Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0155-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Възможности за независим живот чрез качествени социални услуги за хора с увреждания и самотноживеe- щи лица в община Смолян
Бенефициент: "Регионално дружество за заетост и структурно развитие РДЗ и СР" ООД - Смолян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Проектът цели надграждане на съществуващите социални услуги чрез увеличаване обхвата и достъпността, гъвкавост и комплексност при предлагането им; предоставяне на социално - психологическа подкрепа за развиване на социални умения, насочване към заетост и придружаване на работно место на лица с ментални увреждания; организиране на самостоятелен живот и предотвратяване на институционализацията на самотноживеещи лица със затруднено самообслужване.
Дейности: Провеждане на информационни кампании за популяризиране, проследяване хода и отчитане резултатите на проекта, разра -ботване на рекламно-информационни материали; Провеждане на 3 информационни кампании в началото, в средата и в края на проекта; - Провеждане на две пресконференции с поканени шест регионални и три национални медии - вестници, радиа и телевизии; - Изготвяне на две съобщения за медиите; - Публикации – два броя в местни медии; - Отпечатване на информационни и реклам- ни материали: / 500 бр. флаери, 200 бр. брошури с информация за услугите и доставчика/; разпространение чрез партньорската мрежа, Съюза на инвалидите, пенсионерските клубове, институциите, доброволци; - Заключителна „Кръгла маса” с потреби- телите и техни близки, представителни организации на общността, медии и институции – с фотоизложба за проекта; - Визуализация – 4 табели /информационни и насочващи/ за офиса и проекта, за подхода и паркинг-место за инвалиди, идентифика ционни знаци на персонала и екипа, визитки на екипа, рекламни папки ;
Подобряване условията за достъп /ремонт и адаптиране на офиса, обозначен подход и паркинг-место/, оборудване на офис. Общината предоставя за нуждите на проекта „Информационно-консултантски център за хора с увреждания” в сградата на общината – източно крило. Целта на предвидените ремонти е да се направи достъпен центъра за потребителите и да се предоставя комплексно обслужване и управление на социалните услуги по проекта. Досегашният достъп е недостатъчно ефективен поради отдалеченост от подходящ паркинг. Предвижда се направа на втори вход и рампа за инвалидни колички. Ще се обособи и обозначи и паркинг – място за инвалиди, както и подхода към офиса. За нуждите се предвижда закупуване на подходящо офис - оборудване, което да гарантира качеството на услугата - компютърна конфигурация, мултифункцио нално устройство 3 в 1 и да осигурява непрекъснатата връзка с потребителите и персонала – телефонен апарат и разкриване на телефонен пост. С наличното оборудване ще се обособи кът за консултиране на асистенти, помощници, потребители и близки;
Проучване и оценка на специфичните потребности на целевите групи, подбор на потребителите; На основата на съществуваща база-данни от Дирекция „СП”, Съюза на инвалидите, информацията от НП „АХУ” и „ОСПОЗ” и заявено търсене от общността след информационната кампания по проекта – пресконференции, медийни съобщения и обяви, флаери и брошури за услугата и доставчика, екипът на проекта изготвя предварителни списъци на кандидатите за обслужване при спазване принципите за равнопоставеност на кандидатите за обслужване. Социални работници от Д „СП” Смолян изготвят социални оценки с участието на потребителите на база на утвърдената методика. Екипът извършва окончателния подбор на потребителите на двете услуги на база на критериите за целевите групи. Организира се актуализирането на социалната оценка на 6-я месец или по-рано при необходимост и по желание на потребителя или негови близки, с което се гарантира гъвкавостта на услугите.
Сключване на договори с потребители, разработване на индивидуални планове за предоставяне на услугата и друга документация; Екипът разработва формуляри за договори за услугите „СА „ и „ДП” - на база на досегашна практика. Сключване на договор - Определяне на база на социалната оценка потребността от вида услуги и броя часове за ползване, обработване на данните за доходите на потребителя, организиране на тристранна среща с потребителя и/или негов предста вител, асистента/помощника и доставчика на услугата, договаряне на услугите, часовете за ползване и месечната такса; Изготвяне на индивидуален план - с участието на потребителя/или негов представител, Включва конкретните ангажименти на доставчика, максимално съобразени със социалната оценка, начина на живот и личните предпочитания на потребителя; оценката на риска за здравето и безопасността на потребителя. Актуализира се, съгласно методиката, на 6-я месец след социална оценка или при възникване на нови потребности. Разработване на графици за предоставяне на услугите с възможност за гъвкаво реагиране на променени потребности, както и за предоставяне на услуги по време на отпуск на титуляра.
Подбор и наемане на асистенти и помощници; Набиране на кандидати – чрез обяви в медиите и Д„БТ” Смолян насочени към безработни, работещи и пенсионери от професионалните общности на медицин- ските сестри, социалните работници, педагози и студенти от тези специалности в града. Изработване на критерии за подбор на асистенти и помощници; изготвяне на длъжностна характеристика; подбор по документи; Провеждане на събеседване с кандидатите и подбор, като окончателният подбор е след обучението; Процедури по назначаване - наемане на пълно работно време на трудов договор и за почасова работа – граждански договор; подписване на декларация за поверителност, запознаване с длъжност ната характеристика и Правилника за вътрешния ред на организацията, инструктаж за безопасност на труда. В условията на договорите се предвиждат възможности за промяна на условията с цел гъвкаво предлагане на услугата. Осигуряване на работно облекло и ЛПС съгласно законодателството; Отчитане отработеното, начисляване и из- плащане на ежемесечни възнаграждения, като договореното възнаграждение отразява професионалните умения, опит и мотивация;
Обучение, професионална подкрепа и развитие на персонала; Обучението се провежда от ДРЗ – Смолян. Партньорът осигурява консултант–обучител през целия период, с което се гарантира устойчивост при изграждане и развитие на персонала; Въвеждащото обучение: за СА – формира се група от 10 човека,обучението е с продължителност 30 учебни часа, за ДП - 2 групи по 11 човека с продължителност 24 часа, Обучават се на по-голям брой кандидати за последващ подбор и осигуряване на резерв; Поддържащото обучение – включва учене чрез положителни практики, обсъждане на казуси, решаване на конфликти, оказване на психологическа подкрепа, разтоварване от стреса, изграждане на професионално самочув- ствие; Провежда се организирано - за социалните асистенти 1 път месечно първите 3 месеца, след това през месец; за домаш ните помощници – през месец. Индивидуал ните консултации се провеждат през целия период при нужда за асистентите, работещи с лица с ментални увреждания, както и за всички други назначени при нужда; През последния месец за работата на асистентите и помощниците се изготвя оценка. Тя се съхранява в досиетата на лицата, те получават и професионална препо ръка, която им дава възможност за участие при надграждане на проекта и за работа в тази професионална сфера.
Организиране и предоставяне на качествени услуги съобразно потребностите на целевите групи и индивидуалните потребности Предоставяне на услуги от обучен персонал, съобразно сключения договор и индивидуалния план на потребителя. Услугите, които предоставя асистента, са насочени към преодоляване изолацията, осигуряване на социалното включване на потребителите - помощ при общуването, поддържане социални контакти, занима- ния в дома и извън него, административни и медицински услуги, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. За потребители с ментални увреждания - дейностите са ориентирани към развиване социални умения, запознаване с правила при общуването, помощ при планиране на ежедневието, умения за разпределяне на парични средства; За лицата с потенциал за работа – запознаване с професии, търсене на подходяща квалификация, развиване умения за представяне пред работодател, запознаване с правилата на работното място, подпомагане на трудови умения; при намиране на работа – оценка на риска от отхвърляне от работно място /работа с колектива/, усвояване правила за поведение при конфликти, мотивиране за положителни преживявания от успеха и изграждане на самочувствие; Работа с подкрепящата среда – създаване на „подкрепено” работно място; Домашният помощник осъществява хигиенизиране на обитаваните помещения, поддържане личната хигиена, помощ при хранене, битови услуги; Според идентифицираните потребности и желанията на потребителите услугите се предоставят поотделно или заедно в обем и начин /време/, отразени в договора и плана. При промяна на потребностите и декларирано желание от потребителите се извършва своевременна промяна в организацията за предоставяне на услугите.
Разширяване и поддържане на социалната мрежа и партньорство , изграждане на подкрепяща среда; Изгражда се публично-частно партньор- ство между различни доставчици на социални услуги община - търговско дружество – НПО; Организиране Празник на общността /съчетан с 1 октомври – Ден на възраст- ните хора/ с цел осигуряване подкрепя ща среда за целевите групи – с участието и включването в организацията на потребителите, техни близки и родни ни, на организациите на общността – Съюза на инвалидите в Смолян, пенсионерските клубове, НПО, институции, представи тели на бизнеса в града.
Управление на проекта, мониторинг и контрол; За управлението се осигурява ресурс от проекта - екип за управление с ясно разпределени функции; офис с осигурен достъп и комуникации за потребителите, подходящо оборудване и консумативи; финансови средства в т.ч и чрез събираните такси от доставчика, Целта е осигуряване на качествена услуга в интерес на потребителите. Екипът разработва система за осигуряване на качество, с ясни индикатори и правила. Целта на вътрешния мониторинг и отчетност е оценка на качеството на услугите, обратната връзка с потребители те и персонала, оценка и превенция на рисковете, промени в индивидуалните планове, графици, в организацията на услугата. Включва посещения на потребителите /месечно/, при нужда по-често – мониторира се и дейността на назначените лица /дневник на потреби теля/; Резултатите се отразяват във «Формуляр за проверка», обобщават се в ежемесечния отчет; Провеждат се ежеседмични срещи на екипа с обсъждане на проблеми и вземане на решения, открити месечни работни срещи на партньорите, изготвяне на текущ и окончателен отчет за донора и общността; организира се заключителна «кръгла маса» с потребителите, техни близки и представители, организации на общността за оценка на предоставените услуги, мнения и предложения; извършнва се периодична проверка и преглед на документацията.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 719 BGN
Общ бюджет: 84 394 BGN
БФП: 79 457 BGN
Общо изплатени средства: 77 790 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 544 BGN
2009 35 981 BGN
2010 25 266 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 790 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 062 BGN
2009 30 584 BGN
2010 21 476 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 122 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 482 BGN
2009 5 397 BGN
2010 3 790 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 669 BGN
Финансиране от бенефициента 5 140 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз