Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0063-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/17
Наименование: Професионално развитие и реализация
Бенефициент: Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 24.06.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Създаване на традиция в професионалното допълване на ВТУ и бизнеса за нуждите Велико Търново, на българския и на единния европейски пазар на труда; Улесняване на прехода от висшето образование към реалната работна среда; Предоставяне на качествена професионална подготовка на студентите в реални работни условия; Осъществяване на приемственост между поколенията специалисти, предаване на полезен практически опит в екипната работа; Изграждане на самочувствие и увереност у младите специалисти
Дейности: 1. Обяви за разгласа на началото на проект “Професионално развитие”
2. Провеждане на конкурс за определяне на участниците в целевата група.
3. Разработване на програма за провеждане на практиката.
4. Предварително обучение на студентите практиканти.
5. Контрол на резултатите от обучението.
6. * Студентска практика в реални условия
7. Самостоятелна работа по конкретна задача, свързана с проведената практика
8. *Контрол на резултатите от студентската практика.
9. Приключване на студентската практика.
Партньори
Партньори:
Регионален исторически музей – Велико Търново
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 380 BGN
Общ бюджет: 72 508 BGN
БФП: 72 508 BGN
Общо изплатени средства: 72 508 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 076 BGN
2009 30 125 BGN
2010 27 307 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 508 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 815 BGN
2009 25 606 BGN
2010 23 211 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 632 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 876 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 261 BGN
2009 4 519 BGN
2010 4 096 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 876 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз