Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0021-C0001
Номер на проект: A10-13-21
Наименование: Извършване на междинна оценка на въздействието на общинския план за развитие и изграждане на системата за мониторинг и оценка на политики.
Бенефициент: Община Ботевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 20.01.2012
Дата на приключване: 20.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Подобряване на процеса на разработване и изпълнение на национални и местни политики в община Ботевград
Дейности: Дейност 1 Подготовка на тръжната документация и провеждане на търг по ЗОП
Дейност 2 Извършване на междина оценка на въздействието на ОПР
Дейност 3 Създаване на условия за участие на гражданите в процеса на формиране на политики и вземане на решения за местното развитие
Дейност 4. Изграждане на система за мониторинг на общинския план на община Ботевград
Дейност 5 Дейности за информация и публичност
Дейност 6 Извършване на одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 367 408 BGN
Общ бюджет: 316 040 BGN
БФП: 316 040 BGN
Общо изплатени средства: 316 026 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 316 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 89 393 BGN
2013 226 633 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
316 026 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 268 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 75 984 BGN
2013 193 500 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
269 484 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 409 BGN
2013 33 133 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 542 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Брой изготвени документации
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой проведени процедури по проекта
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой подписани договори по проекта
Индикатор 4 По Дейност 2 - Брой представени и одобрени доклади
Индикатор 5 По Дейност 2 - Процент на постигане на приоритетите
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой изпълнени мерки
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой приключили проекти
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой предложения за изменения
Индикатор 9 По Дейност 3 - Брой представени доклади
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой интервюирани
Индикатор 11 По Дейност 3 - Брой на участници в кръглата маса
Индикатор 12 По Дейност 3 - Приети механизми за консултации от общинския съвет
Индикатор 13 По Дейност 3 - Брой обучени
Индикатор 14 По Дейност 4 - Брой определени индикатори
Индикатор 15 По Дейност 4 - Приети правила от ОС за мониторинг и контрол
Индикатор 16 По Дейност 4 - Брой обучени служители от общинската администрация
Индикатор 17 По Дейност 5 - Брой банери
Индикатор 18 По Дейност 5 - Брой организирани пресконференция
Индикатор 19 По Дейност 5 - Брой рекламни материали
Индикатор 20 По Дейност 5 - Брой публикации в печатните и електронни медии
Индикатор 21 По Дейноост 6 - Брой проведени одити
Индикатор 22 По Дейност 6 - Брой одитни доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз