Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0013-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Създаване на Общинско сoциално предприятие "Благоустрояване и озеленяване"
Бенефициент: Община Каспичан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта: Обособяване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство, в което ще работят лица от целевите групи. Дейността на предприятието ще бъде поддръжка и почистване на зелените площи от храсти и сухи дървета, косене трева, озеленяване и залесяване, почистване на нерегламентирани локални сметища. Всичките 9 населени места в общината ще бъдат обслужвани периодично.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта. Проектът ще се управлява и отчита от екипа по проекта – ръководител, координатор и счетоводител.
2.Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори с изпълнители 2.1. Планиране на броя и вида на отделните процедури за обществени поръчки по проекта Уточняване на всички процедури, които следва да бъдат проведени по реда на НВМОП. Определяне на необходимите ресурси – финансови, трудови, както и на минималните законово установени срокове, необходими за всяка една процедура. Съставяне на план-график за провеждане на процедурите, подготовка на документите за стартиране на процедурата, подготовка на комисиите за разглеждане на предложенията, подготовка на кореспонденция с участниците в процедурите, подготовка на договор със спечелилия участник за възлагане. 1. Избор на изпълнител на СМР – по НВМОП. Следва да се поканят фирми с подходяща дейност да представят оферти за ремонт на помещенията. 2. Избор на доставчик на оборудването за предприятието – по НВМОП. Необходимо е да се проучат представители на фирми, предлагащи необходимата техника за да се поканят да представят оферти за оборудването и да се избере доставчик. 3. Избор на доставчик на консумативи за проекта и за дейността на предприятието с изключение на горивата. Следва да се проучат фирми, които предлагат подобни материали. Необходимо е да се планира доставките на материалите да се извършва периодично и навреме, съобразно годишните сезони. 4. Избор на доставчик на горива – НВМОП. Събиране на три оферти за горива. 5. Избор на фирма, която да изработи информационните материали по НВМОП. - отговорник - юрисконсулт на община Каспичан 2.2. Подготовка на документация за провеждане на отделните процедури Отговорните членове на екипа по проекта и юрисконсулта на общината ще разработят пакетите документи, необходими за всяка отделна процедура. -отговорник – ръководител на проекта и юрисконсулт на община Каспичан 2.3. Провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки Провеждане на процедурите за избор на изпълнители на отделните типове дейности строително –ремонти работи на помещенията и доставки на материали, консумативи съгласно разпоредбите на НВМОП. Реализиране на дейностите по процедурите - обявления, изпращане на покани, определяне на членовете на оценителните комисии, кореспонденция с участниците в процедурите, провеждане на заседания за отваряне на офертите и определяне на икономически най-изгодната, подготовка на договор за възлагане на съответната поръчка. -отговорник – ръководител на проекта 2.4. Сключване на договори за възлагане на изпълнението на отделните дейности, предмет на обществена поръчка отговорник - ръководител на проекта, координатор, юрисконсулт на община Каспичан
3. Изпълнение на СМР и доставка на материали и консумативи Изпълнението на СМР предвижда ремонт на две помещения за нуждите на общинското предприятие. Проектът включва следните СМР: подмяна на дограма, топлоизолация на таван, освежаване на подова настилка, стени и тавани, нова ел.инсталация и осветление.
4. Мотивационно обучение Ще бъде ангажиран лектор, който в продължение на 10 дена по 6 учебни часа ще изнася лекции на теми: Теми на обучение:  Какво е значението на работата за благополучието на човека;  Какви потребности задоволява работата;  Умения за изследване на собствените способности, знания, умения, опит, личностни черти, ограничения, трудови постижения;  Умения за изследване на собствените житейски цели, ценности, желания, професионални предпочитания, интереси, потребности, актуални потребности;  Характеристики на трудовата дейност: съдържание на труда, физически условия, организационни фактори;  Изследване на мотивацията за труд и удовлетвореността от организацията на работа;  Продължаващо обучение, форми на обучение, основни квалификации, необходимостта от обучение през целия живот;  Умения за самооценка на перспективите за кариерно развитие, умения за планиране на процеса на кариерно развитие и продължаващо обучение;  Умения за себепредставяне и себеутвърждаване; Участниците получават информационни материали и въпросници. На завършилите се издава Удостоверение за завършен мотивационен модул от професионално обучение.
5. Създаване и функциониране на социално предприятие за благоустрояване и озеленяване. Подкрепа на лица от най-рисковите групи на обществото, чрез осигуряването им на трудова заетост и постоянни доходи чрез работа с обществено полезна значимост. Дейността по създаването на предприятието ще включва подготовка на документите и регистрацията му, която ще продължи два месеца – четвърти и пети месец. Същинската дейност ще стартира през шестия месец и ще продължи до края на проекта.
6. Дейности за информация и публичност Осигуряване на достатъчна популярност и публичност на проекта и рекламиране на дейността на предприятието;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 599 BGN
Общ бюджет: 137 664 BGN
БФП: 137 664 BGN
Общо изплатени средства: 133 703 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 137 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 320 BGN
2013 98 529 BGN
2014 - 146 BGN
2015 0 BGN
133 703 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 015 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 022 BGN
2013 83 750 BGN
2014 - 124 BGN
2015 0 BGN
113 648 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 650 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 298 BGN
2013 14 779 BGN
2014 - 22 BGN
2015 0 BGN
20 055 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица ангажирани в социалното предприятие
Индикатор 4 Размер на поддържани и озеленени площи
Индикатор 5 Работещо социално предприятие
Индикатор 6 Брой лица ангажирани в социалното предприятие-Каспичан
Индикатор 7 Размер на поддържани и озеленени площи-Каспичан


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз