Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0040-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" в община Трявна
Бенефициент: Община Трявна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 13.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Трявна
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към предотвратяване на настаняването в специализирани институции на хора/деца с увреждания, възрастни и самотни хора; осигуряване на възможности за трудова реализация на хора с увреждания в трудоспособна възраст и на членове на семейства с деца с увреждания, както и преодоляване на социалната изолация.
Дейности: Дейност 1 • Закупуване на оборудване и обзавеждане за офиса на проекта Офисът за изпълнение на проекта ще бъде разположен в сградата на Социалния комплекс. Съществуващото помещение не е оборудвано и обзаведено според нуждите на проекта Необходимо е закупуване на оборудване и обзавеждане за техническо обезпечаване изпълнението на проекта
Дейност 2 • Разработване на информационни материали и провеждане на медийна кампания сред потенциалните потребители и обществеността Отпечатване на информационни брошури, публикации във вестник „Тревненска седмица“ и телевизинна презентация в Кабелна телевизия Досегашната информация не е достатъчна за подробно запознаване на потенциалните потребители с дейностите на проекта.
Дейност 3 • Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители изготвяне на индивидуални оценки Необходимост от оценяване на потребностите с оглед определяне вида на социалната услуга
Дейност 4 • Подбор на социалните асистенти и домашните помощници Предвижда се изборът на социални асистенти и домашни помощници да включва предварителен подбор по документи и провеждане на интервю . Предоставянето на социални услуги в общността изисква притежаване на подходящи умения и личностни качества от кандидатите
Дейност 5 • Сключване на трудови договори с одобрените социални асистенти и домашни помощници Сключване на 17 /седемнадесет/ трудови договори с одобрените социални асистенти и домашни помощници. Договаряне и подписване на длъжностни характеристики. Предвижда се първоначално договорът да е със срок на изпитание в рамките на 6 месеца Провеждане на първоначален инструктаж Подготовка на лични досиета на наетите лица
Дейност 6 • Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата и изясняване на подробности по правата и задълженията на страните по договорите Подготовка и сключване на индивидуални договори за ползване на социалните услуги Чрез сключването на договор се регламентират взаимоотношенията между доставчика и ползвателите на социални услуги
Дейност 7 • Обучение на социалните асистенти и домашните помощници Провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на назначените социални асистенти и домашни помощници по предварително разработена програма, която съдържа задължителните теми от одобрената програма на МТСП-АЗ и допълнителни теми и актуални проблеми. Предвижда се въвеждащото обучение да включва 3 дни по 4 сесии на ден , а поддържащото да се провежда след стартирането на услугите и да е периодично до края на програмата – общо 3 модула по 2 дни по 4 сесии. Необходимост от формиране на познания и умения за работа с целевата група
Дейност 8 • Супервизия на социалните асистенти и домашните помощници Дейностите на социалния асистент и домашния помощник са в групата на помагащите професии, с висок риск от емоционално прегаряне. Дори и в начална фаза това крие рискове за качеството на предоставяните услуги – риск от поемане на чужди роли, синдром на зависимост, неудовлетвореност от работата. Това налага включването на супервизията като основно средство за професионална подкрепа на екипа. Предвижда се възможност за супервизия да имат всички асистенти и помощници, които са ангажирани с реалното предоставяне на услугите. Общо за проекта 68 часа.
Дейност 9 • Предоставяне но социални услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” комплексно или поотделно на потребителите Предоставяне на социални услуги съобразно индивидуалните потребности на ползвателите и в съгласие с установените критерии и стандарти Услугите се предоставят със стремеж към максимално запазване на достойнството и автономността на клиентите. Изготвяне на лични досиета на потребителите Необходимост от подкрепа за задоволяване на ежедневните потребности за водене на самостоятелен живот
Дейност 10 • Контрол и наблюдение на качеството на предоставените социални услуги Извършване на ежемесечни проверки и периодични оценки за качеството на предоставените услуги Поддържане на високо ниво на качеството на социалните услуги
Партньори
Партньори:
Сдружение "Шанс и подкрепа" - Трявна
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 348 BGN
Общ бюджет: 80 287 BGN
БФП: 74 796 BGN
Общо изплатени средства: 74 674 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 796 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 32 062 BGN
2009 42 612 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 674 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 27 253 BGN
2009 36 220 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 473 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 809 BGN
2009 6 392 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 201 BGN
Финансиране от бенефициента 6 120 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз