Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0167-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "За достоен живот и независимост - грижа в семейна среда"
Бенефициент: Община Крумовград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Крумовград
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към обгрижване в домашна среда на лица/деца с различни видове трайни увреждания и самотно живеещи лица за предотвратяване настаняването им в специализирани институции, за преодоляване на социалната им изолация и осуряване на възможност на членовете на техните семейства за професионална реализация.
Дейности: Създаване на екип за управление на проекта За успешното изпълнение на проекта е необходимо създаването на екип, който да следи за изпълнението на процедурите и дейностите в срок, да осъществява мониторинг и отчети на извършените дейности. За нуждите на проекта е необходим екип от 4 специалисти: ръководител на проекта, координатор, технически сътрудник и счетоводител.
Организиране на информационна кампания за запознаване на общността и популяризиране на проекта и подбор на бенефициентите по проекта Ще бъдат направени публикации в местните медии – вестници, кабелен оператор и местния радиовъзел, ще бъде публикувана информация на сайта на общината за стартирането на проекта и заложените дейности. Изготвяне и отпечатване листовки, съдържащи информация за услугите, които ще бъдат предлагани от домашните помощници по проекта, както и условията за включване. Ще бъдат селектирани лицата, които ще бъдат ползватели на услугата „Домашен помощник” и лицата, които ще я предоставят.
Провеждане на обучение на лицата предоставящи услугата „Домашен помощник” и провеждане на опознавателни срещи между потребителите и домашните помощници. Необходим етап от реализирането на проекта е домашните помощници да посетят в домовете им, потенциалните ползватели, с цел запознаване и уточняване на времето за предоставяне на услугата. На срещата ще присъства и Ръководител проект. В последствие ще бъдат разработени графици за предоставяне на услугите, като ще бъдат взети предвид разстоянията между обслужваните потребители, както и местожителството на домашния помощник.
Предоставяне на услугата „Домашен помощник” Дейността на домашния помощник се съсредоточава в по-голяма степен върху организирането на бита и хигиената в дома на нуждаещите се лица. Извършват се следните дейности: 1. Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение); 2. Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.); 3. Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата); 4. Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); 5. Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.).
Мониторинг и отчитане на проекта Мониторинга през цялото време на проекта е необходим за точното и навременно изпълнение на дейностите по проекта Ще бъдат изготвяни ежемесечни доклади от лицата извършващи услугата “Домашен асистент” за вида и качеството на предлаганите услуги. Ще бъдат извършвани ежемесечни проверки на място при потребителите за предоставяната услуга.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 524 BGN
Общ бюджет: 69 984 BGN
БФП: 64 876 BGN
Общо изплатени средства: 64 708 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 105 BGN
2009 42 315 BGN
2010 8 440 BGN
2011 - 152 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 708 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 989 BGN
2009 35 967 BGN
2010 7 174 BGN
2011 - 129 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 001 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 731 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 116 BGN
2009 6 347 BGN
2010 1 266 BGN
2011 - 23 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 706 BGN
Финансиране от бенефициента 7 600 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз