Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0023-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-13/28.12.2011 г.
Наименование: Ново поколение полибактериални препарати и хранителни добавки със здравни ползи
Бенефициент: ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 21.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за устойчивото развитие на иновативния потенциал на „Ел Би Булгарикум” ЕАД и да спомогне за пазарната реализация на резултатите от научна дейност чрез инвестиция в специализирано научноизследователско и производствено оборудване.
Дейности: Дейност 10: Осигуряване на отчетност и одит на проекта
Дейност 4: Организиране на пилотен цикъл за производство на моделни пробиотични лиофилизирани препарати с контрол върху пробиотични свойства и технологични показатели; организиране на пилотен производствен цикъл на сухи хранителни добавки
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик/ци на необходимото оборудване
Дейност 3: Закупуване, доставка и въвеждане в есплоатация на необходимото оборудване; провеждане на технически и технологични тестове
Дейност 5: Избор на изпълнител на ограничени строително-монтажни работи
Дейност 7: Избор на изпълнител на консултантски услуги за разработване на бизнес и маркетингова стратегия за пазарна реализация на внедряваните продукти и на изпълнител на юридечески услуги за закрила на права върху индустриалната собственост на „Ел
Консултантски услуги за написването на проекта
Дейност 1: Назначаване със Заповед на Изпълнителния директор на „Ел Би Булгарикум” ЕАД на вътрешнофирмен екип, отговорен за организацията и управлението на дейностите по проекта
Дейност 6: Извършване на ограничени строително-монтажни работи
Дейност 8: Извършване на консултантски услуги за разработване на бизнес и маркетингова стратегия за пазарна реализация на внедряваните продукти
Дейност 11: Осигуряване на информираност и публичност
Дейност 9: Извършване на юридически услуги за защита на индустриалната собственост на компанията върху внедряваните по проекта полибактериални препарати и сухи хранителни добавки в страната и чужбина
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 000 000 BGN
Общ бюджет: 5 786 204 BGN
БФП: 2 893 102 BGN
Общо изплатени средства: 2 893 202 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 893 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 762 425 BGN
2015 2 130 776 BGN
2 893 202 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 459 137 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 648 061 BGN
2015 1 811 160 BGN
2 459 221 BGN
В т.ч. Национално финансиране 433 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 114 364 BGN
2015 319 616 BGN
433 980 BGN
Финансиране от бенефициента 2 999 946 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Проведени процедури за избор на доставчици
Индикатор 8 Доставени съоръжения за научноизследователска и развойна дейност за изследвания на важни пробиотични и технологични свойства на полезните бактерии
Индикатор 9 Доставено оборудване за организиране на производство на ново поколение полибактериални препарати със здравни ползи
Индикатор 10 Доставени съоръжения за аналитичен контрол на важни технологични и функционални показатели на препаратите и хранителните добавки
Индикатор 11 Монтирани, инсталирани и тествани съоръжения за научноизследователска и развойна дейност за изследвания на важни пробиотични и технологични свойства на полезните бактерии
Индикатор 12 Монтирано, инсталирано и тествано оборудване за организиране на производство на ново поколение полибактериални препарати със здравни ползи
Индикатор 13 Монтирани, инсталирани и тествани съоръжения за аналитичен контрол на важни технологични и функционални показатели на препаратите и хранителните добавки
Индикатор 14 Извършени строително-монтажни работи
Индикатор 15 Извършени консултантски услуги за разработване на бизнес и маркетингова стратегия за пазарна реализация на иновативните продукти
Индикатор 16 Извършени правни услуги за защита на правата върху индустриалната собственост на компанията върху полибактериалните препарати и сухи функционални хранително добавки в страната и чужбина
Индикатор 17 Сключен договор за одит
Индикатор 18 Подготвен одиторски доклад
Индикатор 19 Изработена и поставена постоянна обозначителна табела
Индикатор 20 Изработено и поставено временно информационно табло
Индикатор 21 Изработени и залепени стикери с логото на ЕС на всички закупени активи
Индикатор 22 Публикувано съобщение за проекта на интернет страницата на „Ел Би Булгарикум” ЕАД
Индикатор 23 Внедрени в производството иновативни продукти
Индикатор 24 Внедрена в производството иновативна услуга


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз