Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.03-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-03/2008/001/003-01
Наименование: „Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) в общини Харманли, Димитровград и Хасково”
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.11.2011
Начална дата: 21.01.2012
Дата на приключване: 21.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
Описание
Описание на проекта: да осигури подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта.
Дейност 2. Мерки за информиране и публичност.
Дейност 3. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Модернизиране на дирекции „Социално подпомагане” (ДСП) в общини Харманли, Димитровград и Хасково”
Дейност 4. Изпълнение на строително-монтажни работи.
Дейност 5. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 211 346 BGN
Общ бюджет: 167 886 BGN
БФП: 167 886 BGN
Общо изплатени средства: 167 886 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 886 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 930 BGN
2014 26 255 BGN
2015 100 702 BGN
167 886 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 790 BGN
2014 22 316 BGN
2015 85 597 BGN
142 703 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 183 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 139 BGN
2014 3 938 BGN
2015 15 105 BGN
25 183 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 3 !Брой регистрирани лица, облагодетелствани от обновяване на сградите/ помещенията (Общо):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз