Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0013-C0001
Номер на проект: 5103020-6-649
Наименование: "Възстановяване на благоприятния екологичен статус на видове и хабитати предмет на защита от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 на територията на община Етрополе"
Бенефициент: Община Етрополе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 17.05.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на благоприятно природозащитно състояние на природни местообитания и видове и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от индустриалното и инфраструктурно развитие в Община Етрополе.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта След одобряване на проектното предложение и подписването на договор между Община Етрополе и Управляващия орган на ОПОС се пристъпва към сключване на граждански договори с членовете на екипа по проекта. Договорите ще са окомплектовани и с подробно разписани длъжностни характеристики в съответствие с изискванията на заложените дейности и квалификация на членовете на екипа на проекта. Ще се организира встъпителна среща на екипа по проекта, на която:  Членовете на екипа ще се запознаят с целите, дейностите и окончателния времеви график на проекта;  Ще се разпределят задачите и отговорностите на експертите, включени в екипа.  Ще се прегледа план-графикът на проекта и ще бъдат обсъдени всички детайли, възможности и рискове, свързани с него.  Ще се разпишат правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване; Вътрешният мониторинг ще се осъществява на база на изготвения през първия месец план за вътрешен мониторинг на проекта. Планът ще включва заложените индикатори, времеви графици за проверка и отговорни лица за всяка фаза на оценка.  Със Заповед на Кмета на Община Етрополе ще се създаде Работна група за наблюдение на проекта, включващ Ръководителя на проекта, Кмета на общината, Заместник кмета, в който ресор е проекта, директори на дирекции имащи отношение към реализиране на дейностите по проекта. Работната група ще наблюдава за навременното изпълнение на план-графика на проекта, ще анализа резултатите от изпълнението на плана за вътрешен мониторинг и при необходимост ще предлага коригиращи действия. Също така ще има за задача да обезпечи изпълнението на проекта от стратегическа гледна точка по отношение на външни за проекта рискове.  Проведена процедура по НВМОП за избор на консултант за подготовка на тръжни документи на основните 5 тръжни процедури за извършване на дейностите по проекта. Управление, мониторинг, контрол и отчетност Дейностите по управление, отчетност, мониторинг и контрол продължават през целия период на изпълнение на проекта и ще се изпълняват съобразно изискванията, заложени в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” със съответните специални условия и общи условия. Резултати от изпълнението на Дейност1:  Сформиран екип по проекта;  Изготвен протокол от първото заседание на екипа на проекта;  Сформирана работна група за наблюдение на проекта със Заповед на Кмета на Община Етрополе;  Сключени граждански договор с експертите, включени в екипа на проекта и Заповед на Кмета на Община Етрополе за допълнително възнаграждение на служителите от общинска администрация, включени в екипа; изготвен детайлен план-график;  Междинни доклади за напредъка на изпълнението; окончателен доклад.  Избран външен изпълнител за подготовка на тръжни досиета
Дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури Дейността включва подготовка и провеждане на тръжни процедури за:  Избор на изпълнител за реализацията на биологични и екологични проучвания, пряко свързани с управлението на популациите на видовете, предмет на проекта (благороден елен и глухар), картиране на ценни и увредени хабитати и избор на места, подходящи за възстановяване на популациите на видовете и ценните хабитати на територията на Община Етрополе;  Избор на доставчик оборудване за изпълнение на дейностите по биологичен мониторинг по проекта. Оборудването включва следното: леко товарно пътно транспортно средство – 1 бр., преносими компютри и софтуер съобразен с нуждите на проект – 3 бр., фотоапарати – 2бр., бинокли – 2бр.; GPS – 2бр., сателитни и аерофото карти – 4 бр. , мултимедиен проектор – 1 бр., мултифункционално устройство – 1 бр.  Избор на доставчик на залесителен материал, необходимото оборудване (оградни мрежи) и извършител на залесителни мероприятия за възстановяване на увредени хабитата в следствие на горски пожари, свлачища на територията на общинските гори  Доставка и монтаж на оборудване за отглеждане (хранилки и огради), както и екземпляри от видовете за възстановяване и създаване на устойчиви популации, предмет и цел на проекта – глухар и благороден елен, информационни и уведомителни табели.  Дизайн, изработка и монтаж на туристически информационни табели и табла за нуждите на проекта, изработване и печат на информационни и образователни материали за публичност за нуждите на проекта, организиране и провеждане на пресконференции и обучителни срещи с обществеността и учениците на територията на Община Етрополе. Основни стъпки при реализацията на дейността  Изготвяне на технически спецификации, бюджет и план на обществените поръчки (част от проектната подготовка).  Изготвяне на цялостна тръжна документация съгласно изискванията на ЗОП и/или НВМОП, включително критериите за избор на изпълнител.  Предоставяне на документацията за предварителен контрол от страна на УО на ОПОС  Публикуване на обявления чрез АОП, интернет страницата на общината или изпращане на покани до кандидатите  Избор на изпълнител на база на постъпилите оферти  Възлагане и контрол върху изпълнението  Предоставяне на цялата поискана информация за последващ контрол от страна на УО на ОПОС
Дейност 3: Биологични и екологични проучвания, пряко свързани с управлението на популациите на видовете, предмет на проекта (благороден елен и глухар), картиране на ценни и увредени хабитати и избор на места, подходящи за възстановяване на популации Ще бъде извършена оценка на природни местообитания и естествени популации, обект на опазване съгласно ЗБР извън границите на НП Централен Балкан на територията на община Етрополе. Фокусът ще бъде върху горски екосистеми на северните склонове на Стара планина, прилежащи до границата на НП Централен Балкан. Проучването ще даде информация кои са терените, заети от ценни природни местообитания, какво е реалното настоящо състояние на популациите на видовете, предмет на проекта (численост, възрастова и полова структура) и какъв е настоящия антропогенен натиск върху тях. Проучване на състоянието на горските природни местообитания и обезлесени терени с потенциал за възстановяване на цялата територия на общината. Проучването ще се извърши по следните стъпки:  Събиране и анализ на необходимите данни от картови материали, подходящи сателитни и аеро-фото изображения;  Определяне на засегнатите терени и хабитати по дистанционни методи (с използване на данни от сателитни изображения, устройствени планове и лесоустройствени проекти);  Определяне на консервационната ценност на засегнатите терени и хабитати – пространствено налагане на идентифицираните засегнати площи с проекция на природните местообитания от значение за общността (обект на защита по Натура 2000).  Теренно посещение на всички идентифицирани площи за потвърждаване на заключенията от дистанционното проучване. По време на теренното проучване ще бъдат определени и конкретните възстановителни мерки за всяка площ;  Определяне на силно засегнати терени за пилотно възстановяване на гори с естествен видов състав с обща площ минимум 46 дка;  Изготвяне на технологични залесителни планове. Проучване на популациите на видовете – благороден елен и глухар, обект на проекта:  Събиране и анализ на необходимите данни ловни дружинки и РДГ за състоянието на популациите на благороден елен и глухар;  Теренни посещения за определяне на места, подходящи за възстановяване и реинтродукция на видовете, предмет на възстановяване от проекта предложението.  Изготвяне на планове за реинтродукция и възстановяване на популациите на видовете предмет на възстановяване от проекта предложението.
Дейност 4: Възстановяване на популациите на видовете предмет на проекта (благороден елен и глухар) Възстановяването на популациите ще се съобрази с Насоките на IUCN/SSC за реинтродукция, одобрени на 41-вата среща на Съвета, през Май 1995 г. На практика това ще се случи в следните стъпки:  Подготвителни срещи със структури на ИАГ, МОСВ, СЛРБ, МВР. Целта на срещите е да се осигури необходимата превенция срещу бракониерството – основен лимитиращ фактор, който може да застраши възстановяването на популациите на трите вида;  Определяне на места, подходящи за пускане на свобода на реинтродуцираните екземпляри – подходящи за охрана, осигуряване на спокойствие и подхранване през първата година;  Осигуряване на 50 бр. благороден елен, 40 бр. глухар, размножени на други места в България. За целта ще бъдат проведени разговори с подходящи Държавни дивечовъдни станции.  Транспортиране и пускане на предварително определените места на осигурените екземпляри.  Засилена охрана, подхранване и осигуряване на спокойствие. Преди да започне реинтродукцията е необходимо да се извършат проучванията по Дейност 3. Важно условие за успех е и междувременно да бъдат смекчени лимитиращите фактори, които в миналото са довели до намаляване на числеността / изчезване на популациите на посочените видове.
Дейност 5: Дейности и мерки за поддържане на популациите на видове предмет на опазване възстановяване и реинтродукция от проекта предложението Основните стъпки при реализацията на дейността:  Изготвяне на общинска наредба и залагане в ловоустройствените планове на ДГС Етрополе на забрана за ловуване в зоните за размножаване на видовете, предмет на възстановяване и реинтродукция (сватбовища на сърни и елени, места за токуване на глухари);  Доставка и монтаж на съоръжения за захранване на индивидите от възстановените популации в зимните месеци и месеците с липса или оскъдица на храна;  Поставяне на предупредителни табели с цел осигуряване на спокойствие през размножителния период на видовете;  Поставяне на информационни табла за значението и консервационната стойност на видовете и хабитатите, предмет на възстановяване от проекта.
Дейност 6: Възстановяване на хабитатите и естествените местообитания на видовете, предмет на проекта предложението, чрез залесяване с естествени за региона дървесни видове и обявяването им в зони забранени за дърводобив и други стопански дейности Възстановяване на нарушени местообитания в резултат от пожар, друга инфраструктура, дърводобив и др.. Възстановяването включва: рекултивация и залесяване с местни дървесни видове – бук и бял бор. Точните площи и локации за възстановяване ще бъдат определени на базата на резултатите от Дейност 3. Възстановяването чрез залесяване с местни растителни видове включва:  изготвяне на технологичен план за залесяване;  почвоподготовка;  закупуване на посадъчен материал;  транспорт и временно съхранение на посадъчния материал;  разходи за труд при залесяване;  поставяне на Оградна мрежа 350 м.
Дейност 7: Дейности за популяризиране на видовете и хабитатите предмет на възстановяване от проекта предложението и възпитаване на култура за опазване на околната среда Популяризиране на стойността и ползите от запазеното биологично разнообразие чрез следните мероприятия:  Провеждане на информационна среща за запознаване на заинтересованите страни (заети в дърводобивната и дървопреработвателната промишленост, малки и средни туристически предприемачи, Съюз на ловците и рибарите, представители на районните подразделения на ИАГ, местни власти, структури на гражданското общество, жители на община Етрополе) с природната значимост на защитените видове и местообитанията; идентифицираните основни заплахи и рискове за биоразнообразието, произтичащи от човешката дейност в община Етрополе, добри туристически и горскостопански практики и съответствие с целите на защитената зона. На срещата ще бъдат разпространени материали за реализирането на проекта .  Изработване и поставяне на 10 бр. туристически табла за популяризиране на екосистемите, икономически и социални ползи от опазване на биоразнообразието.  Подготовка и провеждане на информационно-образователна кампания в местни училища. Кампанията включва организиране на 2 бр. открити беседи в училищата на Община Етрополе за запознаване на учениците и гражданството с резултатите и дейностите по проекта, както и мерките които предприема общината за опазване на видовете и хабитатите;  Подготвяне и издаване на 1000 бр. образователна книжка със снимков материал за видовете и местообитанията на територията на Община Етрополе, с акцент върху благородния елен и глухара.
Дейност 8: Информация и публичност Изработване на материалите за визуализация и популяризация на дейностите и резултатите от проекта ще бъдат съобразени с изискванията за публичност, съгласно Регламент на Съвета ЕО № 1083/2006 г., Рекламент на ЕК № 1828/2006 г. и включват:  Организиране и провеждане на начална пресконференция;  Организиране и провеждане на заключителна пресконференция;  Изработване на 1000 бр. диплянки – цветни, 8 страници, на български език. В диплянките ще бъдат упоменати целите, изпълнените дейности и резултатите от проекта, както и информация за забележителностите в района и богатото биологично разнообразие;  Изработване и поставяне на 2 бр. постоянна обяснителни табели в сградата на Община Етрополе;  Изготвяне и публикуване на 3 бр. съобщения на интернет страницата на Община Етрополе;  Изготвяне и публикуване на 4 бр. публикации в регионални медии или интернет портали.
Дейност 9: Одит на проекта Извършване на одит от лицензиран одитор преди подаването на окончателния доклад по проекта до УО на ОПОС. Дейността предвижда извършването на одит на проекта от независим сертифициран одитор, който има за задача да подготви одитен доклад, който ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта. Дейностите по провеждане на одит на проекта имат за цел да гарантират, че средствата по проекта са използвани законосъобразно и отговарят на критериите за допустимост на разходите. Извършването на външен одит от сертифициран одитор цели да удостовери законосъобразността на извършените разходи. За гарантиране на финансовата отчетност по проекта се предвижда използването на вътрешна система за одобряване на разходите, както и оторизация от ръководителя на проекта за разходи над определен размер.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 002 132 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой и видове изпълнени възстановителни и поддържащи мерки
Индикатор 2 Планове за действие, по които се изпълняват дейностите
Индикатор 3 Брой разработени планове за действие за видове по ЗБР
Индикатор 4 Възстановени популации на видове и местообитания
Индикатор 5 Видове, за чието опазване са изпълнени дейностите.
Индикатор 6 Местообитания, за чието опазване са изпълнени дейностите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз