Подготовка и изпълнение на Дейност5. Назначаване на персонал за управление на БИ
Разходи за възнаграждения
Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Управление на проекта
Оперативни разходи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 620 780 BGN
Общ бюджет: 535 634 BGN
БФП: 395 702 BGN
Общо изплатени средства: 275 267 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 395 702 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 605 BGN
2014 0 BGN
2015 254 662 BGN
275 267 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 336 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 514 BGN
2014 0 BGN
2015 216 463 BGN
233 977 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 091 BGN
2014 0 BGN
2015 38 199 BGN
41 290 BGN
Финансиране от бенефициента 226 171 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Регионални бизнес инкубатори-създадени/обновени вече съществуващи бизнес инкубатори
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Брой нови създадени работни места
Индикатор 4 Брой инвестиционни проекти (реализирани)
Индикатор 5 Екип за управление оперативната дейност на БИ
Индикатор 6 Междинни отчети
Индикатор 7 Финален отчет от екипа на проекта '
Индикатор 8 Проведена процедура за избор на изпълнител на строително-монтажни работи в БИ
Индикатор 9 Проведена процедура за избор на доставчик на оборудване за дейността на БИ
Индикатор 10 Проведена процедура за избор на изпълнител за изработване и поддръжка на интернет страница на БИ
Индикатор 11 Проведена процедура за избор на одитор по проекта
Индикатор 12 Списъци за проведени начална и финална презентации
Индикатор 13 Обяви и/или публикации в медиите
Индикатор 14 Проведена процедура за избор на изпълнител на материали за визуализация по проекта /табели/
Индикатор 15 Проведена процедура за избор на изпълнител на материали за визуализация по проекта /стикери/
Индикатор 16 Проведена процедура за избор на изпълнител на материали за визуализация по проекта /брошури/


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз