Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0108-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Помощ в семейна среда за достойни старини
Бенефициент: Община Болярово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Болярово
Описание
Описание на проекта: Обгрижване на възрастни самотни и болни хора от няколко селища от община Болярово за намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи; разавиване и подобряване на услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник".
Дейности: Сформиране на екип за изпълнението на проекта Ще се състои първоначална организационна среща на екипа по проекта и представители на всички заинтересовани страни , за да се разпледелят задачите , отговорностите и сроковете за изпълнението им
Провеждане на информационна кампания сред населението и потенциалните потребители Ще се разработят информационни брошури – 500 бр, пълноцветни, които на достъпен език ще съдържат описание на обхвата на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” и реда за предоставянето им. Чрез кметовете и кметски наместници те ще бъдат разпространени в населените места на общината сред потенциалните потребители на услугите или сред техни роднини. Ще се публикуват информационни съобщения в местния вестник със сходно съдържание. В информационните материали ще се посочи и краен срок за заявяване желание за ползване на услугите
Подбор на потребители на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” Провеждане на срещи с всички желаещи да ползват услугите. Определяне на ясни критерии за ползватели като ще се дава предимство на: възрастни хора с над 50 % инвалидност; самотни възрастни хора. Ще се направи преценка кои са крайно нуждаещи се от предлаганите услуги
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители Социални работници от Дирекция „Социално подпомагане” Елхово ще извършат оценка на потребностите на всички потенциални потребители на услугата. В процеса на извършване на оценките на потребностите ще участват и потенциалните потребители на услугата, като при необходимост ще се осигури транспорт за извършване на посещения в домовете на същите. Оценката на потребностите ще се извърши при стриктно спазване регламентите на Методиката за предоставяне на услугата в общността ”Социален асистент”. Въз основа на оценката ще се изготви план за предоставяне на услугата с конкретни дейности, насочени към удовлетворяване специфичните потребности на всеки потребител
Сключване на договори с потребителите на услугите Договорите ще се изготвят съгласно регламента на методиката за предоставяне на услугата в общността”Социален асистент”. Те ще се предоставят на потребителите и/или на техните роднини , за да се запознаят с тях поне 5 дни преди подписването им.
Изработване на индивидуални графици на всеки потребител за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” След анализ на резултатите от изготвените индивидуални оценки на потребностите и съвместно с потребителите и/или с техни роднини ще се изготвят индивидуални графици за предоставяне на услугите. В инидивидуалните графици ще се опишат дейностите, които ще се извършват за задоволяване на индивидуалните потребности на всеки потребител, оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя , както и план за намаляване на рисковете
Подбор на социалните асистенти и домашните помощници Едновременно с информационната кампания за набиране на потребители, ще се проведе информационна кампания за набиране на желаещи да работят като социални асистенти и домашни помощници. Ще се проведе интервю с изявилите желание. По предварителни оценки се определя необходимост от 10 социални асистенти и 30 домашни помощници, работещи на 4- часов работен ден. С цел гарантиране гъвкавост на по-широка полезност от настоящия проект ще има възможност и за наемане на лица на почасова заетост. Предимство при наемането ще имат лица с подходящо образование и/или професионален опит в сферата на грижата за хора в необходимост
Обучение на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествени услуги. От лицензирани обучители ще се извърши десетдневно – 80 часово обучение на подбрания персонал от лицензирани обучители, в съответствие с изискванията на Методиката за предоставяне на услугата “Социален асистент
Прилагане на социалните услуги в общността „Домашен помощник” и „Личен асистент.” Съгласно изготвените индивидуални графици и при спазване на ръководните принципи съгласно методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”ще се осъществи подкрепа на идентифицираните потребители за обслужването на всекидневието им. За предоставените услуги ще се събира такса, съгласно нормативните изисквания. Веднъж месечно представители на водещата организация ще посещават всеки потребител , за да мониторират доставянето на услугата .
Създаване на система от правила и прцедури за управление на основните рискове за потребителите и изграждане на цялостната необходима документация След консултации с лекар-специалист и фармацевт ще се разработят ясни правила за рамките на помощта, която ще се оказва при приема на лекарства на нуждаещите се потребители. Ще се разработят правила и процедури за закрила на личността на потребителите и правила за обезопасяване на домовете на им. Ще се организира изготвянето и воденето на досиета за всеки потребител, за социалните асистенти и домапни помощници, регистър за трудовите злополуки, регистър за установените случаи на насилие, регистър на жалби и похвали и дневници на потребителите
Популяризиране на проекта и резултатите от него. Ще се организира начална и заключителна пресконференция за местни и регионални медии, на която ще се представи проекта, предвидените дейности и резултати от изпълнението му . Ще се извършват периодични публикации в местната и региоанлна преса за хода на проекта и за приноса на Европейския социален фонд. Ще се изготви брошура – формат А4, пълноцветна – 500 броя, посветена на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 253 BGN
Общ бюджет: 75 841 BGN
БФП: 71 594 BGN
Общо изплатени средства: 68 635 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 451 BGN
2009 29 765 BGN
2010 22 420 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 635 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 983 BGN
2009 25 300 BGN
2010 19 057 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 340 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 739 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 468 BGN
2009 4 465 BGN
2010 3 363 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 295 BGN
Финансиране от бенефициента 4 879 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз