Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0025-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ""Нова възможност за обществена солидарност" - социално предприятие за обществено хранене - Трявна"
Бенефициент: Община Трявна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Трявна
Описание
Описание на проекта: Ще се създаде социално предприятие за обществено хранене в две основни направления социална кухня/домашен социален патронаж/ и кухня за масово хранене. В социална кухня ще се приготвя топла храна и ще се доставя по домовете на трудноподвижните лица, а тези които имат възможст, ще се хранят на място в зала за хранене,с цел подържане и разширяване на социалните им контакти. Социалната кухня ще има за цел задоволяване потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами или с помощта на своите близки, поради финансови или битови затруднения. Другото направление, в което ще рабти предприятието е кухня за масово хранене, където ще могат да имат достъп жители и гости на града. Идеята на проекта е и в двете направаления да се реализира частично предлагане на здравословно меню и съответно на диетично меню, като това още веднъж ще добави социален ефект в работата на предприятието.
Дейности: Дейност № 1:Провеждане на проучване за броя на потребителите на услугите, които ще се предоставят от новосъздаденото социално предприятие. След като бъде събрана информация от териториторияна Дирекция”Бюро по труда” от териториална служба на Дирекция”Социално подпомагане” и от др.институции имаши информация за различни видове целеви групи и за техният социален статус,екипа на проекта ще организира индивидуални срещи с тях, свързани с предоставяне на информационни материали и др.отностно възможностите по проекта.
Дейност № 2 Извършаване на ремонт и оборудване на сградата, в която ще се осъщестествяват дейностите по проекта. Ще бъде обявена процедура за наемане на фирма, която ще извърши стоително –ремонтни дейности.След сключване на договор с фирмата изпънител за конкретната дейност, в определеният срок и предварително заложените параметри ще започнат ремонтните дейности. Спазваики нормативните изисквания, ще бъде извършена процедура за смяна на предначначението на ремонтираното помощение.И ще ,беде задвижена процедура по издаване по необходимите разрешителни за функиониране на обекта, като заведение да обществено хранене. След приключване на строително-ремотните дейности, ще бъде доставено необходимото оборудване,съгластно предварително зададенатата техническа спецификация.След което, ще бъде монтирано и въведено в експлоатация.
Дейност № 3:Разработване на информационна кампания по проекта, разясняване спецификацията на дейностите по създаването на социалното предприятие. Ще бъде организирана начална пресконференция по проекта, където ще бъдат представени добри практи, както и работещи в момента социални предприя.Ще бъдат показани стъпките които трябва да извърви настоящият проект за да бъде изграден като работещо социално предпиятие, както е неговата насоченост в която, ще се развие. Към момента на териоториата на Община Трявна, не е функционирало социално предприятие, и обществеността се нуждае от повишаване на информираността му, за да може да провокира интереса на жителите на града. В информационната кампания трябва да се обхване широк кръг от групи, от една страна за да се информира кои лица могат да бъдат трудово заети, от друга страна за да се разясни кои лица могат да ползват услугите на предприятието.
Дейност 4: Създаване на информационно-рекламен център и провеждане на мотивационно обучение. Създаване на информационно-рекламен център къдете специалисти от екипа на проекта, ще приемат хора от различни целеви групи и ще им разясняват възможностите за работа в социалното предприятие.След като бъдат информирани лицата, ще могат да си подададът заявления и да кандидатсват за мотивационно обучение.Като комисия определена от ръководителя на поректа, ще разледа всички подадени заявления и ще определи подходящите лица за включване в мотивационното обучение. Етап на обучение: Всеки от обучителните модули ще включва следните тренинги: Мотивационни тренинги на теми: „Успешна автобиография”, „Възможности за професионална реализация (източници на информация)”; ”Успешното интервю” и др. Тренинги за активно поведение на теми: „Планиране на кариерата”, „Основи на трудовото законодателство” (форми на трудова заетост, права на служителите, нормативни актове), „Бюро по труда – изисквания, документи за регистрация, курсове за квалификация, задължения на регистрирания”, „Как да работим в екип”, „Как да стартирам собствен бизнес” и др. Тези тренинги имат за цел да повишат доверието на лицата от целевите групи в институциите, за да могат да се възползват от подкрепата, която те предоставят.
Дейност 5: Създавена на социалното предпиятие и управление на риска на назначените лица. След като преминат мотивационно обучение с успешно завършилите лица, ще се сключат трудови договори съгластно действащотото трудово законодателство. На наетите лица, ще бъде предоставено работно облекло и обувки, и ще се запознаят с правилника за вътрешният трудов ред в новосъздаденото предпиятие. Ежемесечно назначеният перосанал, ще получава експертна подкрепа от специалисти с опит в работата с хора с увреждания и рискови целеви групи.Поради спецификата на целевите групи и ппромяната в техният емоционален и трудов статус, и се предполага, че ще има ситуации в които наетите лица ще имат нужда от супервия, коят още се осъществява от гореспоменатите експерти, а също така и от индивидуална работа за решаване на конкретни ситуации, и за подържане на мотивацията им за работа. Екипа на проекта, ще разпише и предостави подробна инструкция за защита на имуществото на предприятието и за спазване на изискванията. Социалното предпиятие, ще бъде категоризирано по систематана HASEPS, и съответно служители ще бъдат запознати с нея. Идията е по време на трудовата си ангажираност, екипа които е ангажиран с управление на предприятието да мониториа дейността му и непрекъснато да повишава качеството, и да надгражда потенцияла на наетите лица.
Дейност 6: Предоставяне на услугата от социално предприятие за обществено хранене Трявна Всички тези пакети на услугата, ще бъдат подробно описани в брошурите и информационните материали, които ще бъдат разпространени от Информационно –рекламният център за предприятието и от екип по проекта.Като дейността, ще бъде организирана по следният начин: • За социалната кухня, съответно ще бъде пусната обява и ще бъдат набрани заявлени за всички желаещи да ползват услугата.Като екипа на проекта, ще изготви правила и стандарти на които трява да отговорят лицата,за имат право да достъп до тази услуга.След като са набрани всички заявления, комисия за подбор и оценка, ги разглежда и изготвя списък с класираните лица.Като мининум 10% от лицата са хора са трудноподвижни лица.Предварително, ще се изготвя месечно меню което, ще включва и тематични менюта/например седмица на здравословното хране, седмица на диетичното хранене,и др./ • Кухня за масово хранене.За тази дейност,ще бъде организирана също информационно кампания, и ще бъде разпространено дневно обедно меню, сред бъдещи клиенти на услугата.Като за целта, ще бъдат изготвени месечни менюта, които ще включват здравослоно приготвени храни, диетични храни и др.За това желаещите, ще си закупуват месечни талони за ползване на обществето хранене, като за целта също може да се ползва залата за хранене, или да се взема храна за дома.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 293 947 BGN
Общ бюджет: 166 085 BGN
БФП: 166 085 BGN
Общо изплатени средства: 153 944 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 166 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 58 789 BGN
2013 89 037 BGN
2014 6 118 BGN
2015 0 BGN
153 944 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 49 971 BGN
2013 75 681 BGN
2014 5 200 BGN
2015 0 BGN
130 853 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 818 BGN
2013 13 356 BGN
2014 918 BGN
2015 0 BGN
23 092 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Бр.лица ангажирани в соц.предприятие
Индикатор 4 Брой обучени лица-Трявна
Индикатор 5 Бр.лица ангажирани в соц.предприятие-Трявна


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз