Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0554-C0001
Номер на проект: ESF-2101-06-14002
Наименование: Повишаване на калификацията за подобряване адаптивността на заетите лица от "Механосервиз КЦМ" ЕООД гр.Пловдив
Бенефициент: Механосервиз КЦМ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 14.04.2008
Дата на приключване: 14.12.2008
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Осигуряване равенство на възможностите за професионално усъвършенстване и създаване на равностойни и дългосрочни професионални възможности а заетост; повишаване на адаптивността на зетите лица, оптимизиране на работния процес и подобряване на уменията за работа в екип чрез ротация и възможност за взаимозаменяемост; насърчаване придобиването на нови знания и умения, за повишаване качеството на работната сила и нейната адаптивност към непрекъснато променящите се изисквания на бизнеса; установяване на трайни зависимости между развитието на професионалната квалификация и възможностите за кариерно развитие; изграждане на партньорски мрежи и обмен на добри практики; трайно установяване и спазване на принципите за добро управление на програми и проекти и за устойчиво развитие.
Дейности: изпълнение на дейност 1 - изграждане на система за управление на проекта и сформиране на упраленския екип сформиране на екипа по проекта; сключване на договори с екипа; уточняване на персоналните отговорности; методика и времево разпределение на дейностите; механизъм за вътрешен контрол и наблюдение
изпълнение на дейност 2 - подготовка и организация на обучението сключени договори с преподавателите; изготвени списъци на целевите групи по видове обучения; изготвени уч.програми
изпълнение на дейност 3 - провеждане на обучение за придобиване на квал. и правоспособност по заваряване РЕДЗ Провеждане на обучения по: придобиване на квал. по част от професия "Шлосер" и придобиване на правоспособност "РЕДЗ"
изпълнение на дейност 4 - провеждане на обучение за придобиване на МАГ и за развитие на ключови компетенции провеждане на обучение по: придобиване на правоспособност по заваряване МАГ и "Работа в екип"
изпълнение на дейност 5 - проверка на знанията и издаване на документи проверка на знанията чрез изпити, тестове, събеседване, практически задачи. Издаване на документи. дейността е за 2 месеца - 9 и 11
изпълнение на дейност 6 - отчетност изготвяне на периодични отчети. дейността следва да се реализира през 4 и 6 месец
изпълнение на дейност 7 - изплащане на възнагражденията по проекта изплащане на възнагражденията според действително извършения труд в края на всеки месец, след попълнена декларация по образец. изплащане на възнагражденията по проекта е периодично съгласно сключените договори
изпълнение на дейност 8 - публичност и визуализация на проекта публикувана информация в периодичното издание на КЦМ; инф. в сайта, местни медии; поставяне на табло пред адм. сграда; тържествено откриване на обучението; писмени материали за участниците с логото на ЕСФ
изпълнение на дейност 9- мониторинг и оценка контрол от ръководителя на проекта; дефиниране на критерии за ефективност; въвеждане на система за набиране на обратна информация от целевите групи за ефективността от обучението
изпълнение на дейност 10- изготвяне на окончателен отчет изготвяне на окончателен отчет - след преключване на обучението
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 27 680 BGN
Общ бюджет: 14 646 BGN
БФП: 10 252 BGN
Общо изплатени средства: 10 252 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 10 252 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 252 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 714 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 714 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 538 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 538 BGN
Финансиране от бенефициента 11 863 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз