Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.02-0006-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Създаване на заетост чрез развитие на социално предприемачество в община Рудозем"
Бенефициент: Община Рудозем
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 16.11.2011
Начална дата: 14.12.2011
Дата на приключване: 01.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Рудозем
Описание
Описание на проекта: Създаване на общинско социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и развитие на традиционни занаяти – Рудозем“. Предмет на предприятието е изработка на сувенири, чрез тъкане на дървен стан и практикуване на ширачество; ремонт на настилки, алеи и тротоари; оформяне на зелени площи, засаждане на цветни лехи, затревяване на изоставени публични пространства, ремонт на съществуващи паркови съоражения, пейки, кошчета и др.; целогодишна поддръжка на озеленени площи в паркове и междублокови пространства
Дейности: 1.Организация и управление на проекта Екип по проекта се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Той отговаря за цялостната организация, координация и управление на дейностите по проекта: За финансовото управление по изпълнението на проекта; За иницииране на процедури за мостово финансиране с цел осигуряване на оборотни средства по проекта; За правилното разходване на средствата по проектa, в рамките на предвидения бюджет по съответните пера; За навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график; За изготвяне на технически и финасови отчети, искания за пращане; управление на риска и минимизиране на риска; За отразяване и представяне на резултатите от изпълнението на проекта пред обществеността. За постигане резултатите и индикаторите заложени в проекта.
2. Дейности за информация и публичност. За целите на проекта ще бъде проведена информационна кампания, която да информира обществеността за дейностите по проекта, да създаде прозрачност при вземането на решения и тяхното изпълнение, да даде възможност на заинтересованите лица да получат информация за проекта и да станат част от него. По проекта са предвидени : Отпечатване на брошури, табела, банер и рекламни материали. Провеждане на две пресконференции за популяризиране на проекта. Изработване на интернет страница за целите на проекта, която освен информационна функция ще бъде и онлайн магазин за изделията на социалното предприятие. Публикуване на прессъобщения за напредъка на проекта. Организиране на изложба на произведени сувенири и изделия на традиционния родопски бит.
3. Подбор и оценка на целевите групи Екипът по проекта, Бюро по труда и Социално подпомагане ще определят представители на целевите групи за работници в новото социалното предприятие. Лицата ще заемат съответната длъжност според възможности си. При подбора ще се прилагат принципите на равни възможности, превенция на дискриминацията по пол, възраст, етническа принадлежност и др.
4. Мотивационно обучение Ще бъде избран лектор с нужната квалификация който ще проведе обучението на целевите групи. В мотивационнто обучение ще бъдат включени подходящи теми. Ще бъде използван и метода - Трудотерапия чрез техниката филцоване, работа с вълна.
5. Ремонт на помещения предоставени на социално предприятие, доставка на подходящо оборудване и обзавеждане Ремонта на помещенията се състои от смяна на компрометирана дървена дограма, поставяне на окачен таван и смяна на осветителни тела. Необходимостта от ремонта е продиктувана от създаване на подходящи условия за работа на предприятието през зимните месеци. Поради височина на етажите от 3,5 м. респективно по-голям обем, отоплението не е ефективно и температурата в студените дни трудно достига 150 С Отоплението на помещението ще се извършва с климатик закупен по проекта. Доставяне компютърна конфигурацция, принтер и касов апарат за новото предприятие. Снабдяване на работните помещенията с необходимото обзавеждане за заетите със занаяти. Оборудване на предприятието с дървен стан и бродираща машина. Закупеното оборудване е необходимо да функционират двата основни занаята в предприятието тъкачество и ширачество. Бродиращата машина е необходима за бродерия върху ръчно ушитите родопски терлици, тя може да бъде използвана в бъдеще за бродерия върху всякакъв вид материи и продукти. Доставка на градински и други инструменти за дейностите по озеленяване и благоустройство.
6. Създаване и функциониране на общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и развитие на традиционни занаяти – Рудозем“ Регистрацията на общинското предприятие „Озеленяване, благоустройство и развитие на традиционни занаяти – Рудозем“ ЕООД пред съответните органи. Икономическа дейност на предприятието ще попада в раздел - Административни и спомагателни дейности, Код по КИД-2008 – 81.30 - Оформяне и подържане на озеленени площи. Определящ е броя на работниците заети в тази дейност. Сключване на договори с административен персонал на новосъздаденото предприятие: Директор, Касиер/счетоводител/човешки ресурси, Технически ръководител и Технолог притежаващ специфични умения в областта на заннаятите тъкачество и ширачество. Сключване на трудови договори с 15 лицата определени с подбор и преминали мотивационно обучение. Изготвяне на длъжностни характеристики. Разпределение на работни места. Снабдяване на хората с работно облекло и предпазни средства. Създаване на процедури и правила за работа в общинското предприятие. Изтовяне и утвърждаване на производствена програма, основана на заложените цели по проекта. Провеждане на трудова медицина в общинското предприятие с цел осигуряването на безопасни условия на труд, превенция на риска и здравето на работещите. Доставка на консумативи и материали за нормалното функциониранто на социалното предприятие. Подобряване условия на живот в населените места, чрез ремонт на настилки, алеи, тротоари, оформяне на нови зелени площи; Засаждане на цветни лехи, затревяване на изоставени публични пространства; ремонт на съществуващи паркови съоражения, пейки, кошчета и пр; Боядисване на огради, паркова мебел; Запръстяване и затревяване на скатове и прилежащи пространства около жилищни блокове общинска собственост; Почистване на паркови пространства от нежелана растителност; Оздравяване на парковата среда, формиране на пространства, създаване на естетически акценти с живи плетове и розови храсти; Резидби оформяне на топиарни форми на подходящи видове храсти. Сезонна поддръжка на озеленени пространства- подготовка на почва, обработка на почва, засаждане на цветя, храсти, поливане, следпосадъчни грижи-специални посадъчни грижи през сезоните според видовете; Обезопасяване на общински имоти - детски градини и др. с цел безопасни условия на живот в градска среда; Ремонт / поставяне на огради, изграждане на перипети и пр. По- долу са изброени ситуираните обекти на интервенция. Възможно е към момента на изпълнение да настъпят промени – да се изключат и/или включат други обекти с подобни нужди впосочените или друго населено място на общината с цел избягване на двойно финансиране. Собственото финансиране е в размер на 36 000,00 лв. ще даде възможност за гъвкавост на прилаганите дейности. Обекти: В гр. Рудозем –трета площадка, пета и шеста площадка, паркинги и градинки в тези квартали на града. Озеленени и благоустроени общински терени в с. Ченици и с.Елховец. Организацията на работата, която ще извършват работниците ще се осъществява под умелото ръководство на специалист – технически ръководител. Дейности от типа традиционни занаяти - подготовка на естествени материали за тъкане - чепкане, боядисване, влачене и предене на вълна, тъчене на дървен стан; ръчна и машина изработка на родопски терлици ширачество, плетене; тъчене на типични родопски тъкани– родопски месали (покривки за храна), ъглоци (кърпи) битови торби, мендили (домашни престилки), тестемели (бяла кърпа за глава), битови възглавници, текстилни пана и др.; изработка на родопско одеало. Изработката на изделията ще бъде под вещото ръководство на технолог с практически опит.
7. Одит на проект Одитът на проекта ще бъде извършен от лицензиран експерт-счетоводител, като докладът за одит ще бъде приложен към окончателния финансов отчет. Докладът ще бъде изготвен съгласно договора за безвъзмездна помощ, изискванията на националното одиторско законодателство (Закона за независимия финансов одит, Международните одиторски стандарти и Международните стандарти за свързани по съдържание услуги. Одиторската проверка, която одиторът ще извърши, ще бъде осъществена при спазване на нормативно определените срокове и ще включва извършването на процедури за проверка на достоверността на представената във финансовия отчет информация чрез наличие на релевантни първични документи; спазването на принципите на счетоводството; ефективния контрол по отношение на отчетността; съответствието между финансовия отчет и техническия доклад за изпълнение на проекта; целевото и правомерно разходване на средствата по проекта и др.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 224 311 BGN
Общ бюджет: 217 313 BGN
БФП: 191 005 BGN
Общо изплатени средства: 189 409 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 191 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 115 902 BGN
2013 73 507 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
189 409 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 162 354 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 98 517 BGN
2013 62 481 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
160 998 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 651 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 385 BGN
2013 11 026 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 411 BGN
Финансиране от бенефициента 30 675 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 3 Създаден екип по управление на проекта
Индикатор 4 Подбор на работници представители на целевите групи
Индикатор 5 подбор на работници за целева група за типа предприятие –озеленяване и благоустрояване
Индикатор 6 подбор на работници представители на целевата група за типа предприятие – традиционни занаяти
Индикатор 7 Проведено мотивационно обучение - Рудозем
Индикатор 8 Броя на лица от целеви групи на трудови договори
Индикатор 9 Броя на лица ангажирани в озеленяване и благоустрояване
Индикатор 10 Брой на лица ангажирани в традиционни занаяти
Индикатор 11 Брой служители на социалното предприятие
Индикатор 12 Проведени пресконференции - Рудозем
Индикатор 13 Издадени брошури
Индикатор 14 Населени места в които са приложени мерки за озеленяване и благоустройство
Индикатор 15 Изработени сувенири
Индикатор 16 Одитен доклад - Рудозем
Индикатор 17 Осигурена заетост на представител на целева група в реалния сектор на социалната икономика
Индикатор 18 Социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и развитие на традиционни занаяти – Рудозем“.
Индикатор 19 Социално предприятие със собствен сайт.
Индикатор 20 Брой лица от целевите групи в озеленяване и благоустроиство на трудови договори за 12 месеца
Индикатор 21 Брой лица от целевите групи в традиционни занаяти тъкачество, ширачество и плетене на трудови договори за 12 месеца


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз