Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0139-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-55
Наименование: Технологична модернизация и повишаване на конкурентоспособността на „АБ-Терм”ООД
Бенефициент: АБ-ТЕРМ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация и повишаване на конкурентоспособността на „АБ-Терм”ООД
Дейности: Дейност 1 Иницииране и мобилизиране на проекта
Дейност 2 Подготовка и предоставяне на тръжни документи
Дейност 3 Оценка на оферти и сключване на договор(и) за доставка
Дейност 4 Доставка на оборудване и провеждане на първоначално изпитване
Дейност 5 Откриване на работни места
Дейност 6 Включване на новото оборудване в производствения процес
Дейност 7 Разпространение на информация
Дейност 8 Одит и приключване на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ОДИТ ЕКСПЕРТ-СТОЯНОВА” ООД
"Ингмар БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 826 550 BGN
Общ бюджет: 1 168 306 BGN
БФП: 817 804 BGN
Общо изплатени средства: 817 804 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 817 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 817 804 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
817 804 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 695 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 695 134 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
695 134 BGN
В т.ч. Национално финансиране 122 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 122 671 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
122 671 BGN
Финансиране от бенефициента 354 250 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип - АБ
Индикатор 9 Подготвени и предоставени тръжни документи на потенциални доставчици - АБ
Индикатор 10 Сключени договори за доставка - АБ
Индикатор 11 Въведени нови продукти в „АБ-Терм” ООД (след 2007 г.)
Индикатор 12 Въведени нови технологии „АБ-Терм” ООД (след 2007 г.)
Индикатор 13 Увеличена производителност на труда на производствения персонал - АБ
Индикатор 14 Намалено потребление на суровини, материали и ел. енергия – намалени разходи за оперативна дейност
Индикатор 15 Подобрено качество – намаление на брака на възли и детайли
Индикатор 16 Увеличен дял на износа от общия обем продажби - АБ
Индикатор 17 Публикации в медии - АБ
Индикатор 18 Информационни табели - АБ
Индикатор 19 Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз