Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0001-C0001
Номер на проект: 2ИПП-00-11-1/02.03.2011
Наименование: Въвеждане в редовно производство на огнеупорни сейфове с бетонова смес с иновативен състав
Бенефициент: ПРОМЕТ СЕЙФ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.10.2011
Начална дата: 21.11.2011
Дата на приключване: 21.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е чрез въвеждане в редовно производство на иновативни огнеупорни сейфове и шкафове с подобрени функционални характеристики, да повишим значително конкурентоспособността на Промет Сейф ООД.
Дейности: 1. Планиране на дейностите
2. Доставка, инсталиране и тестване оборудването
2.1. Разработване на детайлна техническа спесификация
2.2. Разработка на тръжно досие
2.3. Организиране и провеждане на тръжна процедура
2.4. Подписване на договор с одобрения доставчик
2.5. Изработка на оборудването
2.6. Доставка, инсталиране и тестване на оборудването
3. Заключителни дейности
Одит
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 983 375 BGN
Общ бюджет: 1 599 862 BGN
БФП: 959 507 BGN
Общо изплатени средства: 959 507 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 959 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 959 507 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
959 507 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 815 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 815 581 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
815 581 BGN
В т.ч. Национално финансиране 143 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 143 926 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
143 926 BGN
Финансиране от бенефициента 656 575 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Проведена тръжна процедура
Индикатор 9 Брой закупени и въведени в експлоатация нови машини
Индикатор 10 Брой квалифицирани лица за работа с новото оборудване
Индикатор 11 Добавена стойност на един зает
Индикатор 12 По-нисък разход на материал за единица продукция при използване на иновативната смес
Индикатор 13 Пазарен дял на българския пазар
Индикатор 14 Пазарен дял на пазарите на ЕС
Индикатор 15 Намалена себестойност на единица продукция в резултат на по-ниския разход на материал
Индикатор 16 Увеличени приходи от продажби за компанията
Индикатор 17 Сключени договори с доставчици
Индикатор 18 Нови модели сейфове, въведени в редовно производство, съдържащи иновативната смес


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз