Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0032-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Общинско социално предприятие "Морски знаци" - Бургас. Нови възможности в подкрепа на социалното включване"
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 15.12.2011
Дата на приключване: 15.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда създаване и финкциониране на Социално предприятие за традиционни занаяти «Морски знаци» в Община Бургас, което ще отговори на необходимостта от подкрепа за социално включване и реализация на пазара на труда на хора в неравностойно положение от следните целеви групи: самотни/ многодетни майки, хора с увреждания и лица напускащи институции. Социалното предприятие ще осигурява заетост за 8 лица в неравностойно положение, ангажирани в изработка на традиционни сувенири и изделия от текстил, кожа, дърво и др. Осигуряването на работни места по проекта ще бъде комбинирано с дейности в подкрепа на придобиване на трудови умения, личностно развитие и умения за независим живот.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Дейноста по организация и управление, включва: 1. Сключване на договори и разпределение на задачите между екипа на проекта. 2. Ежемесечни работни срещи на екипа на проекта с цел установяване на регулярна комуникация и навременно разрешаване на възникнали проблеми. 3. Разработване и приемане на система за вътрешен мониторинг, контрол и отчитане на проекта; 4. Система за архивиране и съхраняване на документацията по проекта.
2: Създаване на общинско социално предприятие за традиционни занаяти „Морски знаци“ - Бургас Дейността включва следните поддейности: 1. Подготовка и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на СМР и доставка на оборудване за нуждите на социалното предприятие, както и за доставка на материали и консумативи. Подготовката и провеждането на тръжните процедури ще бъдат основен ангажимент на експерта „Обществени поръчки“ и екипа за изпълнение на проекта. Изборът на изпълнители за основните проектни дейности ще бъде извършен в съответствие с действащото българско законодателство (Закон за обществените поръчки и Наредба за възлагане на малки обществени поръчки), при спазване на принципите на прозрачност и недискриминация. 2. Изпълнение на строително -ремонтни работи по обновяване и реконструкция на помещения за нуждите на социалното предприятие – Предвидените по проекта СМР за помещенията, предоставени за социално предприятие имат за цел създаването на подходяща и достъпна среда за здравословни условия на труд на лицата, заети в предприятието и включват: демонтаж и монтаж на дограма, ремонт на ел. и ВиК инсталации, подмяна на подови настилки, ремонт на стени, адаптиране на помещенията и санитарен възел за хора с увреждания, изграждане на рампа за достъпна архитектурна среда. 3. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на помещенията, предназначени за дейността на социалното предприятие – в съответствие с дейността на предприятието, проектът предвижда доставка и монтаж на следното обзавеждане и специализирано оборудване: механична права машина (2 бр.), оверлог (2бр.), тик-так ударна машина (1бр.), парогенератор (1бр.), фурна (1бр.), малък настолен стан (2бр.) и др. 4. Доставка на необходимите материали и консумативи за обезпечаване дейността на социалното предприятие за изработка на традиционни занаяти: естествена кожа, конци, текстилни материали, дървени и метални заготовки, бои, мъниста и др.
3: Изграждане на капацитет за ефективно функциониране на социално предприятие за традиционни занаяти „Морски знаци“ - Бургас Дейността обхваща следните под - дейности: 1. Регистриране на предприятието и обособяването му като самостоятелен юридически субект. 2. Подбор на персонала на социалното предприятие - Наемането на персонала ще бъде реализирано на конкурсен принцип, съобразно изискванията за подбор на квалифицирани и мотивирани кадри, при спазване принципите за недискриминация. Информация за конкурса ще бъде разпространена и сред представители на целевата група, с цел насърчаване на тяхното участие. Съгласно Правилника на Общинското социално предприятие ще бъдат наети 4 души: 1 директор, 1 социален работник, 1 счетоводител стоковед, 1 работник по почистване. 3. Изготвяне на вътрешни правила и процедури, регламентиращи дейността по функциониране на социалното предприятие. Персоналът на социалното предприятие ще разработи необходимите вътрешни документи, съгласно действащата нормативна уредба: - Процедура за подбор на представители от целевите групи, които ще бъдат наети в предприятието; - Методика за оценка на социалните и трудови компетенции на лицата от целевите групи, ангажирани в предприятието; - Правилник за вътрешния трудов ред; - Процедура за подаване и разглеждане на жалби от лицата, работещи в социалното предприятие; - Процедура за вътрешен мониторинг. 4. Създаване на Консултативен съвет към общинско социално предприятие – Консултативния съвет има за цел да ангажира максимална обществена подкрепа за успешното функциониране на социалното предприятие и включва: представители на ръководството на Община Бургас, представители на Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, браншови и бизнес организации, неправителствени организации, работещи за и с уязвими групи. Функциите на Консултативния съвет са свързани с подпомагане процеса на разработване на вътрешните правила за дейност на предприятието, процеса на подбор на работещите в предприятието и мониторинг на постиганите резултати. Съветът съдейства и подкрепя популяризирането на дейността на социалното предприятие, както и бъдещата реализация на обхванатите от проекта целеви групи на пазара на труда. 5. Подбор и наемане на лица от целевата група. Подборът на заетите лица от целевите групи ще бъде извършен от съвместна комисия, съставена от представители на Община Бургас, персонала на социалното предприятие и Консултативния съвет. Изборът на лица от целевите групи ще бъде подчинен на предварително разработени процедури за подбор и методика за оценка на социалните и трудови компетенции. За всеки от наетите работници ще бъде разработен индивидуален план за адаптиране и профилиране в трудовия процес, изпълнението на който ще бъде основен ангажимент на социалния работник и персонала на социалното предприятие. Предвижда се социалното предприятие да предоставя възможност за осигуряване на 8 лица от следните целеви групи: - 3 лица с трайни увреждания (2 лица на пълно работно време и 1 лица на заетост 4 часа) - 3 самотни родители и многодетни майки (2 лица на пълно работно време и 1 лице на заетост 4 часа); - 2 лица, напускащи специализирани институции (на пълно работно време). Работниците в социалното предприятие ще бъдат ангажирани в няколко направления: - работа по разкрояване и ушиване на изделия от плат и кожа – машинно или ръчно – 2; - рисуване върху плат, кожа, дървени и керамични заготовки -2; - работа по залепване, довършителни работи, декориране, опаковане - 2 - работа с прежда, конци, българска бродерия -2. За хората с увреждания ще бъде осигурена лична помощ от двама асистенти, които ще ги придружават от и до работното място, както и ще оказват подкрепа на самото работно място, по време на мотивационното обучение и груповото посещение за запознаване с добри практики и обмяна на опит в друго социално предприятие. 6. Разработване на продуктов асортимент на социалното предприятие – Дейността включва разработването на конкретни модели и продукти, които ще бъдат изготвяни в социалното предприятие, съобразно потенциала на пазара и възможностите и уменията на заетите лица от целевите групи. Разработването на продуктовия асортимент на предприятието ще бъде извършено от приложен специалист, нает за целите на дейността и с активното участие на работещите в предприятието представители на целевите групи. Приложният специалист ще подпомага както разработването на модела и дизайна на произвежданите продукти, така и разработването на модели на опаковки и етикети, ще подкрепя процеса на изготвяне на самите изделия и ще съдейства за тяхното подходящо промотиране и маркетинг.
4: Работа на социалното предприятие по производство и реализация на предмети на традиционните български занаяти и сувенири с морска тематика Продължителността на функциониране на социалното предприятие в рамките на проекта ще бъде 12 месеца. Наетите лица от целевите групи ще бъдат ангажирани в следните видове дейности: - работа по разкрояване и ушиване на изделия от плат и кожа – машинно или ръчно; - рисуване върху плат, кожа, дървени и керамични заготовки; - работа по залепване, довършителни работи, декориране, опаковане; - работа с прежда, конци, българска бродерия. За обезпечаване дейността на социалното предприятие за изработка на традиционни български сувенири ще бъдат доставени материали необходими за изработване на изделия от кожа, в съчетание с естествени природни и морски материали; изработване на изделия на традиционните занаяти от плат, в съчетание с кожа, прежда, традиционна българска бродерия; изработване на предмети от дървени и керамични заготовки. За целия период на изпълнение на проекта ще бъдат разработени и внедрени в производство минимум 30 модела на различни изделия. От всеки модел ще бъдат изработвани от 30 до 300 броя.
5: Разработване и прилагане на програма за мотивация и изграждане на трудови навици за заетост в социалното предприятие Дейността включва следните под-дейности: 1. Провеждане на мотивационно обучение за лицата от целевата група. С цел придобиване на трудови умения за самостоятелност и активно поведение за наетите на работа в социалното предприятие лица от целевите групи ще бъде организирано мотивационно обучение. Обучението ще бъде проведено от избран в съответствие с НВМОП външен изптълнител с опит в работата със социално уязвими групи. На завършилите се издава Удостоверение за преминато обучение. Проектът предвижда провеждането на мотивационно обучение с продължителност 16 часа, разпределени в 4 модула: - общуване – видове комуникация, умения за общуване, управление на конфликти, междуличностни взаимоотношения на работното място; - социални умения – социално – емоционални умения, чувства, изграждане на самоидентичност; - трудови умения – организация, планиране и включване в трудова среда, опознаване и грижа за работното място, хигиена на труда; - мотивационен модул – самооценка и оценка на постиженията. Обучителните модули ще бъдат провеждани в рамките на първия месец от дейността на социалното предприятие с интезитет 4 часа седмично. 2. Организиране и провеждане на работно посещение за обмяна на опит в друго социално предприятие - След стартиране работата на социалното предприятие и ще бъде организирано еднодневно работно посещение в социално предприятие „Работилница на мечтите“ – гр. Велико Търново с цел запознаване с функциите и метода на работа, както и с добри практики и обмяна на опит. 3. Организиране и провеждане на национална конференция и съпътстващо събитие за представяне на успешни модели на защитена заетост за лица в риск от социална изолация Националната конференция има за цел да осигури платформа за дискусия на различни заинтересовани страни по въпросите на социалното включване и участието в пазара на труда на социално уязвими и маргинализирани групи, да представи успешни практики и модели на социално предприемачество в страната и да промотира и мултиплицира постигнатите по проекта резултати. Предвижда се организирането на еднодневна конференция с участието на минимум 50 представители на различни институции от системата за грижа, социално икономически партньори, представители на целевите групи, местни и регионални власти. По време на конференцията ще бъде организирано съпътстващо изложение на изделия и произведения на хора от целевите групи, на постижения и резултати от подобни проекти и инициативи в страната.
6: Информация и публичност Дейността обхваща изпълнение на мерки за информация и публичност в съответствие с правилата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския Социален Фонд. Дейностите по информация и публичност ще бъдат възложени за изпълнение на външна фирма в съответствие с Рамковата процедура на Община Бургас за изработване на информационни материали. Дейностите по информация и публичност включват следните под-дейности: 1. Организиране на две пресконференции по повод стартирането и финализирането на проекта с поне 20 участника в тях. За участие в пресконференцията ще бъдат поканени представители на местната власт, медии, заинтересовани институции - местни структури на АСП, НПО и други доставчици на услуги, както и други действащи лица на место ниво. 2. Периодични публикации в местните и регионални медии, включително и публикуване на обява за подбор на персонал на социалното предприятие. 3.Отпечатване и разпространение на информационна брошура за представяне на целите на проекта – 2000 броя. 4.Отпечатване и разпространение на информационна брошура за представяне дейността на социалното предприятие – 2000 броя. 5. Подготовка и отпечатване на плакати на проекта – 100 броя. 6. Изработване на постоянна информационна табела на социалното предприятие– 1 брой. 7. Отпечатване на стикери за маркиране на оборудването, закупено със средства на програмата – 20 бр. 8. Публикуване на информация за проекта и дейността на социалното предприятие за традиционни занаяти на страницата на Община, в местни и регионални медии. 9. Организиране на публично събитие по повод откриването на Социално предприятие за традиционни занаяти «Морски знаци».
7: Отчетност и одит на проекта Регулярната техническа и финансова отчетност за напредъка по проекта е основен ангажимент на екипа за управление на проекта. Подготовката на междинни и окончателен технически доклади и финансови отчети ще бъде извършвана съобразно изискванията на Управляващия орган на ОП «РЧР». Независимият финансов одит ще бъде възложен на избрана линцензирана одиторска фирма. Одитът има за цел чрез съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от Международните одиторски стандарти, да изрази независимо мнение относно достоверността във всички аспекти на същественост на финансовите отчети, изготвени в съответствие с българското счетоводно законодателство при осъществяването на проекта. Проектното предложение предвижда изготвянето на един междинен и един финален одиторски доклад.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 294 894 BGN
Общ бюджет: 245 332 BGN
БФП: 245 332 BGN
Общо изплатени средства: 243 566 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 245 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 58 979 BGN
2013 85 881 BGN
2014 98 706 BGN
2015 0 BGN
243 566 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 208 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 50 132 BGN
2013 72 999 BGN
2014 83 900 BGN
2015 0 BGN
207 031 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 847 BGN
2013 12 882 BGN
2014 14 806 BGN
2015 0 BGN
36 535 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой адаптирани работни места в социалното предприятие
Индикатор 4 Брой ползватели на социалната услуга- Социално предприятие за традиционни занаяти „Морски звуци“
Индикатор 5 Брой лица заети от целевата група
Индикатор 6 Брой административен и експертен персонал квалифициран за предоставяне и управление на услугата в общността Център за настаняване от семеен тип-Бургас


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз