Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.14-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА БАЗА ДАННИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ЗАПЛАЩАНИ С ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА”
Бенефициент: Изпълнителна агенция по лекарствата
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.09.2011
Начална дата: 10.11.2011
Дата на приключване: 30.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективността, прозрачността и достъпността на системата на здравеопазването чрез укрепване на цялостния контрол върху предлаганите в Република България медицински изделия посредством създаването на електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства, поддържана от ИАЛ.
Дейности: Дейност 1: Управление и администриране на проекта За нуждите на проекта ще бъде сформиран екип, като всички експерти, включени в него, ще притежават необходимия опит за организация, управление и изпълнение на проекти, ще се отличават с инициативност и умение за работа в екип. Всеки член на екипа ще бъде предварително запознат със своите отговорности и задължения по проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от ръководител на проекта, координатор, правен експерт, експерт по информационни технологии и финансист. От страна на партньора в екипа за управление на проекта ще участват експерт по медицински изделия и консултант по здравно-информационна система.
Дейност 2: Анализ на европейската практика и предложение за методика на създаване (кодиране) на национална идентификационна система за медицински изделия Дейността включва събиране на данни за практиките на кодиране в страните членки, анализ на тези данни и изготвяне на предложение за създаване на методика. Методиката ще позволи създаването на национална идентификационна система на МИ за нуждите на електронната база данни. За целта ще се стимулира ползването на добрия опит на различни здравно-осигурителни системи. Въз основа на тази методика ще се създаде идентификационна система за проследяване на МИ заплащани с обществени средстава.
Дейност 3: Разработване на технически задания за избор на изпълнители за създаване на специализиран софтуер „електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства” и публичност по проекта Дейността ще включва подготовка, утвърждаване на технически задания и комплектоване на пълна документация за провеждане на процедури за избор на изпълнители за - създаване на специализиран софтуер „електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства”, обучение на служители, които ще осъществяват административни и контролни функции по отношение на съдържанието на базата данни на медицинските изделия (последния 1месец към Дейност 5) и изготвяне на техническо задание за доставка на необходимия хардуер; - осигуряване публичност по проекта.
Дейност 4: Провеждане на процедури за избор на изпълнители на обществени поръчки за софтуер и публичност по проекта Ще бъдат проведени две отделни процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители, както следва: 1)Създаване на специализиран софтуер „електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства”, обучение на служители, които ще осъществяват административни и контролни функции по отношение на съдържанието на базата данни на медицинските изделия и изготвяне на техническо задание за доставка на необходимия хардуер; 2)Избор на избор на изпълнител по осигуряване публичност по проекта
Дейност 5: Разработване и внедряване на специализиран софтуер „електронна база данни на медицинските изделия, заплащани с обществени средства” Обучение на служители, които ще осъществяват административни и контролни функции по отношение на съдържание Изпълнителят следва да създаде специализиран софтуер за вписване в електронна база данни (списък) на медицинските изделия, заплащани с обществени средства.
Дейност 6: Закупуване, доставка и инсталиране на необходимия хардуер Провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка и инсталиране на хардуер и извършване на доставка и инсталиране на необходимия хардуер за функционирането на електронната база данни (списък).
Дейност 7: Осигуряване публичност на проекта Ще се проведат 2 пресконференции, ще се публикуват информации в медии и ще се изготвят и ползват банери, знамена и други информационни материали, осигуряващи публичност за изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 150 000 BGN
Общ бюджет: 99 768 BGN
БФП: 99 768 BGN
Общо изплатени средства: 99 768 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 29 999 BGN
2012 0 BGN
2013 69 769 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
99 768 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 25 499 BGN
2012 0 BGN
2013 59 304 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 803 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 500 BGN
2012 0 BGN
2013 10 465 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 965 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.2)
Индикатор 2 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.2)
Индикатор 3 Работеща национална идентификационна система за медицинските изделия, заплащани с обществени средства
Индикатор 4 Работеща единна база данни за медицинските изделия, заплащани с обществени средства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз