Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0106-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-6
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване
Бенефициент: "РАИС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността чрез въвеждане на модерно високотехнологично оборудване
Дейности: Дейност 1.1. Подготовка на документация за откриване на процедура за избор на изпълнител/и на доставка/и
Дейност 1.2. Провеждане на процедура и избор на изпълнител/и за доставка/и на оборудване
Дейност 1.3. Договаряне с избрания/ите доставчик/ци на оборудване
Дейност 1.4. Доставка и преглед на комплектността на доставката на оборудване
Дейност 1.5. Обучение и инструкции за безопасно функциониране на машините
Дейност 1.6. Монтаж, изпитване и пускане в редовна експлоатация на закупените машини
Дейност 2.1. Подготовка за получаването на услугите
Дейност 2.2. Провеждане на процедура за избор на изпълнител/и на услугите и подписване на договори
Дейност 2.3. Предоставяне на консултации по изготвяне на проектното предложение
Дейност 2.4. Предоставяне и приемане на услуги за визуализация на проекта
Дейност 2.5. Предоставяне и приемане на услуги за одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 219 012 BGN
Общ бюджет: 2 018 026 BGN
БФП: 1 210 815 BGN
Общо изплатени средства: 1 210 815 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 210 815 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 210 815 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 210 815 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 029 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 029 193 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 029 193 BGN
В т.ч. Национално финансиране 181 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 181 622 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
181 622 BGN
Финансиране от бенефициента 812 675 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Подготвена документация за избор на изпълнител/и съгласно изискванията на ПМС 55/2007 - Раис
Индикатор 9 Проведена открита процедура за избор на изпълнител/и съгласно изискванията на ПМС 55/2007 - Раис
Индикатор 10 Договор/и с избрани изпълнители - Раис
Индикатор 11 Доставен и внедрен в редовна експлоатация плосък плайф - Раис
Индикатор 12 Доставена и внедрена в редовна експлоатация шлайфхобел машина - Раис
Индикатор 13 Доставена и внедрена в редовна експлоатация машина за индукционно закаляване на направляващи кръгли детайли - Раис
Индикатор 14 Доставена и внедрена в редовна експлоатация трикоординатна мерителна машина - Раис
Индикатор 15 Разработено проектнопредложение - Раис
Индикатор 16 Осигурена визуализация на проекта - Раис
Индикатор 17 Извършен одит на проекта - Раис


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз