Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.05-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-05/2011/006-01
Наименование: Подкрепа за повишаване на диагностично - лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в "МБАЛ - Разлог" ЕООД
Бенефициент: Община Разлог
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.12.2011
Начална дата: 22.12.2011
Дата на приключване: 11.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: Да разкрие нови възможности за развитие и подобряване на жизнената и работна среда в Община Разлог посредством осигуряване на високоефективни здравни услуги по диагностика, лечение и долекуване на населението на общината.
Дейности: дейност 1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
дейност 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
дейност 3 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ
дейност 4 ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
дейност 5 ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
дейност 6 ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНО И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ
дейност 7 ОДИТ НА ПРОЕКТА
дейност 8 ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 455 685 BGN
Общ бюджет: 4 767 123 BGN
БФП: 4 565 425 BGN
Общо изплатени средства: 4 298 320 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 565 425 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 896 196 BGN
2014 1 402 124 BGN
2015 0 BGN
4 298 320 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 880 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 461 766 BGN
2014 1 191 806 BGN
2015 0 BGN
3 653 572 BGN
В т.ч. Национално финансиране 684 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 434 429 BGN
2014 210 319 BGN
2015 0 BGN
644 748 BGN
Финансиране от бенефициента 190 499 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения
Индикатор 3 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване.
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП.
Индикатор 5 Икономия на енергия от обновяване на сградите на лечебните заведения
Индикатор 6 .Брой открити отделения за долекувне и продължително лечение
Индикатор 7 ,Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз