Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0044-C0001
Номер на проект: A10-13-44
Наименование: По – добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни
Бенефициент: Община Смолян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 02.02.2012
Дата на приключване: 02.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на стратегическо планиране в община Смолян с участие на заинтересовани страни
Дейности: Дейност 1 Управление
Дейност 2 Детайлно проучване и анализ на икономическите и социални характеристики и тенденции в община Смолян
Дейност 3 Независима междинна външна оценка на изпълнявания общински план за развитие 2007-2013г. на Община Смолян за периода 2007-2010г.
Дейност 4 Проучване на опит и добри практики на друга държава-членка на ЕС за стратегическо планиране
Дейност 5 Обучения
Дейност 6 Дейности за консултиране на политики, провеждани от Община Смолян
Дейност 7 Дейности за информация и публичност
Дейност 8 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 342 880 BGN
Общ бюджет: 309 688 BGN
БФП: 309 688 BGN
Общо изплатени средства: 309 688 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 309 688 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 432 BGN
2013 151 644 BGN
2014 106 612 BGN
2015 0 BGN
309 688 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 263 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 43 717 BGN
2013 128 897 BGN
2014 90 620 BGN
2015 0 BGN
263 235 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 453 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 715 BGN
2013 22 747 BGN
2014 15 992 BGN
2015 0 BGN
46 453 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Заповед за определяне на екип за изпълнение на проекта
Индикатор 2 По Дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа по проекта
Индикатор 3 По Дейност 1 - Подготвени документации за избор на изпълнители – една по реда на ЗОП по обособени позиции и две по реда на НВМОП по чл.2
Индикатор 4 По Дейност 1 - Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 5 По Дейност 1 - Сключени договори с изпълнители
Индикатор 6 По Дейност 1 - Осигурени консумативи за изпълнението на проекта
Индикатор 7 По Дейност 1 - Отчетност пред УО
Индикатор 8 По Дейност 1 - Сключени граждански договора
Индикатор 9 По Дейност 2 - Изготвен анализ на икономическите и социални характеристики на община Смолян
Индикатор 10 По Дейност 2 - Представен доклад за тенденции в социално-икономическото развитие в община Смолян
Индикатор 11 По Дейност 2 - Изготвен доклад с препоръки за предприемане на действия, които да бъдат включени в актуализирания Общински план за развитие
Индикатор 12 По Дейност 2 - SWOT анализ за развитието
Индикатор 13 По Дейност 3 - Доклад от извършена независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 на Община Смолян за периода 2007-2010г
Индикатор 14 По Дейност 3 - Изготвен SWOT анализ на прилаганите в Общинския план за развитие политики по сфери на дейности
Индикатор 15 По Дейност 3 - Доклад с препоръки за актуализиране на система за управление и контрол, мерки за консултиране на партньорите и мерки за информация и публичност на ОПР
Индикатор 16 По Дейност 3 - Доклад за анализ, оценка и предложения за актуализиране (при необходимост) на вътрешна нормативна уредба
Индикатор 17 По Дейност 4 - Доклад за проведено проучване на опит и добри практики за стратегическо планиране в 3 държави членки на ЕС
Индикатор 18 По Дейност 4 - Доклад съдържащ препоръки за въвеждане на добри практики за стратегическо планиране
Индикатор 19 По Дейност 4 - Осъществено работно посещение в администрация на друга държава членка на ЕС
Индикатор 20 По Дейност 5 - Проведени обучения по проекта
Индикатор 21 По дейност 5 - Изготвени програми за провеждане на обучения
Индикатор 22 По Дейност 5 - Осигурени кафе паузи
Индикатор 23 По Дейност 5 - Осигурен кетъринг за обученията
Индикатор 24 По Дейност 5 - Обучени представители на общински съвет и общинска администрация
Индикатор 25 По Дейност 5 - Изготвени доклада от проведени обучения
Индикатор 26 По Дейност 6 - Доклад от проведени 18 заседания на работните групи
Индикатор 27 По Дейност 6 - Проведена кръгла маса
Индикатор 28 По Дейност 6 - Проведени обществени обсъждания в с. Широка лъка, с. Момчиловци и с. Смолян на проект за актуализация на общински план за развитие 2007-2013
Индикатор 29 По Дейност 7 - Проведени пресконференции
Индикатор 30 По Дейност 7 - Отпечатани публикации в местни и регионални печатни и електронни медии
Индикатор 31 По Дейност 7 - Изработен рол-банер
Индикатор 32 По Дейност 7 - Отпечатани информационни бюлетини в тираж от 200 бр. на бюлети
Индикатор 33 По Дейност 7 - Отпечатано портфолио
Индикатор 34 По Дейност 8 - Доклад относно проверени разходи, декларирани от възложителя във финансови отчети за целесъобрзност и законосъобразност, съгласно разпоредбите на Договора за безвъзмездна финансова помощ, регламентите и всички актове, отнасящи се до разходв


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз