Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0177-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-22-А-4/02.08.2013
Наименование: Технологична модернизация на производството в "Гамакабел" АД
Бенефициент: "ГАМАКАБЕЛ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на производството в "Гамакабел" АД
Дейности: Дейност 0; Подготвителна дейност
Дейност 1: Провеждане на процедури за избор на доставчици
Дейност 2: Доставка и монтаж на технологичното оборудване
Дейност 3: Разработване на маркетингова стратегия
Дейност 4: Визуализация и информационно обслужване
Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 626 760 BGN
Общ бюджет: 2 649 411 BGN
БФП: 1 589 549 BGN
Общо изплатени средства: 1 589 519 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 589 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 325 352 BGN
2013 976 056 BGN
2014 288 111 BGN
2015 0 BGN
1 589 519 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 351 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 276 549 BGN
2013 829 648 BGN
2014 244 894 BGN
2015 0 BGN
1 351 091 BGN
В т.ч. Национално финансиране 238 432 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 803 BGN
2013 146 408 BGN
2014 43 217 BGN
2015 0 BGN
238 428 BGN
Финансиране от бенефициента 1 084 673 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Изготвено искане за 20 % авансово плащане и банкова гаранция до края на 1-ви месец от началото на проекта
Индикатор 9 Функциониращ екип - Гамакабел
Индикатор 10 Система за вътрешен мониторинг и контрол - Гамакабел
Индикатор 11 Одобрен доклад от оценителната комисия - Гамакабел
Индикатор 12 Сключени договори с доставчиците - Гамакабел
Индикатор 13 Внедряване на ново и съвременно оборудване - Гамакабел
Индикатор 14 Оповестено съфинансирането по проекта - Гамакабел
Индикатор 15 Изготвен и заверен одитен доклад - Гамакабел
Индикатор 16 Изготвен и подаден за одобрение Финален технически и Финансов отчет - Гамакабел
Индикатор 17 Увеличен обем на приходите от производствена дейност 12 месец от проекта
Индикатор 18 Намалени произв разх. до 12 месец от нач. на проекта
Индикатор 19 Увеличен асортимент на предлаганите продукти
Индикатор 20 Повишаване на качеството и минимизиране на брака от производството
Индикатор 21 Повишена производителност на труда (Приходи/ бр. заети)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз