Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.01-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-01/2010/001-06
Наименование: Фестивали на занаятите, традициите и декоративното изкуство – Трявна и Габрово
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2011
Начална дата: 06.10.2011
Дата на приключване: 06.10.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
Описание
Описание на проекта: Проектът съответства на Основната цел на настоящата схема като организира събития с регионален и национален обхват и въздействие, допринасящи за развитието на устойчив културен туризъм и разнообразяване на туристическото предлагане и увеличаване на ползите от туризма в извънградски и слабо засегнати градски територии с потенциал за нетрадиционен културен туризъм. Проектът ще спомогне за развитието на културен алтернативен туристистически продукт в традиционни туристически дестинации, чрез алтернативен прочит на занятчийските атракции.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и мониторинг на проекта
Дейност 2: Мониторинг на интелектуалните активи
Дейност 3: Разработване на тръжна документация
Дейност 4: Подготовка и провеждане на събитието
Дейност 5: Информация и публичност
Дейност 6: Одит
Дейност 7: Мониториг и оценка на въздействието
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 277 562 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нетни годишни приходи от международен туризъм
Индикатор 3 Нарастване на броя посетители в региона в резултат от подкрепените събития
Индикатор 4 Нарастване на удовлетвореността на посетителите от подкрепените събития
Индикатор 5 Брой организирани събития с регионален и национален обхват и въздействие
Индикатор 6 Брой посетители на огранизирани събития с регионален и национален обхват и въздействие
Индикатор 7 Брой участници в осъществяването на проявите/събитията (национални, чуждестранни)
Индикатор 8 Брой чуждестранни спектакли, участвали в подкрепените събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз