Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0020-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/039-01
Наименование: Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост "Перистера", разположена на хълма "Света Петка", град Пещера.
Бенефициент: Община Пещера
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 03.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е превръщане на античната и средновековна крепост „Перистера” в град Пещера, в атрактивна и привлекателна дестинация за български и чуждестранни туристи.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип. Управление на проекта
дейност 2 Оперативен и финансов мениджмънт, вътрешен мониторинг и контрол на възложените дейности на изпълнители. Одит на проекта.
дейност 3 Подготовка на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, провеждане на процедури, сключване на договори с определените изпълнители.
дейност 4 Изпълнение на СМР по проект «Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост ”Перистера” разположена на хълма „Света Петка”, град Пещера».
дейност 5 Авторски и строителен надзор
дейност 6 Повишаване на експертния капацитет за управление на туризма в общината и опериране на туристическата атракция
дейност 7 Разпространение на информация и публичност
дейност 8 Доставка на оборудване с цел създаване на единен, комплексен и конкурентноспособен туристически продукт
дейност 9 Маркетинг, реклама и организиране на промоционални събития на туристическата атракция
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 618 355 BGN
Общ бюджет: 3 304 511 BGN
БФП: 3 304 511 BGN
Общо изплатени средства: 3 144 039 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 304 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 84 241 BGN
2013 2 084 463 BGN
2014 976 890 BGN
2015 - 1 555 BGN
3 144 039 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 808 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 75 373 BGN
2013 1 865 046 BGN
2014 874 060 BGN
2015 - 1 391 BGN
2 813 087 BGN
В т.ч. Национално финансиране 495 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 867 BGN
2013 219 417 BGN
2014 102 831 BGN
2015 - 164 BGN
330 951 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз