Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0027-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/027
Наименование: Дом за деца в риск - Силистра
Бенефициент: Община Силистра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е насочена към изграждане на съвременна социална инфраструктура за предоставяне на подходящи и ефективни резидентни услуги за една от най-уязвимите обществени групи – децата над 3 г. и младежите с увреждания, които да заменят институционалната грижа.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта
дейност 2 Подготовка и съгласуване на процедури и тръжни документи за възлагане на обществени поръчки
дейност 3 Изграждане на ЦНСТ
дейност 4 Надзор по време на строителството
дейност 5 Оборудване и обзавеждане на ЦНСТ
дейност 6 Публичност и визуализация
дейност 7 Финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 813 540 BGN
Общ бюджет: 685 261 BGN
БФП: 685 261 BGN
Общо изплатени средства: 685 261 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 685 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 284 739 BGN
2014 400 523 BGN
2015 0 BGN
685 261 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 582 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 242 028 BGN
2014 340 444 BGN
2015 0 BGN
582 472 BGN
В т.ч. Национално финансиране 102 789 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 711 BGN
2014 60 078 BGN
2015 0 BGN
102 789 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз