Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0011-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Общинско предприятие "Социлано предприятие - обществена пералня"Димитровград"
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Проектът е фокусиран към създаване на ново общинско социално предприятие /СП/ – обществена пералня, с което ще се постигне устойчиво развитие на социалното предприемачество в община Димитровград и ще се заемат и комбинират пазарна и непазарна ниши за осигуряване финансова устойчивост след приключване на Проекта. Предприятието ще осъществява стопанска дейност с изразен социален ефект спрямо лицата от уязвимите групи. Ще се извърши подбор на лицата от целевите групи; цялостна подготовка, разкриване, организиране и функциониране на социалното предприятие, в т. ч брой, длъжност, ангажираност на наетите лица. Целевата група ще създаде и развие базови социални и трудови умения чрез мотивационно обучение, осигурена „защитена заетост” основана на индивидуалните нужди и подкрепа на работното място при основните дейности на предприятието: сортиране, пране, сушене, гладене, сгъване, опаковане и доставка на прането.
Дейности: 1. Организиране, управление и изпълнение на Проекта 1.Формиране на екипа за организация и управление 1.1. Провеждане на работна среща за сформиране на Екипа за управление на проекта: ръководител, счетоводител, координатор, като се определят задълженията и се диференцират отговорностите. През 1-вия месец ще се разработват и приемат: • Правилник за работа на Проекта, в който се определят вътрешните правила на работа и задължения на екипа; • План за изпълнение и отчет с определените задачи,разположени във времето;отговорен член на екип ; • Система за мониторинг, контрол, оценка и отчет на изпълнеието; • График за провеждане на процедури за избор на изпълнители по ЗОП и НВМОП. 1.2. Осигуряване на офис-помещение, материали и консумативи, необходими за дейностите пряко свързани с работа на Екипа за управление на проекта – офиса на Проекта ще се обособи в сградата на СП, като общината се ангажира да обзаведе и оборудва офиса на Проекта.Необходимо е да се осигурят канцеларски материали и консумативи за дейностите свързани с изпълнението на Проекта чрез процедура за избор на изпълнител за доставка съгласно изискванията на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове за доставка на материали и консумативи. Ще се спазват Указанията за прилагане на принципа на екологична устойчивост в контекста на ОПРЧР – „зелени” обществени поръчки / т. 3.5.1 и т. 3.6 /. Ще се спазва изискването от Ръководството за бенефициенти при определяне предмета на поръчката съгласно ЗОП - групирането на поръчките в една процедура да се осъществява в рамките на целия бюджет на договора за БФП по предмет на поръчката. Не се допуска разделяне на предмета на обществената поръчка с цел заобикаляне прилагането на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове. В този смисъл ще обединим доставката на канцеларските материали и консумативи за работата на Екипа за управление на Проекта и за работата на Екипа /персонала/ на самото СП в една поръчка. Като Община ние ще се съобразим и с изискването „Бенефициентите (Общините са възложители по смисъла на ЗОП) са длъжни да обединяват обществените поръчки по настоящата Схема с всички други процедури, които ще обявяват, когато предметите на поръчките са функционално (систематично) свързани”. 1.3 Провеждане на оперативни заседания за периодично планиране и отчитане на дейността необходимо за доброто управление .
3: Осигуряване на материалната база, стартиране и функциониране на СП 3.1. Осигуряване на помещение за СП. Общината е предвидила подходяща сграда /бившата АТЗ болница /, където ще се разположи СП и ще бъде съобразена с изискванията на Наредба № 37 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални. По Проекта няма да разходват средства за ремонт на помещенията на СП. Разположението и видът на помещенията в производствения сектор ще отговарят на последователността на технологичния процес. Ще се обособят следните помещения: сервизен вход с рампа за разтоварване на мръсното пране; помещение за складиране и сортиране на мръсното пране; помещение за предпране; комбинирано перално и сушилно помещение; помещение за гладене, сгъване и опаковане на чистото бельо; склад за чисто пране с гише за предаване; склад за съхранение на препарати; За нормалното функциониране на СП е необходимо да има: офис-заседателна зала за административния персонал на СП, съблекалня/стая за почивка, санитарни помещения /баня и тоалетна/. 3.2.Осигуряване на оборудване, материали и консумативи на СП, както и на специализиран транспорт /превозно средство под наем и гориво/ за доставка на прането в съответствие с изискване на РЗИ. 3.2.1.Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители съгласно изискванията на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове за доставка на оборудване, материали и консумативи на СП и за услуга „осигуряване на специализиран транспорт” /превозно средство под наем / за доставка на прането - Ще се спазват Указанията за прилагане на принципа на екологична устойчивост в контекста на ОПРЧР – „зелени” обществени поръчки / т. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, т. 3.6 /. 3.2.2.Доставка на подходящо оборудване -/по опис / и специализиран транспорт/превозно средство под наем/. Обществената ни пералня ще бъде оборудвана с професионални перални и сушилни машини, гладачна техника и др. съобразени със спецификата на дейностите. За нормалното функционирани на СП е необходимо Офиса на административния персонал на СП/директор, счетоводител, отговорници/ да е обезпечен с подходяща офис техника. СП ще обслужва общинските заведения – МБАЛ, 9 Обединени детски заведения (ОДЗ), които се помещават в 19 отделни сгради, в различни населени места в общината, 2 дневни центъра, 2 центъра за настаняване от семеен тип, СУПЦ, ЗЖ, които нямат собствен транспорт.Общината също не разполага с подходяща кола и е необходимо да се осигури специализиран транспорт /превозно средство под наем/ в съответствие с изискване на РЗИ и гориво за доставка на прането. 3.2.3. Доставка на материали и консумативи, необходими за изпълнението на дейностите на СП – производствени и административни по опис - обезпечават функционирането на СП. 3.3. Стартиране и функциониране на СП. 3.3.1.Въвеждане в експлоатация на обществената пералня – след осигурява на необходимите лицензи и разрешителни документи за стартиране на дейността.ОП„Социално предприятие - обществена пералня” Димитровград се създава по чл.51 и чл.52 от Закона за общинска собственост с Решение на ОбС Димитровград № 1592/30.06.2011 г. 3.3.2.Функциониране на СП. За необходимостта от създаване на СП „Обществена пералня” е направено проучване и обстоен анализ от община Димитровград. Предвижда се по Проект реалната дейност на СП да бъде 12 месеца. Ще се разработят съответните документи необходими за функционирането на СП.Предприятието ще осъществява стопанска дейност с изразен социален ефект спрямо лицата от уязвимите групи и ще заеме и комбинира пазарна и непазарна ниши за осигуряване финансова устойчивост след приключване на Проекта, като ще се оптимизират социалните разходи на Община Димитровград. СП ще обслужва общинските заведения – МБАЛ, 9 ОДЗ, 2 дневни центъра, 2 центъра за настаняване от семеен тип, СУПЦ, ЗЖ, предстои разкриване на нови социални услуги. По време на Проекта Социалното предприятие няма да формира приходи, но обслужваните общински заведения ще освободят финансов ресурс – средствата, които сега дават за пране /средно на месец над 8000 кг/, който общината ще използва за други цели. Хората от уязвимите групи, заети в СП няма да разчитат на социални помощи – те ще са назначени на трудови договори. Осигурява се заетост и на хората - персонал на СП.
4. Набиране, подбор и наемане на хората от уязвимите групи и персонала на СП 4.1. Подбор, оценка и наемане на хората от уязвимите групи – Информационна кампания предвидена по Проекта е насочена и към информиране на потенциалните представители на целевите групи. Отделно ще се разпространят информационни материали и конкретна информация относно възможностите на Проекта, начин на кандидатстване и необходимите документи. В Дирекция ”СП”, ДБТ, Защитеното жилище, Общинска администрация, в Общинско общежитие /където живеят лица от целевите групи/, СУПЦ Димитровград и др., и публикация в местната преса. 4.1.1.Подбор и оценка на хората от уязвимите групи 4.1.1.1 Приемане на заявление на кандидатите от уязвимите групи. Към заявлението се прилагат автобиография, 2 бр. снимки, копие от диплом за завършено образование, решение на ТЕЛК, РЕЛК или ЛКК / ако е приложимо/, медицинско свидетелство от личния лекар за общото здравословно състояние, медицинско удостоверение за психично състояние, документи удостоверяващи принадлежността към определените целеви групи по Проекта. При необходимост могат да се изискват и други документи. 4.1.1.2.Сформиране на комисия, включваща ръководител и координатор от Екипа за управление на Проекта, социален работник и психолог , които ще бъдат избрани за подкрепа и консултация на хората от целевите групи на работното им място. 4.1.1.3. Подбор на 12 представители на уязвимите групи по утвърдена Процедура , като ще се създаде база данни с останалите кандидати, необходима при евентуално текучество на хората, които ще работат в СП. При подбора ще се избягват всякакви форми на дискриминация и ще се спазва принципа за равенство между половете. Основните критерии на индивидуалната оценка са: кратка история на лицето, базови умения за самообслужване, здравословно състояние, психомоторно и емоционално развитие, образование, социално поведение, трудови умения. При подбора особено важно ще бъде личния избор и мотивация на лицата да работят в СП и да се обучават за развитие на социални и трудови умения. Комисията ще изготви списък/регистър с одобрените кандидати. 4.1.1.4. Изготвяне на индивидуални планове за развитие и работа на лицата от уязвимите групи - разработват се въз основа на индивидуалната оценка на възможностите, потребностите и личния избор и ще бъде основа за осигуряване на „защитена заетост” основана на индивидуалните нужди и възможности - индивидуален подход при определяне вида на работа и подходящото работно място. Изготвя се с участието и се подписва от потребителя. В плана се описват: - социалните и трудови умения, образование - специфични потребности и/или проблеми на клиента, свързани с ежедневния му живот и неговото самообслужване, емоционален и психически статус, степен на общуване с близки и др.; - оценка на рисковете за здравето и безопасността на клиента; - формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати; - планиране на дейности за постигане на целите 4.1.2.Наемане на работа на хората от уязвимите групи. Сключване на трудови договори с 12 лица от уязвимите групи като работници пералня за 12 месеца, които ще бъдат включени според индивидуалните планове за развитие в основните дейности на СП: сортиране, пране, сушене, гладене, сгъване, опаковане и доставка на прането.Производственият процес изисква да се работи на 2 смени по 8 часа, като се разпределят по 6 човека от уязвимите групи на смяна. Сградата на СП се намира в края на града, което ще наложи лицата от уязвимите групи да ползват градски транспорт за да стигнат до работното си място. Очаква се част от лицата от уязвимите групи/дълготрайно безработни, обект на социално подпомагане/ да са от други населени места от Общината и да ползват междуселищен транспорт. Предвид заплащането на хората от уязвимите групи наети на работа в СП - минимална работна заплата, е необходимо и предвиждаме по Проекта те да ползват карти за градски и част от тях билети за междуградски транспорт за да получат качествена подкрепа, осигуряваща и икономическа сигурност. 4.2. Подбор и наемане на персонала на СП. 4.2.1. Подбор на персонала на СП. Подборът на персонала ще се извърши чрез конкурс, в съответствие с разпоредбите на Кодкса на труда. Ще се изберат професионалисти с необходимата квалификация и опит, като за отговорниците/наставници освен специализирания опит ще се изисква и доказан опит за работа с хора, поради тяхните ангажименти към хората от уязвимите групи по време на работа. 4.2.2. Наемане на персонала на СП За осигуряване на добро управление на СП и функциониране на производствения процес предвиждаме да се назначат на 6 човека персонал на трудови договори за 12 месеца: управленски и финансови позиции: директор, счетоводител; експертни позиции: 2-ма отговорници/наставници – специалисти спрямо спецификата на дейността на СП, разпределени по 1 на смяна, като ще отговарят за по 6 човека от уязвимите групи; спомагателни дейности: шофьор, хигиенист. 4.3. Подбор и сключване на договори за услуга със специалистите, които ще подкрепят хората от уязвимите групи на работното им място.. 4.3.1. Подбор. Специалистите, които ще подкрепят хората от уязвимите групи на работното им място. ще бъдат избрани в съответствие с разпоредбите на НВМОП. 4.3.2. Сключване на договори за услуга. Освен персонала на СП ще бъдат сключени договори за услуга с 2-ма специалисти - социален работник и психолог, които ще извършват експертна дейност - социална работа и психологично консултиране на хората от целевите групи на работното им място. Освен това те ще подпомогнат Екипа за управление на Проекта при подбора на хората от уязвимите групи и при изготвяне на индивидуални планове за развитие и работа.
5. Осигуряване на подкрепа за създаване, развиване и упражняване на социални и трудови умения на хората от уязвимите групи чрез осигуряване на „защитена заетост”, мотивационно обучение и подкрепа на работното място. Създаването, развитието и упражняване на социални и трудови умения на хората от уязвимите групи ще се осъществи чрез осигуряване на „защитена заетост”. „Защитената заетост” включва не само наемането и назначаването на 12-те лица на трудови договори в СП, а всички съпътстващи мерки, чиято крайна цел е свързана с развиване на социални и трудови умения: индивидуален подход при определяне вида на работа, мотивационно обучение в специализирана среда и подкрепа на работното място. 5.1.Мотивационно обучение на хората от уязвимите групи, наети на работа в СП в специализирана работна среда за придобиване на умения за активно поведение и самостоятелност. 5.1.1.Екипът за управление с помоща на социалния работник и психолога ще разработят Програма за обучение и развитие за наетите на работа хора от уязвимите групи, която е обвързана с идентифицираните дефицити и необходимостта от подкрепа и ще включва следните основни моменти: - Анализ на нуждите от обучение; - Разработване на план за обучение; - Провеждане на обучението – извършва се съобразно предвидения план и времеви график за изпълнение; - Анализ на резултатите от обучението, който да послужи за индивидуалното развитие на хората от уязвимите групи. Мотивационното обучение е необходимо за подобряване на емоционално състояние, да повиши самочувствието, увереността и мотивацията за водене на независим живот. Без преодоляване на липсите в социално-емоционалното си развитие и подкрепа хората от уязвимите групи няма да придобият мотивация за развитие на трудови и професионални умения, където е необходимо да има дисциплина и ангажираност.Целта на обучението е да засили мотивацията на потребителя за обучение и работа, като му даде повече знания за професиите, изискванията и тенденциите на пазара на труда и като изгради у него умения за себеизследване и себеутвърждаване. 5.1.2.Избор на обучителна организация. Ще се избере обучителна организация лицензирана в НАПОО чрез процедура за избор на изпълнител в съответствие с разпоредбите на НВМОП. На територията на община Димитровград няма подходяща организация – ЦИПО или ЦПО, която да извършва такова обучение, но след проучване ще се поканят да участват в избора подходящи организации от друго населено място. 5.1.3. Провеждане на мотивационното обучение. Направихме проучване за темите, времетраенето и др. с обучителна организация, която извършва такива обучения и предвиждаме Обучението да се проведе на 2 модула в рамките на 2 месеца /1 модул - 4 дни х 5 уч. часа дневно/ по време на реалната дейност на СП, без да пречи на трудовия процес. Това ще позволи при текучество на хората от уязвимите групи да се включват лица от базата данни на мястото на напусналите, като те ще имат възможността да получат необходимото обучение. Използвани методи: лекции, въпросници, индивидуални и групови задачи, ролеви игри.Участниците ще получават необходимите обучителни материали и въпросници. На завършилите следва да бъдат издадени съответните документи, удостоверяващи проведеното обучение – Удостоверение/сертификат за завършено мотивационно обучение. Обучението ще се проведе на място в СП в специализирана работна среда. 5.2. Подкрепа на работното място на хората от уязвимите групи чрез осигурена „защитена заетост” и от специалисти, ще се осъществява от персонала на СП и специалистите, които ще работят пряко с наетите лица.. 5.2.1. Двамата отговорници/наставници от персонала на СП освен специализирания опит на професионалисти с необходимата квалификация ще бъдат с доказан опит за работа с хора и ще подпомагат и подкрепят хората от уязвимите групи в работния процес за създаване на трудови и социални умения.Всеки ще отговаря за 6 лица от уязвимите групи – СП ще работи на две смени, с цел активно включване на целевите групи в производствения процес. 5.2.2.Освен персонала на СП ще бъдат сключени договори за услуга с 2-ма специалисти - социален работник и психолог, които ще извършват социална работа и психологично консултиране на хората от целевите групи. Подкрепата на работното място чрез социална работа и психологическо консултиране ще се базира на потребностите на всеки отделен индивид като се цели да се постигне комплексно въздействие, водещо до реализирането на пазара на труда и повишаване качеството на живот на потребителите.Консултации ще се предоставят групово и индивидуално през първите 5 месеца: 4 часа 2 пъти седмично, а следващите 7 месеца: 4 часа 1 път седмично по график на място в СП. Предвижда се от 12-те лица с осигурена «защитена заетост» в СП, 2 лица да получат подкрепа и да започнат работа на реалния пазар на труда след приключване на Проекта.
2:Информиране и публичност за възможностите на Проекта и за подкрепата на ЕСФ и ОПРЧР при реализирането му Екипът за управление ще изготви и приложи План на Информационна кампания за информиране и публичност в три направления, съобразена с Ръководството за информиране и публичност и Комуникационната стратегия и план на ОП „РЧР”. 2.1.При стартиране дейността на Проекта е необходима да се информира обществеността и потенциалните участници от целевите групи за възможностите на Проекта и ролята на ЕСФ и ОПРЧР при реализацията на дейностите.  провеждане на Пресконференция за стартиране на Проекта с представители на регионалната преса – представяне на цели, дейности и очаквани резултати;  изработване и разпространение на информационни материали - дипляни, листовки, плакати - с отразени условия и дейности на Проекта и СП; визуализирани рекламни материали: химикали, папки, тефтери; покани.  медийна кампания - 2 публикации във вестници на областно ниво; 1 радиопредаване в подходящи рубрики; 2 участия в кабелна телевизия;  създаване и поддръжка на интернет страница за Проекта и публикуване на информация. 2.2.При и след стартиране дейността на СП - популяризиране дейността на Проекта и ролята на ЕСФ и ОПРЧР за реализацията му.  официално Откриване на Социалното предприятие  2 информационни табели за входа на офиса на Проекта и на СП, отбелязващи наименованието на проекта, източника на финансиране – ЕСФ и че се изпълнява по ОПРЧР.  1 публикация във вестници на областно ниво , 1 радиопредаване, 1 участие в кабелна телевизия  периодично разпространение на останалите рекламни материали - дипляни, листовки и поддържане на интернет страницата. 2.3. Приключване на Проекта, като се отчитат резултатите, промоцират се създадените материали, добрата практика, устойчивост.  организиране на Заключителна конференция - форум за отчитане на резултатите от изпълнението на проекта и Среща с работещите в СП. Ще бъдат поканени всички заинтересовани страни, ще се промоцират добрата практика, създадени материали, устойчивостта на постигнато Община Димитровград ще осигури подходяща Конферентна зала за събитията.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 295 533 BGN
Общ бюджет: 241 843 BGN
БФП: 241 843 BGN
Общо изплатени средства: 235 880 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 241 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 59 107 BGN
2013 176 773 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
235 880 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 205 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 50 241 BGN
2013 150 257 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
200 498 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 866 BGN
2013 26 516 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 382 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 4 Брой лица от уязвимите групи, на които е осигурена „защитена заетост” - назначени на работа в СП на трудови договори
Индикатор 5 Брой лица от целевата група ангажирани като „персонал” на СП, назначени на трудови договори
Индикатор 6 Брой лица включени в мотивационно обучение
Индикатор 7 Брой проведени информационни кампании за информиране и публичност
Индикатор 8 брой участници в информационните кампании - Димитровград
Индикатор 9 Брой лица успешно завършили обучението - издаден документ /удостоверение/сертификат/ за завършено обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз