Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0019-C0001
Номер на проект: А10-13-19
Наименование: „Процесът на формулиране и реализиране на местни политики – важен за всеки гражданин”
Бенефициент: Община Пирдоп
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 07.02.2012
Дата на приключване: 07.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Пирдоп
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни в община Пирдоп.
Дейности: Дейност 1- Управление, наблюдение и одит на проекта
Дейност 2 - Оценка на изпълнението на заложените в ОПР (2007 – 2013 г. ) на община Пирдоп приоритети и цели. Анализ на идентифицираните слабости в ОПР и изготвяне на предложения за актуализация.
Дейност 3 - Проучване на опита на държавите членки на ЕС за разработване на политики.
Дейност 4 - Анализ на тенденциите за развитие на община Пирдоп към момента на изпълнение на ОПР (2007 – 2013 г.) на общината.
Дейност 5 - Разработване на правила за ефективен мониторинг и контрол при изпълнението на конкретните политики от общинска администрация Пирдоп.
Дейност 6 - Разработване на наръчник за стратегическо планиране.
Дейност 7 - Провеждане на обществено обсъждане на модела за формиране на политики и взаимодействие на заинтересованите страни в община Пирдоп.
Дейност 8 - Провеждане на 3 двудневни обучения на заинтересованите страни за стратегическо планиране, формулиране на политики и процедури за мониторинг и контрол за реализирането им.
Дейност 9- Провеждане на кръгла маса на тема – „Процеса на формулиране и реализиране на местни политики – важен за всеки гражданин на общината”.
Дейност 10 - Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 256 590 BGN
Общ бюджет: 160 262 BGN
БФП: 160 262 BGN
Общо изплатени средства: 155 315 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 160 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 318 BGN
2013 45 360 BGN
2014 58 637 BGN
2015 0 BGN
155 315 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 136 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 43 620 BGN
2013 38 556 BGN
2014 49 841 BGN
2015 0 BGN
132 018 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 698 BGN
2013 6 804 BGN
2014 8 796 BGN
2015 0 BGN
23 297 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - 3 членен екип за управление на проекта
Индикатор 2 По Дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 3 По Дейност 1 - Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители съгласно разпоредбите на ЗОП и НВМОП
Индикатор 4 По Дейност 1 - Вътрешен моноторинг на проекта
Индикатор 5 По Дейност 1 - Подготвени технически и финансови отчети
Индикатор 6 По Дейност 2 - Доклад за оценка за изпълнението на заложените в ОПР (2007 – 2013 г. ) и анализ на идентифицираните слабости в ОПР и изготвени предложения за актуализация
Индикатор 7 По Дейност 2 - Доклад от проведено анкетно проучване сред 100 граждани
Индикатор 8 По Дейност 3 - Анализирани администрации от 3 държави - членки на ЕС
Индикатор 9 По Дейност 4 - Аналитичен доклад на тенденциите за развитие на община Пирдоп
Индикатор 10 По Дейност 5 Правила за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретните политики от общинска администрация Пирдоп в партньорство със СГО
Индикатор 11 По Дейност 6 - Наръчник по стратегическо планиране отпечатан в 100 екземпляра формат А5
Индикатор 12 По Дейност 7 - Доклад с резултати от дейност 7 с нови модели за участие на всички заинтересовани страни при формирането на политики
Индикатор 13 По Дейност 8 - Двудневни обучения по стратегическо планиране за общо 20 човека - 5 човека - работещи в местната администрация, 5 общински съветници и 10 представители на СГО
Индикатор 14 По Дейност 9 - Проведена еднодневна кръгла маса за 30 души
Индикатор 15 По Дейност 9 - Доклад за предложен, одобрен и приет от всички заинтересовани страни модел на хоризонтално въздействие при формиране на местни политики
Индикатор 16 По Дейност 10 - Информационни табели
Индикатор 17 По Дейност 10 - Брошури
Индикатор 18 По Дейност 10 - Флаери
Индикатор 19 По Дейност 10 - Публикации в местни и национални ежедневници
Индикатор 20 По Дейност 10 - Информационни срещи
Индикатор 21 По Дейност 10 - Репортажи за проекта по ТВ
Индикатор 22 По Дейност 10 - Репортажи за проекта по радио


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз