Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.03-0022-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-03/2008/001/004-01
Наименование: Модернизиране ДСП в общини Лом, Бяла Слатина, Мездра
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.11.2011
Начална дата: 21.01.2012
Дата на приключване: 21.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: да осигури подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта.
Дейност 2. Мерки за информиране и публичност: изготвяне и поставяне на табели, информационни и комуникационни материали, организиране на пресконференции - при стартиране и за информиране за резултатите от проекта.
Дейност 3. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизиране на ДСП в общини Лом – Бяла Слатина – Мездра”
Дейност 4. Изпълнение на строително-монтажни работи:
Дейност 5. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 600 BGN
Общ бюджет: 140 384 BGN
БФП: 140 384 BGN
Общо изплатени средства: 140 384 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 434 BGN
2014 2 640 BGN
2015 92 310 BGN
140 384 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 619 BGN
2014 2 244 BGN
2015 78 463 BGN
119 326 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 815 BGN
2014 396 BGN
2015 13 846 BGN
21 058 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 3 % Брой регистрирани лица, облагодетелствани от обновяване на сградите/ помещенията (Общо):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз