Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0104-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-95
Наименование: Повишаване на ефективносттана производствените процеси и създаване на предпоставки за износ на продукцията на "Аптечно-Велико Търново-2000"АД
Бенефициент: "ВЕТА ФАРМА" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективносттана производствените процеси и създаване на предпоставки за износ на продукцията на "Вета фармма"АД
Дейности: Подготовка на Дейност 1 (Закупуване на ДМА) – Разработване на тръжна документация и провеждане на тръжна процедура; сключване на договори с доставчици
Изпълнение на дейност 1 – (Закупуване на ДМА) – Доставка на оборудването, монтаж и пускане в експлоатация
Подготовка на Дейност 2 – Визуализация – Избор на изпълнител и сключване на договор
Изпълнение на дейност 2 – Визуализация (Табели – до 4-ти месец; стикери – при доставка на оборудването)
Подготовка на Дейност 3 – Одит – избор на изпълнител и сключване на договор
Изпълнение на Дейност 3 - Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 888 293 BGN
Общ бюджет: 1 253 355 BGN
БФП: 877 349 BGN
Общо изплатени средства: 877 349 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 877 349 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 877 349 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
877 349 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 745 746 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 745 746 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
745 746 BGN
В т.ч. Национално финансиране 131 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 131 602 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
131 602 BGN
Финансиране от бенефициента 380 697 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Нарастване на приходите от продажби, изчислени на годишна база - Вета
Индикатор 9 Брой нови продукти, произведени от фирмата - Вета
Индикатор 10 Откриване на нови работни места - Вета


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз