Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0038-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Социален асистент" и "Домашен помощник" - съвременна грижа за нуждаещите се в Община Сопот
Бенефициент: Община Сопот
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 13.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Сопот
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към преодоляване на социалната изолация на възрастни самотни хора, живеещи в периферни квартали, и деца с увреждания, които нямат равен достъп до добро образование, с помощта на социални асистенти и домашни помощници и разработване на социално-психологически и терапевтични програми.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта. Водещата организация и партньорът ще формират екип, който ще бъде отговорен за изпълнението и доброто управление на проекта. Ще бъдат подготвени и подписани договори с административния и технически персонал на проекта. За нормалното реализиране на проекта са необходими: Ръководител на проекта – да ръководи изпълнението на дейностите. Счетоводител – изпълнява финансовата част от управлението на проекта. Координатор – организира подготовката и провеждането на обученията, визуализацията на дейностите, изготвя досиета на СА и ДП, осъществява текущия мониторинг на дейностите, подпомага дейността на останалите членове на екипа и събира и систематизира ежедневната информация за изпълнение на проектните дейности, подготвя част от междинните и финалния отчет съобразно нареждане на Ръководителя на проекта.
Дейност 2: Система за контрол След началото на проекта екипът на проекта ще обсъди и приеме своя система за контрол, включваща: - одобряване на „стандарти”, с които ще бъдат измервани резултатите от проекта, такива стандарти ще бъдат определени за всяка дейност; - определяне на допустимо отклонение /толеранс/ от „стандартите”, което не би довело до нужда от промяна; - определяне на реалните резултати с помощта на съществуващите методики за предоставяне на социални услуги; - ежемесечно сравняване на постигнатите резултати с определените „стандарти”; - определяне на инструменти за корегиране на работата /при необходимост/. Ежемесечно всеки член на екипа и изпълнител на дейностите ще представя месечен доклад пред ръководителя на проекта за преглед и анализ на дейностите.
Дейност 3: Изработване на материали за визуализация на проекта Изготвяне на рекламни материали за публичност и социална подкрепа на проекта – постери, дипляни, малки рекламни табели, поставени на всички места, където се реализират дейности по проекта.
Дейност 4: Представяне на проекта Организиране и провеждане на прескон-Пресконференция с участието на екипа за ръководство на проекта, избрани СА и ДП, представители на бенефициентите на услугата, представители на местни и регионални медии.
Дейност 5: Разработване на индивидуални оценки за нуждите на бенефициентите на услугата. По предварително подготвен широк списък от потенциални бенефициенти социални работници от Дирекция „Социално подпомагане” ще посетят бенефициентите и ще направят индиви-дуална оценка за нуждите на всеки от тях.
Дейност 6: Подбор на бенефициентите на услугата Екипът на проекта съвместно със социалните работници, изготвили оценките, ще проведе срещи с потенциалните бенефициенти и техни близки и ще ги запознае с условията и изискванията на проекта. Ще бъдат подбрани бенефициенти по ред, определен от екипа на проекта в съответствие с нуждите и мотивацията на бенефициентите и техните близки.
Дейност 7: Подбор на СА и ДП Съвместно с Дирекция „Бюро по труда” – Сопот и екипът на проекта по свои критерии ще подбере безработни лица, с които ще проведе индивидуално интервю за запознаване с програмата и мотивиране за участие в нея. Ще се проведат срещи с клубовете на пенсионерите за включване в проекта на по-млади мотивирани да работят пенсионери. Съвместно със Сдружение „Бъдеще 2002” ще се проведат разговори с вече участвали в други проекти педагози, психолози, логопеди, рехабилитатори и трудоте-рапевти за мотивирането им за участие в проекта
Дейност 8: Обучение на СА и ДП Ще се проведе 3-дневно обучение на 30 предварително подбрани СА и ДП. За треньори ще бъдат поканени експерти, успешно работещи по изпълнението на пилотни проекти за предоставяне на услугата СА и ДП. Темите на отделните лекции ще бъдат подбрани съгласно Методика за предоставяне на услугата „Социален асистент” в общността.
Дейност 9: Сключване на договори с потребителите на услугата На базата на направените индивидуални оценки за нуждите на съответния потребител ще бъдат разработени индивидуални договори между Община Сопот като доставчик на услугата и съответния бенефициент. За целта ще бъде нает правоспособен юрист, който да разработи всеки договор.
Дейност 10: Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите Екипът на проекта и избраните СА и ДП ще разработят индивидуални графици, съобразени с нуждите на потребителите и заетостта на всеки от СА и ДП, екземпляр от тях ще се намира в офиса на проекта за осъществяване на постоянен мониторинг.
Дейност 11: Разработване на социално - психологични и терапевтични програми за деца - потребители на социални услуги и техните семейства Ще бъде възложено на екип от специалисти разработването на такива програми, съответстващи на нуждите на конкретното дете в зависимост от социалния и здравния му статус.
Дейност 12: Разработване и водене на досие на СА, ДП и всеки потребител Екипът на проекта ще разработи досие на СА и ДП, а те от своя страна ще разработят досиетата на потребителите, които обслужват.
Дейност 13: Консултантска помощ за СА и ДП С помощта на нает експерт в предоставяне на социални услуги ежеседмично в офиса на проекта ще се осигури компетентна помощ на СА и ДП.
Дейност 14: Предоставяне на услугата СА и ДП Назначените СА и ДП ще оказват услугата съгласно подписаните с потребителите договори и изготвените индивидуални графици.
Дейност 15: Счетоводна отчетност По време на проекта ще се води стриктна отчетност относно планираните и направените разходи. Освен месечните справки ще бъдат изготвени междинните и финалния финансов отчет. Счетоводителят ще бъде отговорен за прецизното осчетоводяване на разходите и информиране на екипа на проекта за тях. Пълната финансова документация ще бъде съхранена съгласно определения в нормативните документи срок.
Дейност 16: Одит Дипломиран експерт счетоводител ще направи одит на разходите по проекта.
Партньори
Партньори:
Общинска агенция за устойчиво развитие -Карлово
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 621 BGN
Общ бюджет: 65 810 BGN
БФП: 62 782 BGN
Общо изплатени средства: 60 174 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 524 BGN
2009 34 035 BGN
2010 10 615 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 174 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 196 BGN
2009 28 929 BGN
2010 9 023 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 148 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 329 BGN
2009 5 105 BGN
2010 1 592 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 026 BGN
Финансиране от бенефициента 3 740 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз