Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0026-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Домашни помощници - Община Стражица
Бенефициент: Община Стражица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Стражица
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот на болни възрастни хора и самотни хора чрез обслужването им от домашен помощник и намаляване на риска от зависимост от институциионален тип грижи.
Дейности: Провеждане на информационна кампания Публикуване на съобщения по местната кабелна телевизия, местния радиовъзел, сайта на Община Стражица, регионални медии. Ще се изработи информационна брошура и отпечата в тираж 500бр.
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Оценката на потребностите ще се извърши от социален работник. Тя ще се извърши съгласно Методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент” /Приложение К/.
Подбор на потребителите Приемане и разглеждане на молбите на желаещите, съобразно оценките на потребностите.Определяне на потребителите.
Подбор на домашните помощници Приемане и разглеждане на документите на кандидатите. Интервю с кандидатите. Класиране и определяне на най-подходящите лица.
Сключване на договори с потребителите Разяснителна дейност сред потребителите за изясняване правата и отговорностите на страните. Сключване на договорите.
Обучение на домашните помощници Ще се извърши въвеждащо обучение на домашните помощници от партньора, който е обучаваща организация с лиценз от НОПОО. Обучението ще се извърши при спазване изискванията на Методиката за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”.
Сключване на договори с домашните помощници Сключване на трудови договори с домашните помощници.
Изработване на индивидуални планове за предоставяне на услугите на всеки потребител Анализирайки индивидуалните оценки на потребностите, съгласувано с потребителя ще се изготвят индивидуални планове за всеки потребител.
Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” Дейността включва предоставянето на социалната услуга „Домашен помощник” в продължение на 10 месеца и половина.
Мониторинг и отчетност Мониторинг на услугата, оценка на дейността на ДП, изготвяне на отчети, оценка дейности, резултати, отчитане на индикаторите, планиране на стъпки в резултат на наблюдението и оценката.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 78 924 BGN
Общ бюджет: 83 832 BGN
БФП: 77 025 BGN
Общо изплатени средства: 76 068 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 025 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 785 BGN
2009 42 442 BGN
2010 17 841 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 068 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 417 BGN
2009 36 076 BGN
2010 15 165 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 658 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 368 BGN
2009 6 366 BGN
2010 2 676 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 410 BGN
Финансиране от бенефициента 6 979 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз