Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.01-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-01/2010/001-01
Наименование: Песенен Фестивал „Българската планина” - с.Триград, с. Лясково, гр.Девин.
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2011
Начална дата: 06.10.2011
Дата на приключване: 06.10.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Девин
Описание
Описание на проекта: Целта е да се разшири териториалният обхват на туризма и ползите от него по балансиран начин, което ще доведе до икономическа диверсификация на региона. Акцентът ще бъде върху устойчивото развитие на туризма въз основа на продуктово и пазарно разнообразие и цялостно и равномерно използване на туристическия потенциал, което ще спомогне за увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в този планински район. Проектът съответства на специфичната цел на настоящата схема като организира събития с регионален и национален обхват и въздействие, допринасящи за развитието на устойчив културен туризъм, разнообразяване на туристическото предлагане и увеличаване на ползите от туризма, увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в с. Триград, с. Лясково, гр.Девин.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и мониторинг на проекта
Дейност 2: Мониторинг на интелектуалната собственост
Дейност 3: Разработване на тръжна документация
Дейност 4: Подготовка и провеждане на събитието
Дейност 5: Информация и публичност
Дейност 6: Одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 282 018 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нетни годишни приходи от международен туризъм
Индикатор 3 Брой нощувки (в общината, региона на съответното събитие)
Индикатор 4 Нарастване на броя посетители в региона в резултат от подкрепените събития
Индикатор 5 Нарастване на удовлетвореността на посетителите от подкрепените събития
Индикатор 6 Брой организирани събития с регионален и национален обхват и въздействие
Индикатор 7 Брой посетители на огранизирани събития с регионален и национален обхват и въздействие
Индикатор 8 Брой участници в осъществяването на проявите/събитията (национални, чуждестранни)
Индикатор 9 Брой чуждестранни спектакли, участвали в подкрепените събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз