Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0163-C0001
Номер на проект: Д01-3934/15.04.2013
Наименование: Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение
Бенефициент: СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 12.01.2012
Дата на приключване: 12.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е разширяване на подкрепяща среда за интегрирано образование на деца със зрителни увреждания
Дейности: Дейност 1 Провеждане на информационна кампания
Дейност 2 Създаване на специализиран софтуер за предпечат и печат на брайл
Дейност 3 Изграждане на сайт
Дейност 4* Провеждане на 3 обучителни семинара
Дейност 5 Провеждане на консултации по места
Дейност 6 Създаване на учебен филм
Дейност 7 Осигуряване на помощно-технически средства за деца със зрителни увреждания
Дейност 8 Изготвяне на насоки за съдаване на единна методика за адаптиране на материали за незрящи
Дейност 9 Адаптиране на тест за училищна готовност за деца със зрителни увреждания
Дейност 10 Издаване на инфрмационен бюлетин
Дейност 11* Провеждане на екскурзии за ученици със СОП
Дейност 12* Извънкласни занимания за ученици със зрителни увреждания
Дейност 13 Администриране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 370 767 BGN
Общ бюджет: 315 433 BGN
БФП: 315 433 BGN
Общо изплатени средства: 314 380 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 315 433 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 74 153 BGN
2013 95 031 BGN
2014 145 196 BGN
2015 0 BGN
314 380 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 268 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 63 030 BGN
2013 80 776 BGN
2014 123 417 BGN
2015 0 BGN
267 223 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 123 BGN
2013 14 255 BGN
2014 21 779 BGN
2015 0 BGN
47 157 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП
Индикатор 4 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз