Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0035-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/037-01
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ"Пинокио", ЦДГ "Дъга", ОУ "Климент Охридски", град Хисаря и ОУ"Христо Ботев" с. Красново, Община Хисаря
Бенефициент: Община Хисаря
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 19.10.2011
Дата на приключване: 19.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Хисаря
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да подпомогне местното развитие като подкрепи реализацията на важни и полезни дребномащабни местни инвестиции, насочени към оказването на интензивна подкрепа и включва дейности, благоприятстващи създаването на нови възможности за местно развитие, които ще мобилизират заинтересованите страни на местно ниво и ще доведат до решаването на специфични за община Хисаря проблеми.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на проектния екип. Изпълнение и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка и провеждане на тръжна процедура
Дейност 3: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в в ЦДГ „Пинокио”, ЦДГ „Дъга”, ОУ „Климент Охридски” в гр. Хисаря, и ОУ „Христо Ботев” в с. Красново, Община Хисаря
Дейност 4: Строителен надзор при извършването на строително-монтажните. Авторски надзор
Дейност 5: Дейности за осигуряване на информация и публичност
Дейност 6: Независим финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 540 684 BGN
Общ бюджет: 511 567 BGN
БФП: 493 939 BGN
Общо изплатени средства: 419 849 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 493 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 160 854 BGN
2013 113 873 BGN
2014 145 122 BGN
2015 0 BGN
419 849 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 419 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 160 854 BGN
2013 113 873 BGN
2014 145 122 BGN
2015 0 BGN
419 849 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 17 643 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура –
Индикатор 5 Брой създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз