Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.2.01-0031-C0001
Номер на проект: БИ-02-6-3/ 21.03.2013
Наименование: "Създаване на бизнес инкубатор Монтана"
Бенефициент: "КЪНЕКТЕД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 06.12.2011
Начална дата: 02.02.2012
Дата на приключване: 02.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността, подобряване на бизнес средата и насърчаване на предприемачеството в област Монтана посредством създаване на бизнес инкубатор на „Кънектед” ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 (Придобиване на инвестиционен проект за преустройство на част от многофункционална сграда)
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 (Строително-монтажни работи за преустройство на част от многофункционална сграда)
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 (Придобиване на ДМА, необходими за бизнес инкубатора)
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 (Създаване на интернет страница на бизнес инкубатора)
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 (Ресурсно обезпечаване на оперативната дейност на бизнес инкубатора)
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 (Визуализация на проекта)
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 (Извършване на одит на проекта)
Принос в натура
Разходи за възнаграждения
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 338 858 BGN
Общ бюджет: 1 881 828 BGN
БФП: 1 322 087 BGN
Общо изплатени средства: 1 317 185 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 322 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 474 118 BGN
2014 0 BGN
2015 843 068 BGN
1 317 185 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 123 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 403 000 BGN
2014 0 BGN
2015 716 607 BGN
1 119 608 BGN
В т.ч. Национално финансиране 198 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 118 BGN
2014 0 BGN
2015 126 460 BGN
197 578 BGN
Финансиране от бенефициента 564 739 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Регионални бизнес инкубатори-създадени/обновени вече съществуващи бизнес инкубатори
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Брой нови създадени работни места
Индикатор 4 Брой инвестиционни проекти (реализирани)
Индикатор 5 Брой придобити инвестиционни проекти ;
Индикатор 6 Брой СМР за преустройство на част от сграда
Индикатор 7 Брой доставено, инсталирано, тествано оборудване и обучение на персонала за работа с него
Индикатор 8 Брой създадени интернет страници на бизнес инкубатора
Индикатор 9 Изработка и монтаж на информационно табло по проекта
Индикатор 10 Изработка и монтаж на постоянна разяснителна табела по проекта
Индикатор 11 Изработка и поставяне на стикери на закупеното оборудване;
Индикатор 12 Извършен одит на проекта;
Индикатор 13 Брой наети лица в неравностойно положение
Индикатор 14 Ниво на заетост на помещенията в инкубатора
Индикатор 15 Брой предлагани услуги за предприятията в инкубатора
Индикатор 16 Брой стартиращи фирми, наели помещения в инкубатора
Индикатор 17 Брой успешни фирми, напускащи инкубатора


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз