Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.03-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-03/2008/001/020-01
Наименование: „Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) в общини Разград, Попово и Търговище”
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.11.2011
Начална дата: 21.01.2012
Дата на приключване: 18.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: да осигури подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта.
Дейност 2. Мерки за информиране и публичност (дейността се извършва 6,7,21 и 22 м. от старта на проекта)
Дейност 3. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка
Дейност 4. Изпълнение на строително-монтажни работи (дейността се извършва 23,24,26 и 27 м. от старта на проекта)
Дейност 5. Извършване на архитектурни заснемания, изготвяне на спесификации и становища за отделните обекти, включени в проекта; енергийни обследвания.
Дейност 6. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 506 174 BGN
Общ бюджет: 161 497 BGN
БФП: 161 497 BGN
Общо изплатени средства: 177 075 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 161 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 617 BGN
2014 87 458 BGN
2015 0 BGN
177 075 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 137 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 174 BGN
2014 74 339 BGN
2015 0 BGN
150 514 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 443 BGN
2014 13 119 BGN
2015 0 BGN
26 561 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 3 (Д) ! Брой регистрирани лица, облагодетелствани от обновяване на сградите/ помещенията (Общо):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз