Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.05-0001-C0001
Номер на проект: K11-13-1/27.04.2011
Наименование: Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 26.07.2011
Начална дата: 08.09.2011
Дата на приключване: 08.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Добро управление посредством нова политика за таксите, осигуряваща избягване на неоправдано финансово натоварване върху гражданите и бизнеса. Реализация на ефективна и ефикасна социално-икономическа политика посредством такси, определени на основата на изградена система от принципи и ясни правила.
Дейности: Дейност 1 Подготовка на тръжна документация и провеждане на търгове по Закона за обществените поръчки
Дейност 2 Правен и финансово-икономически анализ на действащата нормативна уредба по отношение на таксите
Дейност 3 Изготвяне на изводи и препоръки за нова политика по отношение на таксите, основани и на проучване на добри практики в други страни – членки на ЕС
Дейност 4 Разработване на варианти на концепция за нова политика по отношение на таксите
Дейност 5 Оценка на въздействието на окончателния вариант на концепция в социално-икономически и бюджетен аспект и нейното отражение върху специалното законодателство по отношение на таксите
Дейност 6 Провеждане на дейности за информация и публичност
Дейност 7 Провеждане на одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 849 380 BGN
Общ бюджет: 1 451 844 BGN
БФП: 1 451 844 BGN
Общо изплатени средства: 1 450 612 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 451 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 539 BGN
2012 89 461 BGN
2013 893 724 BGN
2014 465 922 BGN
2015 - 9 033 BGN
1 450 612 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 234 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 958 BGN
2012 76 042 BGN
2013 759 665 BGN
2014 396 034 BGN
2015 - 7 678 BGN
1 233 020 BGN
В т.ч. Национално финансиране 217 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 581 BGN
2012 13 419 BGN
2013 134 059 BGN
2014 69 888 BGN
2015 - 1 355 BGN
217 592 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Подготвена тръжна документация за изпълнение на дейности 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
Индикатор 2 По Дейност 1 - Проведени тръжни процедури
Индикатор 3 По Дейност 1 - Подписани договори.
Индикатор 4 По Дейност 2 - Прегледани действащи нормативни актове
Индикатор 5 По Дейност 2 - варианти на методики за анализ на таксите
Индикатор 6 По Дейност 2 - проведени анализи
Индикатор 7 По Дейност 3 - Изготвени информационни доклади
Индикатор 8 По Дейност 3 - Организирани посещения в страни-членки на ЕС, за 12 служители от държавната администрация
Индикатор 9 По Дейност 3 - Направени изводи и препоръки
Индикатор 10 По Дейност 3 - Участници в кръглата маса
Индикатор 11 По Дейност 3 - Подготвени материали за участниците в кръглата маса
Индикатор 12 По Дейност 4 - Изготвени концепции за нова политика по отношение на таксите
Индикатор 13 По Дейност 4 - Участници в кръгла маса на заинтересовани страни за представяне на вариантите на концепцията за нова политика по отношение на таксите
Индикатор 14 По Дейност 4 - Попълнени анкетни карти
Индикатор 15 По Дейност 4 - Окончателен вариант на Концепция за нова политика по отношение на таксите
Индикатор 16 По Дейност 5 - Проведена оценка на въздействието на концепцията в социално-иккономически и бюджетен аспект
Индикатор 17 По Дейност 5 - Проведена оценка на въздействието на концепцията върху специалното законодателство
Индикатор 18 По Дейност 5 - Предложения за промени включени в доклад от оценката на въздействието на концепцията върху специалното законодателство
Индикатор 19 По Дейност 6 - Проведени конференции за повишаване на информираността на всички заинтересовани страни относно целите на проекта
Индикатор 20 По Дейност 6 - Отпечатани информационни материали
Индикатор 21 По Дейност 6 - Медии, в които са отразени форумите
Индикатор 22 Дейност 7 - Проведени одити


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз