Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0018-C0001
Номер на проект: Вх.No 08-0005/ 17.02.2012 г.
Наименование: "Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа - алтернатива за социално включване в малките населени места от селски тип"
Бенефициент: Община Тунджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Тунджа
Описание
Описание на проекта: Същността на проекта е да бъде създаден и приложен модел на социално предприятие за обществено хранене, който да насърчава и подпомага процесите на социално включване в 11 малки населени места от селски тип в състава на община Тунджа. Услугата Домашен социален патронаж е една от най – адекватните форми на социална закрила в маргинализираните селски райони. В предприятието ще бъде осигурена работа на 9 лица, от които 6 на защитена заетост. Капацитетът на услугите ще бъде 100 ползватели.
Дейности: 1.Организация и управление на проекта. Формиране на ефективен екип Организационната дейност ще включва следните поддейности:  Формиране на екип за управление и изпълнение на проекта.  Разработване на работна документация и процедури за предлагане на услугите в Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа  Разработване на критерии за оценка на нивото на интеграция на целевата група – лицата на защитена заетост; на качеството и методика за контрол върху качеството на предлаганата услуга Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа  Формиране екип от персонал за предоставяне на социалните услуги в Дневен център, вкл. подбор на целевата група, при спазване на принципите за равнопоставеност между половете, без ограничение по отношение на етническа и религиозна принадлежност и при съблюдаване на условията за защитена заетост.  Изготвяне на финансови отчети за разходваните по бюджета средства, съгласно изискванията на договарящата институция  Изготвяне на технически отчети, съгласно изискванията на договарящата институция за отчитане напредъка на изпълнение на проекта. За да се осигурят нормални работни условия на екипа и всички страни по проекта, се предвижда да бъдат ангажирани почасово в рамките на по 540 часа по проекта екип от ръководител, счетоводител, координатор и технически сътрудник.
2.Провеждане на процедури за избор на изпълнител Дейността по набелязване на отделните процедури за избор на изпълнител, тяхното изготвяне и провеждане, се явява от съществена значимост за правилното стартиране и провеждане на целия проект, в съответствие с нормативните изисквания в тази област. Етапите, през които ще се премине са следните: 2.1.Актуализиране на графика на провеждане на отделните тръжни процедури. 2.2.Екипът на проекта, съвместно със Звеното за обществени поръчки от общинската администрация, ще подготвят необходимата документация за избор на изпълнители за всички отделни планирани по проекта дейности. Процедурите ще се проведат в съответствие с нормативните изисквания на действащото законодателство. 2.3. Със заповед на кмета на община „Тунджа”, ще се проведат процедурите и ще се изберат изпълнители по отделните проектни дейности, след което ще се сключат договори с тях. При провеждането на процедурите и избора ще се търси баланс в съотношението цена-качество, рефлектиращи върху най-доброто изпълнение на задачата. Самите процедури ще бъдат проведени при спазване принципите за прозрачност и равнопоставеност. Детайлна информация за планираните тръжни процедури се съдържа в т.5.1.2 от проектното предложение. Документите от процедурите ще бъдат публикувани в сайта на Община „ Тунджа“.
3.Ремонтиране и оборудване на съществуващата материална база в с. Победа За дейността на социалното предприятие ще бъде ремонтирана и оборудвана материална база с отпаднала необходимост – кухненски блок - част от сградата на ЦДГ „Здравец”, с. Победа и на закрития Дом за деца, лишени от родителска грижа. Ще се извършат ремонтни дейности в 16 помещения, които са обособени в административен корпус; корпус за приготвяне на храна и помещения за персонала. Общата стойноност на СМР възлиза на 20 470,48 лв. без ДДС и включва демонтаж на: бойлер 500 л., тоалетни казанчета, мивка, смесителни батерии, ключове и контакти, осветителни тела, настилка от балатум, дървени врати и прозорци; доставка и монтаж на: бойлери 80 л. и 120 л., табло за бойлер, алуминиеви врати, прозорец-гише, алуминиев прозоречен плот, решетка с отваряема врата, дървена пресована врата, первази, моноблок, мивко-сифони и смесителни батерии, ключове, контакти, осветителни тела, ПВОТ, плафониера и др.; изкърпване на фаянсова облицовка; остъкляване, прогонка на врати и прозорци; продухване и почистване на канализация; стъргане на латекс; грундиране; шпакловка; постно боядисване; блажно боядисване; боядисване с латекс; циментова замаска; поставяне на ламинат и др. За нуждите на социалното преприятие ще бъдат закупени фурна, плочи за приготвяне на храна, климатик, абсорбатор, хладилници, компютърна техника и др., необходими за реализиране на дейността на социалното предприятие, технически средства.
4. Подбор на целевата група. Назначаване и обучение на персонал на социалното предприятие Ще бъде обявено набирането на персонал от целевите групи, който ще включва 6 лица на защитена заетост: 1 готвач, 1 помощник – готвач, 1 работник кухня, 1 домакин, 1 санитар и 1 хигиенист-общ работник. След отворена и прозрачна процедура по набиране на заявления за персонал ще бъде извършен подбор по документи и събеседване от комисия, назначена със заповед на кмета на общината. С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори, съгласно условията на схемата. С оглед подпомагане дейността по предоставяне на пакета от социални усуги и по интеграцията или реинтеграцията на пазара на труда на лицата на защитена заетост, чрез процедура по подбор ще бъдат назначени 3-ма специалисти – социален работник, медицински специалист и счетоводител-касиер, които ще имат и задачата на наставници на лицата, назначени на защитена заетост, като 1 специалист ще наставлява по 2 -ма работници.
5. Подбор и социална оценка на ползвателите на услуги на Предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж” - с. Победа  Изготвяне на въпросник/ анкета за идентифициране на потенциалните потребители на услугите, предоставяни в социалното предприятие за обществено хранене, за самооценка на потребностите им;  Изготвяне на процедура за подбор на потребители на социалните услуги на социалното предприятие, разписана в Правилник за дейността на социалното предприятие, на формуляри на документи, свързани с процедурата: заявление за кандидатстване, проект на договор с потребителите и др.  Провеждане на социална анкета в 11-те целеви по проекта населени места от община Тунджа с потенциалните потребители на социалните услуги при спазване на хоризонталните принципи, като се гарантира равнопоставеност между половете, без ограничение на етнос, религия, възраст, увреждания;  Подбор на 100 лица от 11-те целеви населени места по проекта по предварително обявена процедура с ясни правила и критерии с фокус върху социални групи в неравностойно социално положение: самотни лица и семейства в пенсионна възраст, лица с увреждания- с намалена работоспособност с и с над 50%, лица с ЛКК, актуална епикриза, амбулаторен картон и други медицински документи; лица, които не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени потребности;
6. Предоставяне на комплекс от социални услуги “Домашен социален патронаж” на жителите на 11 малки населени места от селски тип. Социалното предприятие за обществено хранене «Домашен социален патронаж» - с. Победа, община «Тунджа» ще предоставя комплекс от интегрирани социални услуги в общността, като реализира подкрепа в домашна среда на самотни възрастни хора, лица с различна степен на увреждане. Капацитетът на социалната услуга в рамките на социалното предприятие е 100 места за потребители от 11-те целеви населени места по проекта: селата Победа, Челник, Могила, Чарган, Търнава, Асеново, Сламино, Робово, Каравелово, Козарево и Стара река. Възможните целеви групи на социалната услуга «Домашен социален патронаж», предоставяни чрез социалното предприятие за обществено хранене с. Победа, са: лица с намалена работоспособност с/ над 50%, удостоверена с ЕР на ТЕЛК, лица с ЛКК, актуална епикриза, амбулаторен картон и други медицински документи; самотни възрастни хора; лица, които не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени потребности; лица в пенсионна възраст. Териториалният обхват и целевите групи, включени в социалната услуга, която ще се предоставя чрез дейността социалното предприятие, са различни от териториалния обхват и потребителите на социалните услуги в общността, развити и предлагани като местна дейност с осигурено финансиране от общинския бюджет. Това ще допринесе за подобряване качеството на живот и социалната адаптивност на групи хора в неравностойно положение в друг район на територията на общината, като им бъде осигурен достъп до алтернативни форми на социална подкрепа в общността и в семейна среда им бъде осигурена възможност да реализират правото си на независим и самостоятелен живот. В рамките на дейността на социалното предприятие за обществено хранене ще бъде предоставяна социалната услуга «Домашен социален патронаж», която включва: - Доставяне на храна до дома на потребителя; Храната ще се приготвя в ремонтиран и оборудван кухненски блок . Ще се разпределя в индивидуални съдове за мнократна употреба -сифертаси и ще се транспортира с отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания транспортно средство до дома на потребителите. Менюто ще се изготвя с участието на медицинско лице / диетолог и ще се предоставя възможност за избор от страна на потребителите и за диетично хранене. Дневно ще се предлага трикомпонентно меню – супа, основно ястие и десерт, хляб, вкл. диетичен. Храната ще е съобразена с изискванията за рационално и здравословно хранене. За празничните дни ще се осигурява празнично меню, съобразно изискванията на традиционната празнична трапеза. - Социални услуги - консултиране на лицата за видовете социални услуги и условията и реда за предоставянето им; - Взаимодействие със социални, здравни и други институции; съдействие за връзка с институции, свързани със социалното подпомагане и подкрепа; съдействие при подготовката на документи за кандидатстване за социално подпомагане и за предоставяне на социална подкрепа и др. - Санитарно-хигиенни и битови услуги: Текущо поддържане на хигиената в жилището на потребителя с цел подобряване на неговата жизнената среда и условия на живот;помощ при поддържане на личната хигиена на потребителя; съдействие при извършване на комунално-битови разходи - плащане на сметки за елекроенергия вода; -Здравни: Наблюдение на здравословното състояние: измерване на кръвно налягане, съдействие за снабдяване с необходимите медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения за болни и лица с увреждания; извършване на медицински манипулации, съдействие и контрол при приема на лекарства/.
7. Информационна кампания Публикуване на информация за проекта, финансиращия орган и конкретно за предоставяната услуга в сайта на община „Тунджа”. Отпечатване на информационна брошура, включваща информация за финансиращия орган, целите на проекта и подробна информация за предлаганата услуга. Формат А5, обем – 12 стр., тираж – 500 бр., корици – гланцирани. Информационен плакат. Формат А3, тираж – 100 бр. Периодични публикации в местни и регионални печатни и електронни медии. Публикуване на информация относно изпълнението на дейностите по проекта, финансиращия орган, публикации, интервюта, репортажи и др., свързани с изпълнението на проекта. Печатни медии – 5 бр., Електронни медии – 5 бр. Пресконференция при стартиране на проекта с представители на различни медии, служители на общинската администрация, работещи в сферата на социалните услуги, екипа по управление на проекта и представители на гражданското общество. Участници – 60 човека. Заключителна пресконференция за популяризиране на постигнатите резултати от реализацията на дейностите по проекта и информация за финансиращия орган. В срещата ще участват представители на местни и регионални медии, представители на целевата група по проекта, служители на общинската администрация работещи в сферата на социалните услуги, екипа по управление на проекта и представители на гражданското общество.
8. Мониторинг на изпълнение на услугата Социално предприятие за обществено хранене „ Домашен социален патронаж”- с. Победа и одит на разходването на средствата На основание разработената методика за осигуряване на качество, включваща ясни индикатори и правила, в рамките периода на предоставяне на услугата ще бъде извършван текущ контрол чрез:периодични обратни връзки с всички потребители и наетите служители на защитена заетост; проверка и преглед на създадената документация; разглеждане на направени от страна на целевата група и потребителите предложения за подобряване на социалната услуга;провеждане на проучване чрез формуляри за обратна връзка за установявяне степента на удовлетвореност на потребителите от предлаганата услуга, обобщаване получените резултати и предприемане на коригиращи действия.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 279 098 BGN
Общ бюджет: 230 075 BGN
БФП: 230 075 BGN
Общо изплатени средства: 191 496 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 230 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 55 820 BGN
2013 135 676 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
191 496 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 564 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 47 447 BGN
2013 115 325 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
162 772 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 373 BGN
2013 20 351 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 724 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Общ брой лица, ангажирани в общинското социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж”- с.Победа, община „Тунджа”
Индикатор 5 Брой работни места за „Защитена заетост” в социалното предприятие
Индикатор 6 Брой лица от целевите групи, назначени на „защитена заетост”
Индикатор 7 Брой сключени трудови договори с одобрени лица – специалисти персонал на социалното предприятие
Индикатор 8 Брой сключени трудови договори с одобрени лица на „защитена заетост”
Индикатор 9 Брой лица - персонал в социалното предприятие
Индикатор 10 Брой потребители на услугата в общността „ Домашен социален патронаж”
Индикатор 11 Брой сключени договори с потребители на социалната услуга „Домашен социален патронаж”
Индикатор 12 Брой лица, на които се предоставя социалната услуга „Домашен социален патронаж”


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз