Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0040-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/32
Наименование: „Иновационно практическо обучение на студенти от техническите университети в модерна бизнес среда”
Бенефициент: Технически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на висококачествено инженерно образование, базирано на солидно научно познание и модерно практическо обучение, реализирано в реална работна среда
Дейности: 1. Управление на проекта
2. Семинар за представяне на проекта
3. Разработване и провеждане на Анкета
4. Изграждане на смесени работни групи- представители на академичната общност и фирмите.
5. Разработване на механизъм за провеждане на практическото обучение на студентите .
6. Избор на наставници и преподаватели
7. * Организиране на работни семинари
8. Разработване на учебни програми
9. Разработване на класификатор на работните места за практическо обучение.
10. Разработване на изисквания от фиксирани познания и умения към студентите, включени в практическото обучение.
11. Разработване на учебни пособия .
12. Подготовка на тест за подбор на студентите
13. Разработване на методика и система за оценяване на практическите знания и умения на студентите.
14. Провеждане на предварително обучение на студенти и преподаватели.
15. Разработване на времеви график за практическото обучение.
16. Провеждане на работна среща между студентите и представители на фирмите партньори в проекта.
17. Създаване на съвместен работен екип за подбор и разпределение на студентите, участващи в проекта
18. Запознаване на студентите с механизма на провеждане на практиката.
19. Подбор и разпределение на студентите
20. Провеждане на предварителна производствена екскурзия на студентите
21. Подбор на контролна група студенти
22. Предварително обучение по специфичните особености на фирмените производства
23. Провеждане на курс по техническа безопасност
24. Провеждане на практическото обучение с контролната група .
25. Разработване на подобрен механизъм за провеждане на практическо обучение на студентите.
26. Утвърждаване на механизъм за провеждане на практическо обучение в реална производствена среда.
27. * Междинни отчети
28. Управление на проекта
29. Анализ на резултатите от първата година на проекта
30. Коригиране на учебните програми
31. Утвърждаване на коригираните учебните програми
32. Утвърждаване на реален времеви график за провеждане на практическото обучение
33. Провеждане на втора работна среща между студентите и фирмите
34. Окончателно разпределение на избраните студенти по подгрупи и фирми
35. Провеждане на практическо обучение.
36. Провеждане на работни срещи за текуща оценка на работата на студентите
37. Избор на комисия за провеждане на практически изпит на студентите.
38. Организиране на практически изпит на студентите.
39. Провеждане на практически изпит на студентите . Анализ на постигнатите резултати
40. Организиране на изложба
41. Провеждане на студентски семинар
42. Разработване на динамични учебни програми за стаж на студентите от III курс ОКС „Бакалавър”.
43. Разработване на дългосрочни програми за сътрудничество
44. * Публичност на проекта
45. * Междинни отчети
46. Подготовка на финален доклад
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 176 BGN
Общ бюджет: 68 426 BGN
БФП: 68 426 BGN
Общо изплатени средства: 68 425 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 835 BGN
2009 15 037 BGN
2010 37 553 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 425 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 162 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 460 BGN
2009 12 782 BGN
2010 31 920 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 162 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 375 BGN
2009 2 256 BGN
2010 5 633 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 264 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз