Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.07-0045-C0001
Номер на проект: 5103020-36-679
Наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня"
Бенефициент: Община Сапарева баня
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.12.2011
Начална дата: 17.01.2012
Дата на приключване: 17.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Сапарева баня
Описание
Описание на проекта: постигане на благоприятно природозащитно състояние на природни местообитания и видове и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в община Сапарева баня
Дейности: Дейност 1: Оценка и управление на туристическия капацитет на територията на общината Дейността включва оценка на туристическия капацитет на територията и изготвяне на план за управление на посетителските потоци в рамките на общината. Резултатите от анализа ще бъдат интегрирани в политиката на Община Сапарева баня за развитие на туризма, в изискванията към инвеститори на съществуващи и бъдещи туристически обекти и съоръжения. Анализите следва да бъдат съобразени с най-добрите съществуващи практики за такива оценки, както и с насоките и ограниченията за туризма съгласно плана за управление на НП Рила (община Сапарева баня е един от подходите към парковата зона). За осъществяване на дейността ще бъде ангажиран външен консултант с опит в подобни анализи и развитие на устойчив туризъм.
Дейност 2: Екологични проучвания, необходими за изпълнението на проекта Ще бъде извършена оценка на увредени природни местообитания, обект на опазване съгласно ЗБР извън границите на НП Рила на територията на общината. Фокусът ще бъде върху горски екосистеми на севрните склонове на Рила, прилежащи до границата на НП Рила. Проучването ще даде информация кои са терените заети от ценни природни местообитания и какъв е настоящият антропогенен натис върху тях. Проучване на нарушени и обезлесени терени (приоритетно на повлияни от изграждането и разширяването на туристическа инфраструктура) на цялата територия на общината. Проучването ще се извърши по следната методика: - Събиране и анализ на необходимите данни от картови материали, подходящи сателитни и аеро-фото изображения. - Определяне на засегнатите терени по дистанционни методи (с използване на данни от сателитни изображения, устройствени планове и лесоустройствени проекти) - Определяне на консервационната ценност на засегнатите терени – пространствено налагане на идентифицираните засегнати площи с проекция на природните местообитания от значение за общността (обект на защита по Натура 2000). - Теренно посещение на всички идентифицирани площи за потвърждаване на заключенята от дистанционното проучване. По време на теренното проучване ще бъдат определени и конкретните възстановителни мерки за всяка площ. - Определяне на силно засегнати терени за пилотно възстановяване на гори с естествен видов състав с обща площ минимум 10 ха. (критерии: близост до - Изготвяне на технологични залесителни планове. Дейността ще се извърши от външен консултант определен по реда на НВМОП.
Дейност 3: Възстановяване на нарушени местообитания Възстановяване на нарушени местообитания в резултат от строителството на туристическа, транспортна и друга инфраструктура. Възстановяването включва: рекултивация и залесяване с местни дървесни видове. Точните площи и локации за възстановяване ще бъдат определени на базата на резултатите от Дейност 2. Възстановяването чрез залесяване с местни растителни видове включва: а) изготвяне на технологичен план за залесяване; б) почвоподготовка; в) транспорт и временно съхранение на посадъчния материал; г) закупуване на посадъчен материал; д) разходи за труд при залесяване; е) ограждане на залесената територия; Дейността ще се извърши от външен изпълнител определен по реда на НВМОП.
Дейност 4: Информационна кампания Популяризиране на стойността и ползите от запазеното биологично разнообразие чрез следните мероприятия: Информациона среща за запознаване на малки и средни туристически предприемачи и други заинтересовани страни с природната значимост на защитените видове и местообитанията; идентифицираните основни заплахи и рискове за биоразнообразието, произтичащи от човешката дейност в община Сапарева баня, добри туристически и горскостопански практики и съответствие с целите на защитената зона. Туристически табла и табели за популяризиране на екосистемните, икономически и социални ползи от опазване на биоразнообразието. Образователна кампания в местни училища. Ще бъде извършена под формата на извънкласни занятия.
Дейност 5: Организация и управление на проекта 1.1. Подготовка на проекта Предварителна оценка на състоянието на местата, подходящи за рекреация, важните и уязвими места за опазване на природните местообитания и видове. Предварителна оценка на възможностите за адекватно насочване на туристическия поток, и препоръки за формулиране на дейностите с оглед минимизиране на натиска върху видове и местообитания. Изготвяне на формуляр за кандидатстване по настоящата процедура към Ос 3 на ОПОС. 1.2. Сформиране на екип по проекта След одобряване на проектното предложение и подписването на договор ще се пристъпи към сключване на граждански договори с членовете на екипа по проекта. Ще бъдат разписани подробни длъжностни характеристики, в съответствие с изискванията към членовете на екипа на проекта. Ще бъде организирана начална среща на екипа по проекта, по време на която: • Членовете на екипа ще бъдат запознати с целите, дейностите и времевия график на проекта; • Ще бъдат разпределени задачите и отговорностите на експертите, включени в екипа. • Ще бъде обсъден план-графикът на проекта и ще бъде разработен детайлен такъв. В случай на възникнали непредвидени обстоятелства, план-графикът ще бъде актуализиран. • Ще бъдат определени правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване; Вътрешният мониторинг ще се осъществява на база на изготвения през първия месец план за вътрешен мониторинг на проекта. Планът ще включва заложените индикатори, времеви графици за проверка и отговорни лица за всяка фаза на оценка. • Ще бъде създаден Комитет за наблюдение на проекта на проекта, включващ Ръководителя на проекта, кмета на общината, заместник-кметът по икономическа политика и инфраструктура и директора на Дирекция „Архитектура и градоустройство” и еколога на община Сапарева баня. КНП ще следи за навременното изпълнение на план-графика на проекта, ще анализа резултатите от изпълнението на плана за вътрешен мониторинг и при необходимост ще предлага корективни действия. КНП ще има за задача да обезпечи изпълнението на проекта на политическо ниво от гледна точка на външни за проекта рискове. 1.3. Управление, мониторинг, контрол и отчетност Дейностите по управление, отчетност, мониторинг и контрол продължават през целия период на изпълнение на проекта и ще се изпълняват съобразно изискванията, заложени в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” със съответните специални условия и общи условия. Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на дейността: Сключване на договор с изпълнител; Координация на всички дейности между общината и изпълнителя. Резултати от Под-дейност 1.1: Подготвено пълно проектно предложение, включително технически спецификации, проекти в идейна форма за компонентите на леката туристическа инфраструктура и предварителна оценка на възможното въздействие от предложените дейности върху целевите видове, местообитания и целеви групи. Резултати от Под-дейност 1.2: Сформиран екип по проекта; протокол от заседание на екипа на проекта; сключен граждански договор с експерта, включени в екипа на проекта и заповед на кмета на община Сапарева баня за допълнително възнаграждение на служителите от общинска администрация, включени в екипа; изготвен детайлен план-график. Резултати от Под-дейност 1.3: Междинни доклади за напредъка на изпълнението; окончателен доклад.
Дейност 6: Задължителни мерки за информация и публичност Изработване на материалите за визуализация и популяризация на дейностите и резултатите от проекта ще бъдат съобразени с изискванията за публичност, съгласно Регламент на Съвета ЕО № 1083/2006 г., Рекламент на ЕК № 1828/2006 г. и включват: - огранизиране и провеждане на пресконференция; - изработване на 1000 дипляни – цветни, А5, 8 страници, на български език. В дипляните ще бъдат упоменати целите, изпълнените дейности и резултатите от проекта, както и инфорамция за забележителностите в района и богатото биологично разнообразие. - Изработване и поставяне на 2 броя постоянна обяснителна табела. - 3 съобщения на интернет страницата на Община Сапарева баня; - 4 публикации в местни и регионални медии; Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на дейността: Спазване на насоките за осъществянане на мерките за информация и публичност, приложени към договора за финансиране. На различните етапи от развитието на проекта – при одобрение, след започване на монтажните, възстановителните и обезопасителни дейности и след тяхното приключване, след получаване на окончателното плащане по проекта ще бъдат публикувани прессъобщения на страницата на община Сапарева баня и в местните медии. Предвижда се в началото и в края на поректа да се публикуват съобщения в един регионален и един национален ежедневник. Очаквани резултати от дейността: - 1000 бр. дипляни; - 2 постоянни обяснителни табели; - 1 пресконференця с около 50 участника всяка; - 3 съобщения на интернет страницата на общината; 4 публикации в местни и регионални медии; - осигурена широка публичност и информираност, че настоящия проект се съфинансира от ЕФРР и КФ чрез ОП «Околна среда 2007 – 2013 г.»
Дейност 7: Одит Извършване на одит от лицензиран експерт-счетоводител преди подаването на окончателния доклад по проекта до УО на ОПОС. Условия, които трябва да бъдат изпълнени, както и други подробности в зависимост от спецификата на дейността: Дейността предвижда извършването на одит на проекта от независим сертифициран одитор, който ще има за задача да подготви одитен доклад който ще бъде приложен към окончателния финансов отчет на проекта. Тъй като е на стойност под 15 000 лв., одитът ще бъде възложен без провеждане на процедура съгласно разпоредбите на НВМОП. Дейностите по провеждане на одит на проекта имат за цел да гарантират, че средствата по проекта са използвани законосъобразно и отговарят на критериите за допустимост на разходите. В края на периода на изпълнение на проекта се предвижда провеждането на външен одит от сертифициран одитор, който да удостовери законосъобразността на направените разходи. За гарантиране на финансовата отчетност по проекта се предвижда използването на вътрешна система за одобряване на разходите, както и оторизация от ръководителя на проекта за разходи над определен размер. Създадената система за одобряване на разходите на изпълнителите ще е обвързана с доказване на извършената работа съобразно техническите спецификации
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПЕТКОВ И ПАРТНЬОРИ
"МММ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 500 909 BGN
Общ бюджет: 301 023 BGN
БФП: 301 023 BGN
Общо изплатени средства: 301 023 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 301 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 100 182 BGN
2013 90 344 BGN
2014 0 BGN
2015 110 497 BGN
301 023 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 255 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 85 155 BGN
2013 76 792 BGN
2014 0 BGN
2015 93 923 BGN
255 869 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 027 BGN
2013 13 552 BGN
2014 0 BGN
2015 16 575 BGN
45 153 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой и видове изпълнени възстановителни и поддържащи мерки
Индикатор 2 Местообитания,за чието опазване са изпълнени дейности.
Индикатор 3 Площи на възстановени местообитания
Индикатор 4 Брой лица, повлияни от информационната кампания


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз