Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0041-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/034
Наименование: "Културни празници на Куклен - Да претворим традициите" („КУКЛЕН НА ЖИВО” 2012 – 2013)
Бенефициент: Община Куклен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Куклен
Описание
Описание на проекта: Да засили ролята на културата в подкрепа на устойчивото развитие на Община Куклен и повишаване качеството на живот на местното население
Дейности: дейност 1 Обществен съвет по проекта
дейност 2. Информационни срещи
дейност 3. Ремонт на читалище „Пробуда” в с. Яврово и доставка на оборудване за дейностите – изготвяне на покани за оферти и избор на изпълнител
дейност 4. Подготвителни дейности към културните събития – изготвяне на покани за оферти и определяне на изпълнители
дейност. 5 Организиране и провеждане на културни иновативни дейности
дейност 6 Среща за оценка и планиране. Среща за заключителна оценка и дългосрочно планиране
дейност 7. Информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 323 218 BGN
Общ бюджет: 313 837 BGN
БФП: 286 872 BGN
Общо изплатени средства: 272 528 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 286 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 107 470 BGN
2013 36 969 BGN
2014 128 090 BGN
2015 0 BGN
272 528 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 243 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 96 157 BGN
2013 33 077 BGN
2014 114 607 BGN
2015 0 BGN
243 841 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 313 BGN
2013 3 891 BGN
2014 13 483 BGN
2015 0 BGN
28 687 BGN
Финансиране от бенефициента 37 096 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 * Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 * Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 * Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 * Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 6 * Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 7 * % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 8 * % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз