Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0054-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Център за социални услуги в семейна среда
Бенефициент: Община Крушари
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 14.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Крушари
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се социализират самотноживеещи и болни възрастни хора, и хора с увреждания, да се предотврати настаняването им в специализирани институции като им се осигури социален асистент и домашен помощник.
Дейности: 1.Организационно изграждане на Център за социални услуги в семейна среда 1.1.Изработване на организационната структура на Центъра 1.2.Изработване на вътрешна документация, която включва всички документи, регламентиращи правилата и процедурите при предоставяне на услугите, в съответствие с методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП, и отразяващи спецификата на услугата “Домашен помощник”. 1.3.Изработване на методически насоки за предоставяне на услугата “Домашен асистент”. 1.4.Изготвяне на схема за информационните и документо-потоци 1.5.Изработване на оперативен график за дейностите в Центъра. 1.6.Създаване и функциониране на Съвет за управление на проекта. 1.7.Изработване на етичен кодекс в работата на социалните асистенти и домашните помощници. 1.8.Изработване на инструментариум и план за вътрешен мониторинг и оценка 1.9.Подробен анализ на количествени и качествени индикатори, отчитащи успеха и постигането на резултатите заложени в техническото задание. 1.10. Изготвяне на тримесечни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, трудностите и успехите 1.11.Заключителен доклад 1.12.Оборудване на офис на Центъра
2. Подбор и назначаване на персонал 2.1 Изготвяне на длъжностни характеристики на екипа по проекта; на социалните асистенти и на домашните помощници 2.2 Консултиране на критериите за подбор в Съвета за управление на проекта. 2.3 Публикуване на обяви за набиране на персонал 2.4 Приемане и регистриране на кандидатури 2.5 Преглед и оценка на постъпили кандидатури 2.6 Създаване на "къса листа" от подходящи кандидатури 2.7 Насрочване на дати за интервюта 2.8 Провеждане на интервюта с кандидати за обявените места 2.9 Окончателен подбор на кандидати (на база проведени интервюта) 2.10 Сключване на договори с избраните кандидати 2.11 Инструктаж на назначения персонал
3. Обучения на социални асистенти и домашни помощници 3.1.Провеждане на въвеждащо обучение за 10 социални асистенти / По проекта ще работят 5, но останалите пет ще бъдат получили начални познания - резерви/ 3.2.Провеждане на въвеждащо обучение за 15 домашни помощници 3.3.Обучение на социалните асистенти в специфични практически умения за предоставяне на услугата. 3.4.Обучение на домашните помощници в специфични практически умения за предоставяне на услугата. 3.5.Обучение за социалните асистенти в здравословни и безопасни условия на труд 3.6.Обучение за домашните помощници в здравословни и безопасни условия на труд
4. Консултации и супервизии на персонала 4.1. Осъществяване на екипно и индивидуално консултиране 4.2. Провеждане на планирани супервизии
5. Предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” на клиентите на Центъра Дейностите по предоставяне на услугите са в съответствие с методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП, и са съобразени със спецификата на услугата “Домашен помощник”. 5.1. Предоставяне на информация за услугите. - Информация за услугите ще се предоставя по няколко начина: чрез изработване и разпространение на дипляна, която да дава информация за проекта и описание на социалните услуги; чрез консултиране от екипа на Центъра и чрез провеждане на информационни срещи с местната общност по селата в общината. Целта на тези срещи е информацията за проекта и за услугите да достигне до всички потенциални потребители на услугите. 5.2. Оценка на индивидуалните потребности Оценката се осъществява от Д»СП» и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове. 5.3. Договор между доставчика и потребителя Договорът се сключва в 7-дневен срок от началото на предоставянето на услугата и регламентира условията за предоставяне на услугата; правата и отговорностите на доставчика и потребителя; размер на потребителската такса и начин за нейното заплащане; отговорности и неустойки при неспазване на клаузите на договора; срок на договора и условия/начини за неговото прекратяване. 5.4. Изработване на Индивидуален план за предоставяне на услугите В плана се формулира целта на предоставянето на услугата и съдържа описание на дейностите, които ще бъдат извършвани за задоволяване на потребностите на конкретния потребител, както и на областите, в които той ще бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да изгражда своята самостоятелност. Индивидуалният план включва освен оценката на потребностите, оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя, както и процедури/действия за контролиране на основните рискови фактори. 5.5. Изпълнение на индивидуалния план Всички дейности, включени в плана следват постигането на набелязаните в него цели. 5.6. Периодичен преглед на изпълнението на индивидуалния план Планът се актуализира веднъж на шест месеца или по-рано, ако са настъпили изменения във вече констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана. 5.7. Групови дейности, свързани с осигуряване на условия за общуване и социални контакти По проектът се предвижда провеждането на четири инициативи, в които ще се включат всички потребители на социалните услуги. Инициативите ще помогнат за социализацията на възрастните хора и хората с увреждания, за разнообразяване на живота им, за създаване на повече положителни емоции у тези хора. Поради етническото многообразие на местната общност в с. Крушари, се предвижда организиране на честване както на Великден, така и на Курбан Байрям. В честването на тези празници ще се включат деца от детска градина и от училища в общината. По проекта се предвижда организирано участие в общоселския събор на Илинден в местността Текето. В края на проекта ще се проведе заключителна среща на всички потребители на услугите с общинското ръководство – кметски екип, Общински съвет, на която освен резултатите по проекта, ще се обсъдят възможности за бъдещи социални услуги в подкрепа на възрастните хора и хората с увреждания
6. Информиране и популяризиране на проекта 6.1. Публично представяне на проекта, неговите цели; услугите, които ще предоставя; както и на постигнатите резултати, чрез провеждане на две пресконференции- в началото и в края на проекта 6.2. Изработване на информационни материали: плакати; дипляна и информационни табла за проекта 6.3. Провеждане на тематична кръгла маса „Социалните услуги в подкрепа на възрастните хора и хората с увреждания”, на която ще бъдат поканени представители на общините, на доставчици на услуги от област Добрич.
Партньори
Партньори:
СОПД „Бизнес център Добрич”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 829 BGN
Общ бюджет: 57 932 BGN
БФП: 53 888 BGN
Общо изплатени средства: 53 763 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 966 BGN
2009 29 133 BGN
2010 12 664 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 763 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 171 BGN
2009 24 763 BGN
2010 10 765 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 699 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 795 BGN
2009 4 370 BGN
2010 1 900 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 064 BGN
Финансиране от бенефициента 4 488 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз