Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0091-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности Социален асистент и Домашен помощник
Бенефициент: Община Павликени
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Павликени
Описание
Описание на проекта: Цели да се предотврати постъпването в специализирани институции на възрастни самотни хора и на хора с трайни увреждания; преодоляване на социалната изолация ; създаване на възможности за реализиране на правото им да бъдат активни и да взимат самостоятелно решения.
Дейности: Информационна кампания Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители по проекта с описание на обхвата на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, както и реда за тяхното предоставяне.
Разработване на индивидуални оценки. Разработване на индивидуални оценки от социалните работници на Дирекция „Социално подпомагане”, за да бъде определено физическото и психическо състояние на бъдещите потребители на услуги, условията на живот, както и нуждите им от конкретни социални услуги.
Подбор на потребителите и доставчиците на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” Анализиране и групиране на подадените данни от Дирекция „Социално подпомагане” за определяне на точния брой потребители, вида на предоставяните социални услуги и окончателно одобрение на кандидатите за предоставяне на социални услуги
Сключване на договори с доставчиците и потребителите за предоставяне на пакет от социални услуги Дейности по изработване и сключване на договори с потребителите, за да се уточнят и конкретизират функциите на всички страни по тях.
Обучение на социалните асистенти и домашните помощници. Обучението ще се реализира на 2 етапа: І етап – запознаване с Наръчник на „Социалния асистент”; ІІ етап – Обучение в съответствие с раздел „Развитие и обучение” от Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП
Изработване на индивидуални графици за предоставяне на социалните услуги на всеки потребител Дейност по изработване на индивидуалните графици на доставчиците на социални услуги за всяко наето лице за обгрижване на един или група от потребители за установяване на работно време на социалните асистенти и домашните помощници, разпределението им между отделните потребители и времетраенето на извършваните социални услуги.
Предоставяне на социалните услуги ”Социален асистент” и „Домашен помощник”. Комплексно предоставяне на услугите, както и почасовото им ползване. Създаване на условия за обслужване на преките потребители, във връзка с удовлетворяване на ежедневните им потребности, нуждите от организиране на свободното време, поддържане на лични контакти и развиване на социални умения ,с оглед на тяхното социално включване
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 042 BGN
Общ бюджет: 59 223 BGN
БФП: 53 217 BGN
Общо изплатени средства: 53 029 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 008 BGN
2009 33 025 BGN
2010 8 995 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 029 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 235 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 357 BGN
2009 28 071 BGN
2010 7 646 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 075 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 651 BGN
2009 4 954 BGN
2010 1 349 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 954 BGN
Финансиране от бенефициента 6 208 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз